Tempo Timor Online

 

 

Tempo Timor - Autoridade Imigrasaun ho seguransa iha Mota Ain hahu taka Viza Gantung ba Timor Oan sira ne’ebe atu halo viazen ba Oekuse tan ba deskonfia mosu problema ne’ebe hamosu husi Ministru Turizmu ho ninia ekipa bo’ot ida iha hodi bain ruak lokraik.

 

“Ministru Turizmo ho ninia ekipa bo’ot ida ke liu ema nain sanolu atu halo viazen ba Oekuse maibe sira to’o iha ne’e (Batugade) lokraik ona I ema sira ne’ebe akompania Ministru Turizmu ne’e barak maka la iha viztu entaun mosu problema depois kala Ministru telefone ba Jakarta ka ou telefone ba KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonexzia) iha Dili ne’e maka halo ke populasaun sira ho emprezariu sira labele hetan viza gantung husi autoridade Indonezia ninian ne’e”, dehan membru autoridade ida iha rai ketan entre Timor-Leste ho Indonezia ne’ebe asiste akontesimentu refere.

 

Deklrasaun husi autoridade seguransa iha Batugade ne’e realsa husi emprezariu Timor Oan balun ne’ebe lakohi atu ninia naran fo sai iha notisia ne’e,

 

 “ema hotu iha baliza ne’e hatene problema ne’ebe mosu tan ba Ministru Turizmu ninia hahalok. Sira mai iha ne’e besik kalan ona no sira la konsege liu ba husi Postu Imigrasaun entaun mosu problema nune’e autoridade Indonezia dehan ami tenke ba foti Viztu iha KBRI Dili maka bele liu”, dehan emprezariu ne’e.

 

Nia lamenta tebes ho lala’ok membru governu ne’ebe lori ekipa kuaze ema nain sanolu resin hat ou lima ba Oekuse maibe la iha viztu hodi prejudika komunidade ho emprezariu sira ninia viazen.

 

“Ohin ne’e membru Governu balun ninia sofer mos la iha viztu nune;e imigrasaun Indonezia la fo liu. Iha mos Diretores lubun ruma husi Ministeiru balun inklui Ministeiru Obras Publikas ninian mos barak maka fila. Ohin  ho hodiseik ema Timor Oan barak maka labele liu ba Oekuse ho viza Gantung tan ba membru Governu ida ninia hahalok”, nia hatutan.

 

Iha Parte seluk Sidadaun Indonezia ho kareta husi Atambua ho Kupang tama husi rai ketan la ho viztu husi Konsuladu Timor-Leste iha Kupang maibe to’o ona iha Batugade maka taka viztu. Maibe Imigrasaun Inodnezia ninian kesi maka’as Timor oan iha Mota Ain mas ema ho kareta husi Indonezia tama to’o Timor-Leste ninia dapur.

 

“Ema Indonezia haruka la’os ami bainbain de’it maka fila maibe Ministru sira balun mos fila. Bu’at ne’e mosu pares eke ita nia maluk balun ba halo problema iha ne’eba ne’e maka ema halo bu’at sira ne’e. Mas ida ne’e halo para ita nia mos hahu regula ema nia kamiuneta bobo’ot sir aba mai arbiru los ne’e tenke haruka sira selu se la’e ita nia ba ne’eba la di’ak maibe sira nian mai la’o pasiar ba to’o Lospalos no la’o ba fatin hotu-hotu bebas de’it maibe ita nian susar los”, dehan emprezariu Timor Oan id aba Tempo Timor.

 

Tuir informasaun asuntus kareta ho ema husi Indonezia ne'ebe sirkula livre iha Timor_leste, parte CCI hato'o ona ba Ministeiru sira maka relevante atu foti medidas maibe to’o agora Ministeiru Obtas Publikas, Transporte no Telekomunikasaun ho Ministeiru Negosiu Estranjeiru seida’uk halo bu’at ruma hodi resolve situasaun sira ne’e.

 

 “porque la iha sentidu, kuandu ita nia kareta ba tiua de’it sasan iha sira nia rain dehan labele maibe sira nia kareta lorloron mai iha ne’e la’o estraga Estrada no pasiar iha ne’e lao ba to’o lospalos no lao ba fatin hotu-hotu, ida ne’e la justu. Ita hare ida ne’e ke la’os adil”, emprezariu ne’e relata.

 

Tuir Emprezriu Timor oan ne’e sujere lolo’os se Indonezia aplika kualker sidadaun Timor Oan ho Kareta atu viazen ba Oekuse tenke foti viztu iha Embaixada Indonezia iha Dili (KBRI) entaun prezisa atu Goevrnu Timor-Leste mos hola medidas atu ema ho kualker transporte ne’ebe atu mai Timor_leste liu husi Mota Ain ho Mota Masi tenke ba foti viztu iha konsuladu Timor-Leste ninian iha Kupang nune’e maka fair.

 

Ate Notisia ne'e publika infelizmente Tempo Timor seida'uk konsege hetan klarifikasaun husi Ministru Turizmu no kultura maske koko liga ona ba numeru ofisial Ministru ninian maibe numeru la ativu.

Publika iha Nasional


DILI- Senõra Maubisse oras ne’e domina tebes iha Merkadu Taibessi, maibé problema folin ne’ebé kompetitivu tebes mak halo negosiante sira mós sente araska itoan.  

