Tempo Timor OnlineTempo Timor : Tinan barak ona familia husi Saudozo na’in sia, inklui familia Komandante Falu-Chai ne’ebe mate iha akontesementu Chai-Vaca hein estadu Timor-Leste atu valoriza saudozu hirak ne’e ninia involvimentu ba luta libertasaun, liu husi hari monumentu iha Aldeia Chai-Vaca.


Mehi husi familia saudozo hirak ne’e sai duni realidade, hafoin Governu liu husi Parlamentu Nasional iha tinan rua liu ba deside tau orsamentu hodi hari monumentu refere.  Konstrusaun ba monumentu ne’e hala’o husi kompaina OSLO Unipesoal Lda no obra refere remata ona iha fulan Marsu tinan 2015 no agora hein atu inagura. 
Relasiona ho seremonia inagurasaun monumentu Chai-Vaca ne’ebe tuir planu sei realiza iha 21 Jullu tinan ida ne’e, komisaun organizadora oras ne’e daudauk hala’o preparasaun lubuk ida molok tama ba loron inagurasaun nian.


Komponentes sira ne’ebe hola parte iha komisaun organizadora ba seremonia inagurasaun Monumentu Chai-Vaca kompostu husi, reprezentante membru Governu Munisipiu Lautem, sosiedade sivil, membru PNTL, juventude rejistensia,veteranus, estudante, lider komunitariu, inklui familia husi saudozu na’in sia (9) ne’ebé mate iha fatin akontesementu ne’e.


“inkontru lubuk ida maka komisaun hala’o ona no seksaun balun hahú serbisu ona, liu-liu seksaun lojistiku, seksaun angariasaun, seksaun liturjia no mobilizasaun. Nune’e mós, komisaun prepara ona plaka ne’ebé atu asina.” dehan Deputada Albina Freitas nu’udar kaben husi saudozo Falu-Chai.


Nia haktuir, plaka ne’ebé daudauk ne’e komisaun prepara, tuir planu sei asina direita husi Presidente da Republika, Taur Matan Ruak.


Husu kona ba fontes orsamentu ne’ebe atu uza ba iha atividade ida ne’e, Deputadu Albina hatete, orsamentu hirak ne’e kontribuisaun husi komunidade, emprezariu, sosiedade sivil, instituisaun estadu no familia vitima sira.
“To’o agora ami seidauk iha dadus loloos kona ba numeru orsamentu ne’ebé komisaun konsege rekoila ona, maibe importante maka serbisu ida ne’e tenke la’o mesmu orsamentu atu barak ka oituan.” esklarese Deputada Albina.


Aliende ne’e, komisaun mós hahú distribui ona karta konvite ba konvidadus sira ne’ebé sei hola parte iha seremonia inagurasaun ne’e.


Bazeia ba informasaun ne’ebé Jornalista Tempo Timor hetan husi komisaun organizadora katak, seremonia ida ne’e sei partisipa mós husi lideransa nasional balun, inklui Komandante Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Maior Jeneral Lere Anan Timor no Presidente da Republika Taur Matan Ruak. (**) 

Publika iha Nasional


 
Tempo Timor: Hafoin fila husi vizita ofisial iha Portugal, Ministeriu Negosiu Estrajeirus Koperasaun(MNEK), Hernani Coelho hakat ba Palasiu Governu hodi informa rezultadu vizitasaun iha Portugal ba Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Araujo.
 
Aliende informa rezultadu vizitasaun nian, iha oportunidade ne’e MNEK informa mós serbisu Ministeriu nian ba Xefe de Governu, liu-liu ko’alia kona ba kazu Rejional Forum nomos preparasaun ba iha atividade seluk ne’ebé sei hala’o.
 
“Durante iha Portugal, MNEK hala’o negosiasaun ho Governu Portuguesa hodi hamosu akordu foun iha area justisa nian nomós hala’o inkontru ho Ministru Negosiu Estrajeirus Portugal hodi ko’alia kona ba akordu koperasaun entre Timor-Leste (TL) ho Portugal.” dehan MNEK hafoin hasoru malu ho PM Rui iha Palasiu do Governu, Kinta-Feira (9/7)
 
Hernani haktuir, hare ba instrumentu legais ne’ebe regula nasaun rua ne’e, (TL-Portugal) bazeia  ba akordu koperasaun ne’ebé hala’o entre nasaun rua ne’e iha tinan 2002 no agora to’o ona 2015 entaun ita presiza hadia fali akordu hirak ne’e hodi hare fila-fali buat ne’ebé nasan rua ne’e iha.


