Tempo Timor Online

 

Tempo Timor : Ema barak seidauk iha konsensia atu kumpri regras tranzitu nian, tan ne’e Deputada husi Bankada Partidu Demokratiku (PD), Maria Lourdes Besa husu ba entidade hotu atu respeita regras tranzitu ne’ebé iha, liu liu zebrakros, tanba zebrakros fó oportunidade ba ema ne’ebé maka la’o ain. 

“ tuir loloos kondoutor ka ema sira ne’ebé lori kareta tenke hatene didiak regras tranzitu nian, liu-liu kona ba zebrakros atu nune’e hotu-hotu bele la’o tuir ninia dalan para bele eveita situasaun ne’ebe akontese bebeik soke malu.” dehan Deputada Maria Lurdes Besa ba jornalista sira, iha Parlamentu Nasional, tersa,(11/08).

Iha biban ida ne’e, Deputada refere husu ba kondoutores sira ne’ebé lori transporte publiku tenke hatene didiak regras transzitu nian, tanba dala barak kondoutor sira la kumpri regra ne’ebe iha, purke bainhira hare kareta ida para hela oin maibe husi sorin kareta balun hakat liu de’it entaun dala rum abele mosu akontesementu ida ne’ebé ita hotu lakohi.

Besa hateten, regras ida ne’e tenke hanorin ba ema hotu, purezemplu tan ba sa maka TVTL lahalo programa oinsá maka bele hanorin ema hotu atu la’o iha dalan, tantu ba sira ne’ebé la’o ain no kareta para bele kumpriede regras tranzitu ne’ebé iha. 

“Ita preokupa demais ho kestaun siguransa, korupsaun no mos governantes, maibe, buat sira ne’e lolos ita tenke halo sosializasaun, tenke fo mos edukasaun sivika ba asuntu ida ne’e tanba asuntu ida ne’e mós importante ba ema nia” Besa kestiona.

 

Entertantu Jose Sarmento hateten, nu’udar komunidade sente triste tanba ita nia maluk sira ne’ebe mak lori transporte hanesan kareta no motor seidauk iha konseisa ba zebrakros.

 

“Ita hare bebeik ona iha estrada balun ne’ebe iha zebrakros, dala barak kuandu kondotoris balun fo tempu atu ema sira ne’ebé la’o ain atu hakat liu ba Estrada sorin, maibe kondotoris balun mai ho kareta tama deit ho problema hirak ne’e mak dala barak mosu aseidente bebeik,”tenik Jose (**) 

Lee kontinua... 0


Tempo Online: Iha fulan hirak liu ba Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Arauzo deklara katak, membru governu sira sei la halo limpeza tanba iha serbisu barak atu halo, ne’e duni knar ida ne’e sei entrega ba lider komunitariu no Xefe Suku sira. 


Mesmu nune’e, Xefe Suku Maskarinas, Mateus de Jesus Valenti hateten, ba membru governu ka funsionariu publiku sira ne’ebé hela iha suku tenke hola parte mos iha atividade suku nian, ne’e duni bainhira autoridade lokal ho komunidade sira halo limpeza konserteza nudar sidadaun iha suku refere tenke halo mós limpeza.    


Deklarasaun PM ne’ebé dehan, funsionariu sira labele halo limpeza ne’e la iha buat ida. Maibe, nu’udar autoridade lokal hakarak hateten, funsionariu sira ne’ebe mak hela iha suku konsidera mós hanesan komunidade ne’e duni sira mós bele organiza malu hodi hamos foer iha bairo laran.


“Se ita konsidera membru governu labele halo limpeza, depois komunidade mak ba hamos fali ninia uma oin, ha’u hanoin ida ne’e sala boot. Tanba, nu’udar sidadaun tenki kontribui ba atividade iha suku no aldeia ne’ebé mak nia hela ba.” dehan Valenti.


Xefe Suku ne’e haktuir, funsionariu sira halo limpeza iha estrada publiku mak la di’ak, maibe atividade limpeza iha suku laran sira tenke kontribui hodi hamos sira nia uma oin.


“Banhira ita hakarak Dili sai nu’udar sidade ne’ebé saudavel, entaun entidade hotu-hotu tenke kontribui ba prosesu ida ne’e, hodi nune’e bele garantia ambiente ne’ebé mós no saudavel, ema ida-idak tenke tau konsensia hodi labele so’e foer arbiru.” Valenti hakotu.


Iha parte seluk, Natersia da Costa estudante husi Universidade Dili hateten, ita presiza halo limpeza iha sidade Dili, atu nune’e ambiente iha sidade sai furak liu tan.


“ha’u hanoin parte hotu-hotu, hahu husi komunidade bainbain to’o funsionariu sira tenke halo limpeza. Ida ne’e la signifika atu halo limpeza ba iha fatin hotu, maibe ema idak-idak bele hamos ninia uma oin” dehan Natersia.

Maskarinhas ho Kaikoli nu'udar fatin ne'ebe sempre hetan ameasas husi inundasaun no moras tan ba we nalihun tuir kanu be no kantereiru ba kuda kanku nia fatin.(**)

Lee kontinua... 0

Dili, Tempo Semanal - 06/08/2014

 

Coffee Peace (kafe dame) lokalizadu iha sentru korasaun kapital Dili. Kafe refere maizumenus metro sanulu (10) husi sinais trafiku ne’ebe baibain ema bolu Lampu Merah. Kafe Peace la’os restaurante maibe maibe fatin atu hemu kafe duni maka lokaliza lokaliza estratejikamente entre UNTL, kuartel PNTL ho fatin ne’ebe pasajeiru sira hein kareta. Estudante, hakna’ar nain, ema estranjerus ne’ebe servisu iha militar, polisia no civil barak maka hakat liu ba fatin ne’e hodi koko kmanek kafe orijinal husi Rotutu ho Kablake distritu Same nian.

 

Lee kontinua... 0

Dili, Tempo Semanal - 02/08/2014

 

Membru Governu V Konstitusional halo projeitu hodi sosa no fahe karosa Dua no tiga roda ba vendedores kiik sira atu buka moris iha dalan ninin capital RDTL, Dili. Maibe hafoin Sekretariu do Estadu Komersiu, Ricardo Nheu sosa karosa tiga roda ho dua roda fahe ba vendedores ki’ik sira ne’ebe bainbain fa’an nu laloir ho sasan seluk iha area Dili laran ho Marka MCIA.

Lee kontinua... 0

Tempo Semanal - Dili, 14/03/2014

Taur Matan Ruak ho Primeira Dama Isabel Ferreira, kontinua hala’o vizita semana ida nian, tama ba loron datoluk, la’o-ain tama-sai Aldeia sira iha Illa sub distritu Atauro hodi haree besik liután komunidade sira-nia moris iha sub-distrítu refere, i aumezmu tempu hala’o diálogu komunitária ho populasaun sira.

Tuir nota de imprensa ne'ebe redasaun simu husi gabinete Presidencia da Republika informa katak, "Iha loron-Kuarta ne’e, Xefe Estadu ho ninia komitiva hahú la’o hosi Aldeia Akrema ba Aldeia Fatu’u, Iliana, Arlo no ba toba kalan iha aldeia Adara, Suku Bikeli nian."

Lee kontinua... 0

Copyright © 2015 Agora Tempo Intermedia Ltd. All Rights Reserved.
Online since February 01, 2013
Creative Commons License
This work by Tempo Semanal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Top Desktop version