Negosiante modo senõra, Leonardo Soares husi Munisipiu Ainaro, Postu Administrativu Hatubuilico hatete, durante tempu lobuk ida ona nia fila liman liu husi fa’an de’it modo. Leonardo hahu nia atividade fa’an modo ne’e iha tinan 2006 iha merkadu Hali Laran. Hafoin governu halo merkadu Taibessi mak nia foin muda ba iha merkadu ne’e hodi kontinua fa’an to’o ohin loron.

“Iha Merkadu Hali Laran mós ami fa’an de’it modo. Agora muda fali mai iha Taibessi mós hanesan. Ami sosa modo hirak ne’e husi maluk sira iha Maubisse (Ainaro). Kada semana ami kompras (belanja) dala ida de’it, maibé depende ba stock. Kuandu stock mamuk ona, entaun ami telefone ba sira foho hodi lori modo mai,” haktuir Leonardo bainhira dada lia ho Jornalista Tempo Timor iha merkadu Taibessi, Sabádu (25/07).

Modo sira ne’ebé Leonardo fa’an iha merkadu Taibessi mak señora, fehuk ropa, rapollu, modo mutin no koto nurak. Husi lala'ok ne'e populasaun iha ninia inisiativa rasik maibe falta atensaun husi governantes sira atu reforsa liu tan sira nia produsaun.

“Modo rapollu ne’e ami sosa ho Kareta de’it. Kuandu sosa karada ida ho folin U$ 800.00. Deopois mak ami fa’an fali eceran. Rapollu fuan ida ami fa’an ho folin U$ 0,5 centavos. Fa’an saku ida ho folin U$ 50,” esplika Leonardo.

Leonardo agradese tebes bba governu ne’ebé fasilita ona sira hodi fa’an iha merkadu Taibessi, tanba iha ona kondisaun di’ak. Kompara fa’an iha merkadu Hali Laran mosu problema barak hanesan ema sempre naok sira nia sasan.

“Agora iha ne’e di’ak loos, tanba laiha ema naok ten no ahi mós kalan lakan hela de’it,” nia hatete.

Leonardo ho nia kaben Hermelinda Fátima oras ne’e iha oan hamutuk nain lima (5), feto tolu (3), mane nain rua (2). Liu husi sira nia atividade negósiu ne’e mak hodi sustente sira nia nesesidade uma laran no sustenta oan sira ba eskola.
  

Publika iha Ekonomia


Tempo Timor: Atu kombate ki'ak presiza barani no determinasaun lia fuan hirak ne'e maka Presidente Republika, Taur Matan Ruak dehan ba komunidade sira iha suku Mahina I (22/07). Iha Dialogu nakloke regere eis gerileiru ne'e rekoñese momos povu Lautem ninia barani hanesan izemplu ne’ebe hatudu ona husi Saudozu Koro Asu  nu’udar komandante FALINTIL ida ne’ebe hada’u kilat TNI ninian barak liu iha prosesu funu hodi luta ba Ukun Rasik An nasaun Timor-Leste.

“iha istoria luta Timor nian ba Ukun Rasik An, imi Lospalos maka hadau kilat barak liu kompara ho Munisipiu 12 seluk. Primeiru lugar Koro-Asu, Segundu lugar Lere Anan Timur no Terseiru lugar maka Baucau, I levantamentu mós Lospalos.” dehan Presidente Taur Matan Ruak iha ninia deskursu.

Presidente Republika hato’o mensajen ne’e atu enkoraza Lautem oan sira hodi serbisu maka’as no tenke brani hodi hamrik luta ba povu nia moris di’ak hanesan buat ne’ebé maka uluk asu-wain sira hatudu iha tempu ne’ebe susar liu wainhira hodi mate mak soi Ukun rasik a’an mos isra bele nusa maka ohin loron hisik de’it kosar maibe barak maka dada iis de’it.

 “Imi konta ho presidente nia apoiu, imi konta ho maun veteranus no governu tomak nia apoiu katak, ita sei la rende ba ki’ak no mukit maibe ita sei manan dala ida tan. Ha’u la hatene atu lori tinan hira tan, mais ita sei manan” PR Taur fo sai ninia espektativas.

Eis Xefe Estadu Maior das FALINTIL ne’e kada fulan la’o ba suku hodi rona povu ninia lian no enkoraja povu hodi hola parte iha dezenvolvimentu nasaun ninian liu husi servisu hamutuk dodi hadi’a ekonomia uma laran, tau matan ba oan sira nia edukasaun no saude ba familia.