 
“tinan sanulu resin tolu(13) ne’e duni, ita presiza hadia fali akordu ne’e para hare fali ba buat sira ne’ebe mak ita iha, liu-liu hare fila-fali kuadru koperasaun TL ho Portugal, hanesan estrutura regulatoriu servisu ne’ebe mak TL halo ho Portugal, intermus aktividade saida mak ita atu halo no ema atu ba servisu hanusa, ”esplika Hernani. 


Molok taka ninia liafuan Hernani haktuir katak, parseiru sira iha Portugal konkorda ho TL nia proposta, ne’e duni agora daudauk komesa hahu servisu para hala’o rivizaun ba akordu ne’e.(**)
 

Publika iha NasionalTempo Timor: Problema bee moos la’os de’it sai preokupasaun ba komunidade sira iha area rurais, maibe akontese mós iha kapital Dili, liu-liu iha area Tasi Tolu nian tanba daudauk ne’e komunidade balun seidauk asesu bemos.


“ami sempre defikulta problema kona ba beemos no ami mos hato’o ejizensia hirak ne’e ba parte Governu, liu-liu Serbisu Agua no Saneamentu nian (SAS) maibe seidauk iha resposta no to’o ami nia situasaun maka sempre ba buka bemoos iha fatin seluk.” Carlos da Costa Ximenes ba Online Tempo Timor iha nina hela fatin Tasi Tolu (9/7).


Carlos haktuir, ho problema hirak ne’e defikulta tebes sira nia atividade loron-loron nian tanba atu responde de’it sira ninia nesesidade uma laran nian mós defisil tebes, liu ata uza ba tein mós tenke ba kuru iha fali fizinu sira ne’ebe maka uza sanyo, se la’e tenke la’o ba to’o iha rotunda lafatik nian.


Relasiona ho problema hirak ne’e, ami husu ba Governu, liu-liu orgaun nebe kompotente atu hare asuntu ida ne’e ho seriu, tanba ami komunidade Tasi Tolu presize tebes beemos no bee bee moos kestun nebe esensial tebes ba povu nia moris.


Nune’e mós, Agostu Pereira husi ba parte SAS atu responde lalais kestaun ida ne’e, se lae tinan-tinan povu ki’ik sira sempre halerik nafatin ba bee moos.


“ha’u hanoin Governu liu husi dirasaun ne’ebe relevante tenke halo kontrolu ho diak tanba iha fatin balun komunidade sira husik bee suli arbiru de’it, maibe iha fatin balun komunidade sira susar tebes atu asesu ba bemoos” tenik Pereira. (**)

Publika iha Nasional


Tempo Timor : Kdadalak Sulimutuk Institute nu’udar organizasaun naun govermentais  ne’ebé kontribui ba iha prosesu dezenvolvimentu nasional liu husi programa Transformasaun konflitu no Advokasia.

Vizaun husi organizasaun ida ne’e maka, sai belun ba komunidades no transforma komunidades nia moris hodi luta ba direitu povu kona ba rai, promove justica sosial no paz, tan ne’e iha semana hirak liu ba KSI organiza treinamentu kona ba transformasaun konflitu iha Munisipiu Manufahi.

Transformasaun Konflitu hanesan parte ida husi programa KSI nian ne’ebe maka durante ne’e iziste, tanba objetivu jeral husi programa ne’e oinsa atu promove no valoriza direitu ema nian hodi fo valor ba justisa sosial no redus konflitu ho violensia iha rai laran.

Programa ne’e KSI realiza liu husi servisu hamutuk ho lideransa suku sira no tuir planu kontinuasaun ba programa ne’e sei realiza treinamentu nivel Mediu sobre instrumentu rezolusaun no Analiza konflitu ne’ebe planeadu hodi kapasita strutura Suku no ba komunidade sira ne’ebe tama iha area tarjetu KSI nian.