 “uluk imi hotu komu liman dehan mate ka moris ukun rasik an, ne’e duni agora mate ka moris luta ba povu nia moris di’ak, ne’e duni imi tenke brani hasoru dezafiu sira ne’ebé iha”, Eis Jeneral F-FDTL haktuir,

Taur Matan Ruak hanesan Presidenti da Republika ne’ebe hala’o vizita barak liu no regular ba suku sira iha Timor-Laran dezde 2012 ate agora kompara hi ukun nain sira seluk. Xefe do Estadu Timor-Leste ne’e uniku hala’o ona vizita ba suku atus tolu rua nolu resin lima (325) husi suku atus hat, hat nolu resin rua iha nasaun Timor-Leste. 

iha Vizita ba Lospalos ne’e. Prezidente Republika, Taur Matan Ruak akompañadu hosi Primeira Dama, Isabel da Costa Ferreira no konvidadu espesial husi Xefe Estadu ninian mak hanesan Administradór Postu Administrativu Hatolia, Munisípiu Ermera no Xefe Suku Beremana, Postu Administrativu Turiskai. (**)

Publika iha NasionalTempo Timor : Xefe suku Rasa, postu administrativu Lospalos, Municipio Lautem, Joaquim Rodrigues Gomes no ninia komunidade balun monsta momos sira nia sentimentu nu’udar nain ba nasaun Timor-Leste nune’e iha dialogu ho Presidenti da Republika Taur Matan Ruak, sira husu governu liu husi Ministeriu Onbras Publiku Transporte Komunikasaun  presija monta prepagu ba komunidade ne’ebé uja eletrisidade tan ba durante ne’e komunidade sira uja ahi eletrisidade la ho epiritu poupansa.

“Eletrisidade ne’e tenki iha poupansa. Aban bainrua tenki regula, aban bainrua tau prepagu, ne’e, aban bainrua ema uja ne’e regula nia-an rasik, ne’e ema la hakilar ona, ne’e tenke governu monta prepagu,”Dehan Xefe Suku Rasa, Joaquim Rodrigues Gomes iha dialogu ho Prezidente Repúblika (PR), Taur Matan Ruak iha suku Rasa, Kuarta, (22/07).

Autoridade lokal ne’e informa, iha suku Rasa komunidade  asesu pursentu 100 lina  eletrisidade maibe laiha regulamentu no seidauk monta prepagu nune’e komunidade sira uja tuir sira nia hakarak de’it.

Nia hatutan dala ruma xefe suku la’o ba mai haree komunidade sira kontinua uja ahi eletrisidade iha tempo loron, maske loron la presija ona loke ahi eletrisidade.

Tanba ne’e presija duni monta prepagu hodi nune’e komunidae sira bele uja barak tenki iha responsabilidade hodi fo kontribuisaun tuir ahi ne’ebé komunidade sira uja.

“Iha ne’e dala ruma ha’u mak ba haree sira loke de’it ahi entaun ha’u dehan taka tan ba ne’e presija poupansa,”xefe suku ne’e hateten.


Iha fatin hanesan komunidade iha suku refere, Antonino Gomes hatudu ninia patriotizmu ba ninia nasaun hodi hateten durante ne’e komunidade sira uja ahi eletrisidade dala ruma loron komunidade sira sei loke, tan ba ne’e karik monta prepagu hanesan populasaun pronto fó kontribuisaun ba dezemvolvimentu nasional.

“Karik governu monta ona eletrisidade, hanesan komunidade pronto fó kontribuisaun ba dezemvolvimentu,”dehan Antonino Gomes.

Oras ne’e dadauk parte Eletrisidade Timor-Leste (EDTL) hahú monta ona prepagu ba eletrisidade iha Timor laran tomak hodi nune’e komunidade mós bele fó ninia kontribuisaun no hamenus naha todan kustus ne’ebe estadu Timor-Leste infrenta.

EDTL rasik halo ona inspesaun ba kada uma hodi disliga no fo sanksaun ba komunidade sira ne’ebe dada eletridade ilegal maske nune’e iha parte seluk lala’ok ne’e seida’uk hatauk komunidade seluk hodi kontinua dada lina eletrisidade ilegal.

Hatan Ba Kestaun ne’e, Xefe Estadu Taur Matan Ruak agradese no kontente tan ba komunidade Rasa no liliu Posto Administrativu Lospalos maioria asesu ona eletrisidade.

“Hau kontente tan ba iha suku Rasa, komunidade bele eletrisidade asesu ona 100%, maibe tenke poupa tanba kada tinan ita hasai orsamentu hodi sosa kombustivel maka’as,” dehan Presidenti Taur Matan Ruak ba ema lubun bo’ot ne’ebe partisipa iha dialogu ne’e. (**)

Publika iha Lautem


 

Tempo Timor: Presidenti da Republika Taur Matan Ruak nafatin ho ninia pozisaun katak Operasaun HANITA sei la para to'o Mauk Moruk tun husi ninia subar.

“Se ha’u hasai tiha forsa maka aban nia halo tan problema entaun ema dehan nusa, Presidente halimar? Ne’e duni Presidente lakohi atu halimar no nia (Mauk) maka tun mai de’it, maibe se nia lakohi tun mai, duni malu to’o nia katuas no nia monu mate tiha.” Taur temi ba komunidade akompania ho hamnasa.

Presidenti da Republika hateten lia hirak ne'e hodi esplika katak iha momentu ruma foin lalais ne'e Taur Matan Ruak simu visita husi Mauk Moruk ninia maun L7 ho Angela Freitas ne'ebe lori proposta ida ba iha palsiu presidenti.

"Foin daudauk maun L7 ho dona Angela ba hasoru ha’u iha palasiu hodi dehan, Mauk hakarak tun mai maibe husu para forsa sira tenke sai, maibe ha’u dehan ba sira, forsa sei la sai, Mauk maka tun de’it no entrega kilat".

Tuir Xefe do Estadu rekuinese katak kazu Mauk Moruk hanesan problema ida iha interna Timor-Leste iha ne'ebe tuir Xefe do Estadu nia hateten katak Mauk Moruk ninia grupu uza uluk kilat hasoru forca nasaun Timor-Leste.

“ida ne’e problema iha ita nia uma laran no ita tenke hetan kbit ho forsa para bele rezolve. Maluk barak husu, maun Mauk Moruk mós uluk iha ai-laran halo nusa imi labele ko’alia de’it, maibe lori fali kilat hodi duni malu, maibe ha’u dehan ba sira, la’os ami mak duni uluk nia, maun Mauk Moruk maka hurlele uluk forsa polisia sira.” dehan Presidente Taur Matan Ruak bainhira hala’o dialogu ho komunidade Rasa no Mahina I.

Taur haktuir, Mauk Moruk ho ninia grupu sira hadau pistol autoridade seguransa ninian rua (2) iha Saelari, polisia rua (2) kanek, hakanek polisia nain hat (4) iha Baguia nomos foin lalais soldadu Forsa Defeza Timor-Leste ida (1) kanek tan entaun hamutuk ema nain hitu (7).

Maske nune'e Prezidenti da Republika iha ninia deskursu  iha Suku Rasa no Mahina I (22/7) ba komunidade sira Taur Matan Ruak dehan, "kazu Mauk Moruk  sei la taka ita nia dalan ba dezenvolvimentu hanesan mós Indonesia nunka atu tahan ita nia luta ba ukun rasik an"

Komandante Spremu Forcas Aemadas ne'e dehan, Estadu Timor Leste uza forsa hasoru Mauk Moruk tanba Mauk Moruk ho nia elementus rasik Uza kilat hasoru Forcas Estadu Nasaun ne'e ninian.

“Estadu Deside Uza forsa tanba sira koalia deit hasoru estadu entaun ita mos koalia deit hasoru sira,agora sira lori kilat ita mos haruka ita nia forsa (Empenementu Operasaun Konjutu (F-FDTL no PNTL) hasoru sira,” dehan Prezidenti da Republika Tau Matan Ruak ho firmeza..

Eis Jeneral ne’e haktuir, Estadu deside operasaun EOK HANITA hasoru Mauk Moruk sei la para no forsa sei la sai maibe kontinua la’o to’o kaer  maun Mauk Moruk hodi mai hasoru no hatan Justisa ihaTribunal.  (**)

Publika iha Seguransa Defesa

Inmoria Saudozu Falu Txay


 


Lospalos, Tempo Timor - Iha dadersan Tersa feira 21/07/2015 monumentu hodi onra Saudozu Falu Txay ho ninia maluk sira seluk atu inaugura. Unaugurasaun ida ne'e fo lembra hikas ita ba akontesimentu iha loron 21/07/1985 iha ne'ebe Saudozu Falu Txay, Saudozu Maubelis ho ninia maluk sira seluk lakon sira nia moris ba ukun rasik a'an ne'ebe ohin povu no ukun nain sira goza daudaun.


Saudozo Miguel Pereira ho naran zintiu Falu-Malae ne’ebé koñesidu ho kodiku (Falutxay) moris iha knua Lospala, Munisipiu Lautem, loron 11 Juñu 1952, oan husi Tchai Natxino ho Arepunu.

Maun alin husi Saudozo Falutxay hamutuk na’in 5 (lima) feto ida no mane nain ha’at. Husi maun alin hirak ne’e maka hanesan,Marcelino, Angelo, Puafainu, Miguel no Adriano.

Entre maun alin hirak ne’e, nain rua (2) mate tamba moras no nain tolu (3) seluk mate tanba uta ba funu libertasaun Pátria. Hanesan bain-bain moris nu’udar to’os na’in iha tempu Portugues saudozo nia aman hao esforsu makas hodi haruka nia oan sira ba eskola tuir kbi’it ne’ebé iha.

Miguel hanesan oan husi familia kbi’it laek hasae kuarta klase iha eskola Munisipal de Lospalos. Hafoin remata ninia estudu iha instrusaun Primaria, Miguel labele kontinua ninia estudu tamba seidauk iha ensinu Sekundaria iha rai Lospala, ne’e duni Miguel deside tulun ninia inan aman sira iha natar no hein karau iha mota ninin “Papapa” Lospala.

Bainhira ho idade18, Miguel involve an iha vida militar obrigatoriu tuir rejime Português iha tinan 1970 hafoin akontese rekrutamentu militar iha Aileu. Depois de Rekrutamentu remata Saudozo Miguel koloka iha kompañia militar Concelho Administrativo Baucau, depois muda fali ba kompañia Caҫadores / kasadores no. 14 Lospalos.

Iha tempu ne’ebé mak akontese movimentu das Forҫas Armadas iha rejime kolonial Português iha 1974, nu’udar soldadu tenke halo tuir sistema ne’ebe mak iha. Nune’e mos, bainhira mosu partidus iha Timor nu’udar mos militar la inklina ba partidu, maibe nu’udar Timor oan, saudozu Migue iha konsiensia nasionalista exije hodi afilia ba partidoFretilin ne’ebe mak hili auto determinasaun ba ukun rasik an.

Iha 1975 bainhira tropas Indonesia viola Fronteira Miguel ho ninia kolegas sira destaka iha Batugade hodi kontra atake ba inimigo. hafoin fila mai ninia kompania iha Lospalos too  parakedista tun iha rai Lautem iha Fevereiro 1976.