Monicipio Manufahe postu administrasaun nebe inklui  suku 8 bazeia ba nesesidade suku no polisia voluntir suku sira nebe nesesita duni atu bele hasae sira nian konesementu iha area rezolusaun Konflitu nune’e sira bele halao sira nian knar no responsabilidades nebe sira asumi ho nune’e bele prevene konflitu atu mos kanaliza problema tuir linha kordenasaun iha suku laran. Treinamentu ne halao iha salao agrikultura municipiu manufahi,

Objetivu  husi treinamentu ne’ebe maka hala’o iha Salaun Agrikultura Manufahi ne’e, hanesan pasu ida oinsa atu fasilita no hasae koñesimentu lider komunidade sira kona ba materia Instrumentu Rezolusaun no Analiza Konflitu no abilidade oinsa mak  bele rezolve  sira nia problema rasik liu husi dalan la ho Violensia.

Treinamentu ne’e hetan  partisipa maximu  husi Membru Concelho Suku husi suku 7 no membru polisia komunitariu  (la inklui Betano) no  total partisipantes hamutuk nain tolu nulu resin lima (35). (**)

Publika iha Manufahi

Tempo Timor -Polisia Nasional Timor-Leste husi parte tranzitu Nasional serbisu hamutuk ho Polisia Distritu Dili ninian halo pasa de revista ba dokumentus kareta ninian iha parte rotunda hera ninian.Tuir Komandante Polisia ne’ebe komanda operasaun ne’e dehan informa lala’ok balun ne’ebe sira deskonfia hodi hamosu auto stop refere. Nia esplika katak parte autoridade polisia Timor-Leste simu informasaun katak kareta publiku hanesan bis ho mikrolet balun halo operasaun sein iha licensa husi autoridade.

Iha auto stop ne’e kareta sira ne’ebe husi parte leste atu ba Dili no sai husi capital nasaun ninian atu halo viajen ba parte leste hetan pasa de revista dokumentus.

Tuir observasaun kareta balun la iha dokumentus no balun dokumentus la kompletu nune’e Polisia tranzitu sira toma nota ba kareta sira no ba sofer sira hetan chamada de atensaun maka’as husi Polisia tranzitu ho DNTT.

 

Publika iha Seguransa Defesa


 Tempo Timor : Mesmu data ba Eleisaun Xefe Suku seidauk klaru, maibe Serbisu Tekniku Aprovizionamentu Eleitoral (STAE) Munisipiu Lautem ne’ebé xefia husi Sergio Belmonte preparadu atu hasoru elesaun suku ne’ebe tuir politika governu sei realiza iha fulan Dezembru.“Bazeia ba informasaun ne’ebe ami simu husi nasional katak, eleisaun lideransa komunitaria adia fali ba fulan Dezembru, maibe informasaun ne’e seidauk klaru tamba ami seidauk simu karta ofisial ida husi STAE nasional relasiona ho asuntu ida ne’e.” esplika Coordenador STAE Munisipiu Lautem, Sergio Belmonte iha foin lalais.

Relasiona ho mudansa ba data eleisaun suku nian (Outobru ba Dezembru), Coordenador STAE Lautem kestiona katak, ida ne’e sei prejudika serbisu STAE nian, tanba iha fulan Dezembru tempu udan ne’e duni sei fó ameasa mós ba sasan sensetivu eleisaun nian.Mesmu nune’e, STAE Lautem kontinua hala’o preparasaun, tanba prosesu ida ne’e liu faze tolu maka hanesan pre-eleisaun,eleisaun no depois de eleisaun. Aliende ne’e, tekniku STAE Minisipiu Lautem agora daudauk tun ona ba baze hodi hasai fotografia ba fatin Centru Votasaun sira, atu nune’e bele hatene loloos katak fatin hirak ne’e persija iha manutensaun no instalasaun.

Iha prosesu ida ne’e, tekniku STAE halo mos identifikasaun ba situasaun no kondisaun iha terenu depois hato’o fali relatoriu ba iha kada dirasaun hodi  bele hadia infrastrutura baziku hanesna atu nune’e bele fasilita diak liu tan servisu STAE nian.

“Ami sempre hasoru obstaklu iha eleisaun, liu-liu iha prosesu distribuisaun material sensiativu no non sensiativu sira ba iha centru votasaun, satan iha tempu udan. Mesmu nune’e, ami kompremitivu katak pronto atu ezekuta orden ne’ebe hatun ona husi governu.” hakotu Sergio.(**)

Publika iha Lautem

Tilman : “ PN La Seriu Kombate KKN”


Tempo Timor : Eis Deputadu Partidu Klibur Oan Timor Asuwain (KOTA), Manuel Tilman hateten, membru Parlamentu Nasional, hahu husi Presidente Parlamentu to’o Deputadu sira la seriu atu kombate kazu Korrupsaun Kolusaun no Nepotimu (KKN), tanba to’o ohin loron seidauk aprova Lei anti korrupsaun.