Iha dader ne’e Miguel ho ninia kolega sira halo seguransa hodi hakoi nia aman nia isin mate ne’ebe mak iha momentu ne’eba husik rai Lospala, hafoin nia ho pelotaun ida evakua ba area Soru no destaka iha neba hodi halo seguransa ba populasaun atu evakua ba ailaran.


Iha 1977 Miguel nomeia hanesan komandante pelotaun iha kompania Forsa Intervensaun hamutuk ho ninia kolegas sira hanesan saudosos Hideo, Kinur,Casimiro no atual Coronel Aluc.


Ho formasaun kompañia forsa konsentrada/FC iha 1979 saudozu Latuasa nudar primeiru komandante kompañia no Saudosu Mautei nudar segundu cmdt. Iha Fevereiro 1980 Saudosu Mautei mate, Falutxay assume kargu segundu komandante.

IhaMaiu 1980 saudozu Latuasa mate iha surpreza ida iha area Sokolo’o. Iha ne’e saudosu Bere Malai Laka assume primeiru komandante kompania, depois fulan ida ho restruturasaun iha area Kakavei Falutxay nomeia ba primeiru komandante no atual Koronel Aluk Deskard.

Enkontru ba dala uluk iha area Iliomar / Kakavei hahu fo ordem atu reabertura fogo, deside hodi halao desizaun hari’I forsa konsentrada BrigadaVermelha nian nebe Latuasa nomeia hanesan1a komandante da 1a Compañia BV, no Falutxay 2o komandante.

 Iha tinan 1979 ho estrutura foun no formasaun FC (Forca Konsentrada) Saudoso Miguel mantein nafatin nudar komandante pelotaun iha FC. Iha Fevereiro 1980 bainhira saudoso Mautey  mate, saudoso Falutxay asume cargo hanesan 2okomandante kompanhia no saudoso Latuasa nudar 1oComandante. Depois Latuasa mate iha surpresa ida iha fulan Maio tinan 1980, saudoso Bere Malai Laka assume kargu nudar 1oComandante Companhia. Iha tinan ne’e nia laran halao re-estruturasaun iha area Cacavei Saudoso Falutxay sae ba 1o  no Aluc sai2o .
Iha demonstrasaun forsa iha 1979 nia rohan iha area Ko’oleu ne’ebe kompañia hotu-hotu iha husi area Luar no Bivake nebe komanda husi Saudoso Kaluwai, Olokasa, Daytula, Kalisa ho Saudoso sira seluk, Latuasa ho Falutxay komanda kompañia iha parte Leste hamutuk ho kompañia husi Luar no Bivake halao desfile militar ne’ebe mak bo’ot tebes hodi hatudu forsa ba inimigu katak Falintil la mohu, maibe sei existe hodi funu hasoru inimigu. Hahu husi neba Latuasa no Falutxay ho soldados sira hahu aksaun militar iha PuaSoru / Supalira no fatin sira seluk to’o saudoso Latuasa mate iha 1980 nia rohan

Hafoin restruturasaun  ho formasaun unidades ha’at Brigada Vermelha nian, ne’ebe komanda husi Mauk Moruk Ran Nakali Teki Timor Lemorai, Falutxay nomeia kargu primeiru Cmdt no Aluk nu’udar segundu komandante.

Ho enkontru iha Laline no Katxa CMD Luta deside hodi halao1a konferensia iha Laline / Aitana iha 1981, Falutxay simu orientasaun husi CMD Luta hodi desvia atensaun inimigu mai area parte Leste nian, hodi nune’e  parte sentru bele livre hodi halao konferensia refere.

Iha tinan 1982 bainhira nia rasik nudar Comandante, hatudu nia alin Mautxay hodi sai husi formatura atu desloka ba iha Sub-rejiaun Luar no mate iha operasaun ne’e, komandante Falutxay dehan nune’e “ alin ikun, hau laran metin ba o Mautxay, maibe o husik hau mesak tan liberta rai, hau mane sei la tauk funu hodi mate, no hau moris karik hau sei oho mos ema sira nebe oho o “. Iha formatura dader komandante Falutxay apela ba nia soldadu sira “soldadus guerillheirus sira, alin doben sira ita nia maluk, maun no alin sira barak mate tamba rai ida ne’e, ita sira ne’ebe sei moris labele tauk mate, no mate hodi liberta rai…..hamrik, lao ba oho ba, hatudu ba Javanes sira katak ita mos mane sei la tauk malu, hodi mate fatin”.

Iha tinan 1982 nia klaran, wainhira FC transforma ba unidade 4 (1ounidade, 2aunidade, 3aunidade no 4aunidade ) ne’ebe forma BrigadaVermelha mak komanda husi Mauk Moruk Ran Nakali Teki Timor Lemorai. Iha altura ne’e Saudoso Falutxay assume kargo nudar 1oComandante da 1aunidade da BV nomos 1oComandante da 1aCompanhia no atual Coronel Aluc nudar 2o Comandante unidade no 1oComandante da 2aCompanhia.

Iha tinan 1982 iha area Meara/Oi, Falutxay ho nia kaben Bia Shana legaliza kazamentu sivil iha prezensa atual Jeneral Lere Anan Timor, nudar legalizador ho maun bo’ot Xanana Gusmão ho By Anik nudar sasin ba eventu ne’e. husi kazamentu legal ne’e, Falutxay ho Bia Shana hahoris oan mane nain rua mak hanesan Adriano Pereira Solano Falu/Nono ho Miguel Freitas Pereira/Miquitho.

Iha fulan Novembro tinan 1982 ho orientasaun CMD Luta, Cmdt. Falutxay iha koordenasaun ho HANSIP Meara nebe komanda husi Saudoso Larimasa atu halo despovoamento / ka sunu aldeias ka povoasaun ho objetivu atu halo konfuzaun ba inimigu no desvia atensaun no hatudu katak FALINTIL sei eziste ka seidauk mohu, tamba ho propaganda inimigu katak laiha ona resistensia Armada/FALINTIL.

Iha tinan 1983 iha tempu Sesar Fogo ka kontaktu dame Saudoso Falutxay hetan orientasaun husi Komando Luta ho objetivu atu halao tratamentu ba nia saude iha Bali hamutuk ho Jose Da C. no Verisimo Dias Quintas akompanhadu husi Major Gatot, ida ne’e hanesan estratejia politika CMD Luta nian nebe ita hotu la inteira. Oportunidade ida ne’e nia aproveita estabelese ligasaun balun iha vila laran no exterior.

Iha fulan Agusto tinan 1983 Saudoso Falutxay hetan fiar husi Komando Luta hodi responsabiliza/komanda levantamentu Armadu iha parte Leste nian nebe ho Forsas Kompanhia MIPLIN nian nebe komanda husi Saudoso Kuba nebe sai ho kilat hamutuk 50 ho Metra 1 (ida) ho elementus Atus Ida Resin. Aktividades hirak ne’e iha koorednasaun ho asistente nain rua mak Iku (sei moris) ho Saudoso Bere Malailatcxa. Hafoin levantamentu Kompanhia MIPLIN nebe komanda husi Saudoso Kuba akompanha ho Komandante Saudoso Falutxay to’o iha base Pualaka hodi simu orientasaun foun iha ambiente foun nia laran, tamba Forsa foun husi vila laran presiza hetan orientasaun no instrusaun foun hodi adapta fase guerrilha. Entre aksaun militar hirak ne’e ita bele temi emboskada ne’ebe Saudoso Komandante Falutxay komanda hodi kaptura kilat hamutuk 8 ho marka FNC iha area Carakana hodi hamate soldadus TNI husi Bataliaun 700. Operasaun ne’e operasaun konjunta ho Companhia Autonoma.

 Aksaun militar sira seluk hanesan emboskada iha area Somocho/Sori nebe mak kaptura mos AR 15 lolon Ha’at ho metra ida (1), no aksaun militar sira seluk ne’ebe mak la biban mensiona iha biografia badak ida ne’e. aksaun militar hirak ne’e barak mak susesu nomos barak mak la susesu, alem de aksaun Militar, Cmdt Falutxay kumpre mos aktividades Klandestina tamba iha funu laran FALINTIL assume mos dupla funsaun

Iha 1985 konsentrasaun Forsa ho populasaun Nukleu Tubarai iha Kaulai/Petun o’o area Lore-I nian, nia simu surat urjente husi komisariu Mauvelis hodi desloka ba Aibesi area Souro nian. Rai sei nakaras nia dehan ba nia oan Maurechy “oan doben, o hela ho mama keta tanis demais ….atu o bo’ot lalais hodi troka papa tamba funu naruk….kilat mak ne’e”, hafoin dehan ba Bia Shana “hare didiak labarik, Javanes duni imi labele husik Maurechy hau oan doben, nia mak sei troka hau hodi fila ba Lospala”. Bainhira hakur mota Tchinu nia kaer nia oan Maurechy nia liman hodi lao iha be’e laran no dehan nune’e “Maurechy, hare o nia maun sira ho kilat lao, o sei kaer kilat hanesan sira atu oho Java, o keta tanis, tamba imi civil imi nia kilat laiha,…..ne’ebe keta tanis, ami ba no ita sei hasoru malu, Maurechy oan doben”.

Husi despedida ne’e Maurechy ho nia mae la hasoru malu to’o rona katak Komandante Falutxay ho Komisariu Mauvelis ho Soldadu nain 8 (walu) mate iha kontaktu dame ne’ebe hala’o iha tinan 1985 iha area Tchaivatxa Caivaca (Sooru ).

Objetivu husi kontaktu dame ne’e, atu diskute kona ba Unidade Nasional segunda serie, maibe iha momentu ne’e grupu husi Luis Monteiro ho grupu Saudozo FaluTxay nian lian la kona malu, entaun ikus mai sira tiru malu ate balun tenke mate fatin, inkui saudozo FaluTxay.

Hafoin loron rua (2) soldadu sira seluk fila ba base Hilo’o, Maurechy hamrik iha baraka oin hodi hare kleur soldadu sira nebe fila mai no hateke ba nia mae dehan nune’e “mae todos já vem, mas Papá e titiu Herman não vem”(Mama, Soldadu sira mai hotu ona, maibe Papa ho titiu Herman la mai), Bia nudar fen ho laran dodok, fuan taridu no liman ain nakdedar no matan wen, tutur susar no konsekuensia hirak ne’e to’o ohin loron. (**)

Publika iha NasionalPelo : M. Azancot de Menezes

Para conhecimento de V. Exa. tomo a liberdade de dar conhecer que o Parlamento Nacional de Timor-Leste rejeita a inclusão e participação na sociedade de partidos políticos minoritários. É mais um passo atrás na democracia!