Antes ne’e, publiku kestiona makas kona ba kazu korrupsaun, inklui kazu ne’ebe deskonfia komete husi Presidente Parlamentu Nasional, Vicente Guteres, tan ne’e mosu ejizensia husi parte balun hodi husu atu hasai imunidade ba Presidente Perlamentu atu nune’e bele supmete ba prosesu justisa.


Tuir Tilman, Parlamentu Nasional ne’ebé maka tuir lolos atu aprova buat sira ne’ebe ita hakarak, liu-liu Lei Anti korrupsaun, maibe ninia Presidente rasik maka agora daudauk infrenta hela problema korrupsaun no desizaun Parlamentu rasik mos komplikadu, tanba invesde deputadu nain 65 bele vota katak, atu hasai ka la hasai imunidade mais narealidade la iha no dehan fali hein desizaun lider parlamentares.


“Lider parlamentares ne’e ema na’in hat de’it no konforme rejimentu hateten, lider parlamentar nia kompotensia atu organiza serbisu administrativu parlamentu nian no organiza programa debate iha plenaria, la’os atu deside kestaun hanesan votu sekretu ne’ebe ke atu foti ka la foti imunidade.” Tilman kestiona.


Ho obstaklu hirak ne’e, Manuel Tilman konsidera katak serbisu komisaun anti korrupsaun nian sei la la’o duni, tanba Parlamentu Nasional ne’ebe tuir lolos atu aprova lei anti korrupsaun, iku mai ninia ema numeru un maka hetan fali problema.


“Hahu kedas husi Presidente Parlamentu to’o ninia membru la iha vonta atu kobate korrupsaun. Se Presidente Parlamentu hakarak duni kombate korrupsaun entaun nia rasik tenke suspmete ona ba prosesu julgamentu, maibe se nia rasik lakohi supmete ba prosesu ida ne’e entaun defisil.” Tilman akuza.

Tuir provas ne'ebe iha membru Parlamentu Nasional rende ba iha surat ne'ebe eis Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao haruka ha sira iha fulan Oetobru 2014 hodi fo ordem atu labele hasai imunidade ba suspeitu sira ne'ebe hanesan membru do Governu inklui mos ulun bo'ot iha Parlamentu Nasional ninian. (**)


Publika iha Nasional


Tempo Timor : Seremonia tara-bandu la’os buat foun ba povu Timor-Leste, tanba ida ne’e nu’udar meius tradisional ne’ebé tinan barak ona jerasaun husi jerasaun promove no pratika hanesan Lei hodi regula sira nia moris loro-loron iha komunidade nia leet.

Iha era modernizasun ida ne’e, Lei tradisional nakfilak ona ba lei formal no hetan konsiderasaun husi nasaun hotu, inklui nasun foun hanesan Timor Leste. Tanba, Konstituisuan da Republika Timor-Leste rasik rekuiñese lei tradisional hanesan haktuir iha artigu 72 versiklu 1 ne’ebé koalia kona ba partisipasaun povu hodi rezolve problema komunidade nian no Artigu 2 versiklu 4 koalia kona ba lei tradisional nomós Artigu 61, versiklu 1-3 koalia kona-ba protesaun no promove ambiental.

Relasiona ho asuntu ida ne’e, organizasaun naun Govermentais Kdadalak Sulimutuk Institutu (KSI) serbisu hamutuk ho komisaun organizadora Tara bandu realiza workshop hodi deziminasaun kona ba tara-bandu iha Munisipiu Ermera. Objetivu husi workshop ne’e, atu reforsa ka halo revizaun fila fali kona ba vantazen no desvantazen husi implementasaun programa Tara-Bandu.

Workshop ne’ebe loke ofisialmente husi Administrador Munisipiu Ermera hetan partisipasaun masimu husi lideransa komunitária, sosiedade sivil, Lia nain, reprezentante igreza no reprezentante membru governu local. Diretor HDI no Xefe KSI maka maka sai hanesan fasilitador ba programa ida ne’e.

Administrador Munisipiu Ermera iha abertura hateten, programa implementasaun tara bandu fo uni benefisiu ba komunidade Ermera, tanba ho implementasaun husi programa ida ne’e konsege redus konflitu no hamenus mal gastu ekonomiku uma laran nian.
 
Molok hahu implementa programa ida ne’e mosu obstaklu barak, maibe konsege la’o nafatin no to’o agora mudansa ba regulamentu tara bandu. “pesoalmente ha’u kontenti tebes ho programa ida ne’e tanba konsege halo mudansa, liu-liu kona ba redus konflitu” esklarese Administrador ne’e.

Nia haktuir, prosesu implementasaun tara-bandu iha Munisipiu Ermera kuaze la’o di’ak mesmu hasoru dezafiu balun, maibé felismente komunidade sira lakohi atu sai vítima ba problema ida ne’e, tan ne’e sira esforsu buka maneira oinsá bele rezolve hodi hetan nia solusaun.

Prosesu tara bandu ne’e la’ós atu taka kultura, maibé iha parte ida hakarak redús mal gastus, atu nune’e iha família ida nia laran labele akontese labarik ne’ebé mak la asesu ba edukasaun.

Implementasaun programa tara bandu fo hanoin mai ita oinsá bele dezenvolve ita nia família nomós ita nia rai, ne’e duni, husu ba autoridade lokál sira, lia na’in sira no konsellu suku atu hola parte iha prosesu hirak ne’e hodi kolabora ho komunidade sira, nune’e mós kontinua nafatin progresu ida ne’e ba oin, buka hadia buat balun ne’ebé maka presiza hadi’a di’ak liu tan. (**)

Publika iha Edukasaun & Kultura

EDTL La Tolera Kleinte Liga Ilegal


Tempo Timor :Miniteriu Obras Publik(MOP) liu husi Diretor Direcção Nasional Apoiu Consumidor, José Fernandes hateten, sistema husi Eletrisidade Timor-Leste (EDTL) dektekta postu Administrativu tolu (3) mak risku ba ligasaun ilegal. “Area ne’ebe sai operasaun ba tinan ne’e mak foka liu ba postu administrativa tolu (3) Nain Feto, Vera Cruz ho Kristu Rei,” Jose informa ba Tempo Timor Online iha knar fatin kaikoli Dili, foin lalais ne’e.


Jose esplika, husi data sistema EDTL nian hatudu fatin ne’ebe mak kuaze la kumpri enerjia elektrisidade, hahu husi fulan abril ita komesa halao operasaun ba komunidade ne’ebe mak halo ligasaun ilegal, kompostu husi ekipa ida ne’ebe mak bo’ot mais 30 pesoas.


Nia informa, hahu Husi abril to mai agora dadauk, ekipa EDTL komesa halo inspesaun ba uma rihun sanulu resin, “Ita ditekta ona ilegal makas kuaze 16% husi 11 mil klentes,” hafoin ekipa EDTL komesa disliga ona tres 3% ou 4% husi 11 mil klientes.


Nune’e mos sira ne’ebe maka laiha kontador ekipa EDTL komesa monta ona kuaze 2%. Kleinte barak senti iha resposabilidade ba nasaun, “Iha duni komunidade balu mak halo agresaun hasoru ekipa funsionari EDTL, maibe ikus mai sira fo mos sulusaun.


Tanba sasan ne’e estadu nia, nune’e mos sasan hirak ita hotu nian. Ne’ebe ekipa ne’e mak ba ne’e laos atu hakotu de’it ligasaun illegal, maibe atu hadia mos,” teknik Jose. Tuir nia, estadu taun osan para hadia, ne’ebe kuandu hadia ona husik buat ne’e hakmatek iha fatin, sei ita sobu hela de’it, adeves ita halo buat ne’ebe foun, maibe mai hadian hela deit, entaun ita halon ita nia estadu mak lakon. Diretor EDTL, Jose apela mos liu hus media atu tranmiti ba kleinte ne’ebe mak uza ahi, direitu ema hotu, tanba konsagra ona iha konstutisaun.