No dia 16 de Julho de 2015, realizou-se um debate público organizado pela Televisão de Timor-Leste. Um membro do governo e os representantes do CNRT e da FRETILIN tentaram justificar (sem sucesso) as razões da aprovação de uma lei que é inadmissível em contexto de democracia.


A explicação é muito simples. De acordo com a tal “lei” que esteve em discussão no debate televisivo, o registo de novos partidos políticos obriga a 20 mil assinaturas. A lei anterior defendia que seriam necessárias 5 mil assinaturas. Uma questão que se coloca de imediato é saber quais foram os critérios (provavelmente inexistentes ou subjectivos) utilizados para essa estranha decisão. A ideia que transparece é que o CNRT e a FRETILIN decidiram-se pelos 20 mil porque pensam que dessa forma impedem o surgimento de mais partidos políticos, ou seja, não querem que existam na sociedade partidos políticos minoritários.


Para um País como Timor-Leste que tem pouco mais de um milhão de habitantes aprovar esta lei significa na prática excluir as minorias de participar politicamente de forma organizada (como Partido) na vida do país. Os cidadãos timorenses que quiserem de futuro criar um partido político só o poderão fazer se tiverem 20 mil assinaturas! 


Eu não conheço nenhum país com 1 milhão de habitantes e que obrigue a 20 mil assinaturas para a criação de um partido político. Deu-se um passo atrás na democracia!


Estas decisões que ferem princípios fundamentais de inclusão e participação são muito nocivas para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa, livre, democrática e solidária, e comprometem a imagem de Timor-Leste em todo o mundo.


Sem outro assunto de momento,


Respeitosos cumprimentos.

Publika iha Opiniaun


Tempo Online: Iha fulan hirak liu ba Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Arauzo deklara katak, membru governu sira sei la halo limpeza tanba iha serbisu barak atu halo, ne’e duni knar ida ne’e sei entrega ba lider komunitariu no Xefe Suku sira. 


Mesmu nune’e, Xefe Suku Maskarinas, Mateus de Jesus Valenti hateten, ba membru governu ka funsionariu publiku sira ne’ebé hela iha suku tenke hola parte mos iha atividade suku nian, ne’e duni bainhira autoridade lokal ho komunidade sira halo limpeza konserteza nudar sidadaun iha suku refere tenke halo mós limpeza.    


Deklarasaun PM ne’ebé dehan, funsionariu sira labele halo limpeza ne’e la iha buat ida. Maibe, nu’udar autoridade lokal hakarak hateten, funsionariu sira ne’ebe mak hela iha suku konsidera mós hanesan komunidade ne’e duni sira mós bele organiza malu hodi hamos foer iha bairo laran.


“Se ita konsidera membru governu labele halo limpeza, depois komunidade mak ba hamos fali ninia uma oin, ha’u hanoin ida ne’e sala boot. Tanba, nu’udar sidadaun tenki kontribui ba atividade iha suku no aldeia ne’ebé mak nia hela ba.” dehan Valenti.


Xefe Suku ne’e haktuir, funsionariu sira halo limpeza iha estrada publiku mak la di’ak, maibe atividade limpeza iha suku laran sira tenke kontribui hodi hamos sira nia uma oin.


“Banhira ita hakarak Dili sai nu’udar sidade ne’ebé saudavel, entaun entidade hotu-hotu tenke kontribui ba prosesu ida ne’e, hodi nune’e bele garantia ambiente ne’ebé mós no saudavel, ema ida-idak tenke tau konsensia hodi labele so’e foer arbiru.” Valenti hakotu.


Iha parte seluk, Natersia da Costa estudante husi Universidade Dili hateten, ita presiza halo limpeza iha sidade Dili, atu nune’e ambiente iha sidade sai furak liu tan.


“ha’u hanoin parte hotu-hotu, hahu husi komunidade bainbain to’o funsionariu sira tenke halo limpeza. Ida ne’e la signifika atu halo limpeza ba iha fatin hotu, maibe ema idak-idak bele hamos ninia uma oin” dehan Natersia.

Maskarinhas ho Kaikoli nu'udar fatin ne'ebe sempre hetan ameasas husi inundasaun no moras tan ba we nalihun tuir kanu be no kantereiru ba kuda kanku nia fatin.(**)

Publika iha Dili

PN Hahu Diskute Alterasaun Lei DATTempo Timor : Bazeia ba karta komunikadu da imprensa ne’ebé fó sai husi Parlamentu Nasional (PN) katak, Sesta-Feira, (10/07) PN liu husi Komisaun A ne’ebe toma konta ba asuntu Konstitusionais,Justica,Administrasaun Publik,Poder lokal no Anti Korupsaun, hamutuk ho Ministeriu Administrasaun Estatal hala’o diskusaun espesialidade ba proposta de lei no 24/III hodi hala’o primeira alterasaun ba lei 11/2009 kona ba Divisaun Administrativa do Territoriu (DAT).