 Tanba hahu husi 2003 governu komesa halo reseitas ba iha uza enerzia eletersidade, Tanba kuaze Orsamentu Jeral Estadu(OJE) ba iha investimentu setor eletrisidade, governu lakohi tinan-tinan estadu tau nafatin osan ba eletrisidade, hodi nun e’e osan refere bele apoiu fali ba fatin seluk. Parte seluk, diretor EDTL Jose Fernandes hateten, EDTL komesa monta kontador ba iha komunidade sira ne’ebe hakakak tau prepagu, nomos koutador tua kleinte sira ulitiza kuaze tinan 10 sedauk troka.


Nia husu ba kleinte EDTL ne’ebe mak intrega kontador prepagu tenke selu no prega multa tanba deteta estraga kontador ne’ebe mak monta husi tekniku EDTL. Nune’e mos sistema EDTL detekta konsumador ne’ebe mak nunka hola pulsa ahi, opsaun iha 2 konsumidor la hola pulsa…! tanba nia la uza ahi ou konsumador ne’e la hola pulsa ahi,,, tanba nia halo ona ligasaun eligal.


“Ami halo operasaun ekipa tekniku EDTL indentifika sistema ne’e deteketa bairo ne’ebe mak ita nia komunidade halo ligasaun eligal barak liu, ne’ebe ekipa EDTL to sapurata kedas ne’e para atu fo sastifasaun ba komunidade sira ne’ebe mak durante ne’e sosa pulsa ahi no sira ne’ebe mak la sosa pulsa ahi,” esplika Jose. Nia relata, sei hetan komunidade sira mak halo ligasaun eligal, asaun premeiru halo disliga kedas ahi no haruka kliente refere seluk kedas multa ba EDTL. (**)

Publika iha Nasional

Tribunal Adia Kazu Sunu Uma Iha Comoro


Tempo Timor: Tersa-Feira (7/7), Tribunal Distrital Dili (TDD) adia prosesu julgamentu ba arguido, Oscar Tilman ne`ebe deskonfia komete kazu krimi sunu kios no baku rahun ema nia uma, iha Aldeia 20 Setembru Suku Comoro.


Iha julgamentu ne’e, tribunal akuza arguido komete krime “Dano Simples Insidiu” ne’ebé haktuir iha artigu 63 kodiku penal katak, ema ne`ebé ho intensaun hamosu Insidiu hodi estraga ema nia uma, Edifisiu, Estabelesementu, Meu ba Transporte,Floresta no patrimonia sira seluk sei  hetan pena prisaun tinan 2 to`o tinan 8 ka selu multa U$ 5000.00.


Mesmu hetan akuzasaun husi Ministeriu Publiku katak, arguido ho ninia kolega maka sunu kios no baku rahun komunidade ninia uma rua iha 20 Maiu 2007. Maibe, tuir deklarasaun husi arguido katak,  akontesmentu sunu kios no baku rahun uma rua ne`e nia (arguido) la involve.


“ iha momentu ne’e ha’u foin fila husi eskola, maibe derepente polisia ba kaptura ha’u iha uma no durante ne’e kuandu akontese problema ruma iha ne’e polisia sempre ba kaptura ha’u tanba deskonfia involve grupu artemarsias.” deklara arguidu iha tribunal.


Entertantu, vitima ho`o inisia A deklara katak,iha momentu ne`eba vitima halai ba subar iha irman sira nia residensia no husi ne’ebá vitima hare ninia kios hetan sunu husi grupu 77. Maibe, vitima rasik labele deskobre katak arguidu mós involve hotu iha akontesementu ne`e, tamba vitima rasik la hare arguidu ih ne’ebá.
Tuir vitima, sasan hirak ne’ebe hetan sunu ka estagus tanba impaktu husi sunu kios maizu menus ho total orsamentu U$.2000.00.


Bainhira rona tiha deklarasaun husi parte vitima no arguidu, Defensor Publiku ne’ebé akompaina arguidu husu ba tribunal atu tetu halo didia molok foti desizaun hodi hamonu sentensa ba arguidu tamba faktus seidauk klaru no foin deskonfia de’it.


Tamba seidauk iha faktus ne’ebé konkreta, ne’e duni juis ne’ebé predize prosesu julgamentu deside adia fali ba fulan oin. (**)

Publika iha Justisa

Copyright © 2015 Agora Tempo Intermedia Ltd. All Rights Reserved.
Online since February 01, 2013
Creative Commons License
This work by Tempo Semanal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Top Desktop version