Prosesu diskusaun kona ba alterasaun lei divizasaun Administrativa no teritorio ne’e hala’o iha Tibar Liquica. Iha diskusaun ne’e hamosu referensia no komparasaun barak liu husi nasaun sira dezenvolvidu  no sistema administrasaun ne’ebe Timor Leste infrenta hahu husi  tempu portugues, Indonesia no tempu Ukun Rasik A’an .
“obetivu prinsipal husi diskusaun ne’e atu hare no diskute klean kona ba proposta lei, inklui ninia alterasaun ne’ebe komisaun prepara. Tamba, importante tebes iha lei ne’e rasik atu hare rejiaun espeisal Oecusi ne’ebe antes ne’e sai hanesan Munisipiu ida. deklara Vice Presidente Komisaun A iha karta komunikadu da Imprensa ne’e. 


Arão haktuir, iha lei  ne’e atu hare kona ba divizasaun administrativa teritoriu nian no liu-liu atu deskute kona ba Oecuse ninian ne’ebe antes ne’e nu’udar Munisipiu maibe agora sai hanesan rejiaun espesial.


Husi lei ne’e rasik Vice Presidente Komisaun A dehan, presija define Administrasaun ba territorio ho  klaru, inkui ninia poder administrasaun no seluk tan. “Iha ne’e ita sei koalia mos kona ba Postu Administrativu ba divizasaun administrativa no termu sira ne’ebe ita uza ninia pratika’’informa Arão.


Entertantu Vice Ministro Adminitrasaun ESTATAL, Thomas do Rosario Cabral hateten governu kontinua mantein ho ninia lei ne’ebe iha mak hanesan, governu sentral no Munisipal. “Governu nia hakarak fahe ba parte rua, governu sentral no munisipal’’deklara Thomas banhira partisipa iha diskusaun ne’e.


Cabral haktuir, husi lei hirak ne’e depende ba direitu no kompetensia Parlamentu Nasional hodi mantein ka halo alterasaun ba lei refere.


Iha diskusaun ne’e membru komisaun A kestiona makas kona  ba sistema administrativa, no ninia kompetensia maibe ida ne’e depende sira nia dezisaun no governu nia pozisaun’’dehan Cabral iha karta refere.


Iha karta komunikadu n’e hateten, kontinuasaun ba diskusaun ne’e sei hala’o iha loron 15 fulan ida ne’e. (**)

Publika iha Politika


 
Tempo-Timor: Ministru Negosiu Estrajeirus Kooperasaun (MNEK), Hernani Coelho hateten, reniaun Comunidade Pais Lingua Potugues (CPLP) ne’ebe realiza iha Timor-Leste (TL), 24 Jullu 2015, hanesan pasu importante ida hodi hare vizaun estratejiku CPLP iha futuru.


“MNEK presiza hare asuntu saida mak CPLP atu hadia hodi mantein ninia autolizasaun evolusaun ho politika no evolusaun mundu nian ne’ebe la’o hela,” lia hirak ne’e hato’o husi MNEK Hernani ba jornaliasta sira hafoin hasoru malu ho Primeiru Ministru, Kinta Feira (9/7),iha Palasiu Govenu.
Ministru Hernani hateten, membru pais hotu-hotu konfirma sira sei mai, nomos husi parte MNEK sei simu ida ka rua mai reprezenta sira nia sekretariu estadu no Ministru.


Agora kona ba preparsaun TL ba enkontru nivel altu CPLP ne’ebe sei realiza 24 Jullu 2015, hodi refleta buat ne’ebe dehan,vizaun estratejiku CPLP ba oin, mak sai hanesan pontu ba iha debate.
Hernani dehan, preparasaun ba CPLP tanba iha enkontru supretorius husi grupu tekniku trabalho nian, nomos enkontru nivel altu mak reniaun Ministeriu Negosiu Estranjeirus CPLP ne’ebe sei realiza fulan ne’e.


“Husi MNEK konserta ba liu iha ajenda prinsipal mak enkontru nian, ne’ebe sei fokus liu ba kestaun subtansia kona ba CPLP hanesan organizasaun,” esplika Ministru ne’e.


Aleinde ne’e fatin hanesan, membru Nasional ba Institutu Internasional da Lingua Portuguesa , Benjamin de Araujo Coterial ho grupu nain lima hasoru malu ho PM Rui Maria de Araujo, hodi halao konsultasaun no husu mos apoiu ba iha komisaun atu servisu ho serteza kona ba tema no finanseiru ba aktividade ne’ebe halao durante ne’e.


Eis Reitor Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL) afirma, membru ba komisaun Nasional TL ho naran institutu internasional da lingua portuguesa hanesan orgaun ida iha CPLP,
tanba TL iha responsabilidade atu organiza konferensia internasional ida kona ba lingua portuguesa iha tinan 2016 tanba iha semeira CPLP foin daudauk ne’e disidi ona .


“Ami mai hala’o konsultasaun ho PM, Rui Maria de Araujo kona ba tema no orsamentu,” dehan Benjamin. (**)

Publika iha Politika
Joomla SEF URLs by Artio

Copyright © 2015 Agora Tempo Intermedia Ltd. All Rights Reserved.
Online since February 01, 2013
Creative Commons License
This work by Tempo Semanal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Top Desktop version