Tempo Timor Online


Tempo Timor : Kdadalak Sulimutuk Institute nu’udar organizasaun naun govermentais  ne’ebé kontribui ba iha prosesu dezenvolvimentu nasional liu husi programa Transformasaun konflitu no Advokasia.

Vizaun husi organizasaun ida ne’e maka, sai belun ba komunidades no transforma komunidades nia moris hodi luta ba direitu povu kona ba rai, promove justica sosial no paz, tan ne’e iha semana hirak liu ba KSI organiza treinamentu kona ba transformasaun konflitu iha Munisipiu Manufahi.

Transformasaun Konflitu hanesan parte ida husi programa KSI nian ne’ebe maka durante ne’e iziste, tanba objetivu jeral husi programa ne’e oinsa atu promove no valoriza direitu ema nian hodi fo valor ba justisa sosial no redus konflitu ho violensia iha rai laran.

Programa ne’e KSI realiza liu husi servisu hamutuk ho lideransa suku sira no tuir planu kontinuasaun ba programa ne’e sei realiza treinamentu nivel Mediu sobre instrumentu rezolusaun no Analiza konflitu ne’ebe planeadu hodi kapasita strutura Suku no ba komunidade sira ne’ebe tama iha area tarjetu KSI nian.

Monicipio Manufahe postu administrasaun nebe inklui  suku 8 bazeia ba nesesidade suku no polisia voluntir suku sira nebe nesesita duni atu bele hasae sira nian konesementu iha area rezolusaun Konflitu nune’e sira bele halao sira nian knar no responsabilidades nebe sira asumi ho nune’e bele prevene konflitu atu mos kanaliza problema tuir linha kordenasaun iha suku laran. Treinamentu ne halao iha salao agrikultura municipiu manufahi,

Objetivu  husi treinamentu ne’ebe maka hala’o iha Salaun Agrikultura Manufahi ne’e, hanesan pasu ida oinsa atu fasilita no hasae koñesimentu lider komunidade sira kona ba materia Instrumentu Rezolusaun no Analiza Konflitu no abilidade oinsa mak  bele rezolve  sira nia problema rasik liu husi dalan la ho Violensia.

Treinamentu ne’e hetan  partisipa maximu  husi Membru Concelho Suku husi suku 7 no membru polisia komunitariu  (la inklui Betano) no  total partisipantes hamutuk nain tolu nulu resin lima (35). (**)

Lee kontinua... 0

Dili, TEMPO SEMANÁL – Planu guvernu nian hodi harii sentru refinaria iha Betano, nudar pakote ida husi planu dezemvolvimentu mega projetu iha tasi mane. Maibé atu planu hirak ne’e finaliza ho di’ak, guvernu tenke harii  mós portu iha fatin hanesan Suai, Betano no Vikeke atu nune’e transportasaun material bele liu deit husi tasi. 

 

“Ami iha Betano nia hanoin katak, guvernu presiza harii pelabuhan ida iha Fatuk-Bou besik sentral Oleu Pezadu nian iha Betano, atu nune’e koandu guvernu hahu implementa sentru refinaria, pelumenus ekipamentus pezadu balu bele transporta liu husi tasi. Maibé projetu hotu ne’ebé harii iha Betano tenke hetan involvimentu Betano oan sira, liu-liu konsiderasaun ba rai nain hodi fó dura ba projetu no fó fasil ba implementasaun projetus”, dehan Henrique da Costa ba jornal ne’e iha irigasaun Karau-ulun Betano foin daudaun ne’e. 

 

Lee kontinua... 0

Dili, Tempo Semanál - Projetu halo moru haleu estatua Dom Voa Ventura iha Luak, Subdistritu Same Distritu Manufahi sai preokupasaun bo’ot ba komunidade sira ne’ebé hela besik iha area neba, tanba moru ne’e halo ho montante orsamentu bo’ot maibé laiha fondasi. 

 

Komunidade  komfundi katak, governu ida ne’e adopta ona sistema foun ko’andu halo projetu tanba, estrada kee tiha fatuk tau fali rai hafoin fui alkatraun i moru mós halo la uza ona fondasi. 

Lee kontinua... 0

KUAZE eskola hotu-hotu sei enfrenta hela problema menus professor, hanesan buat ne’ebé akontese iha Eskola Tekniku Proffesional Distritu Manufahi no Eskola Sekundaria 1912 Manufahi. Tanba, eskola rua ne’e agora daudauk presiza tebes professor atu hanorin iha fatin ne’ebá. Eskola Tekniku Profesional Distritu Manufahi presiza tebes professor, tanba numeru professor iha eskola ida ne’e menus tebes, liu-liu professor ne’ebé atu hanorin kona ba area tekniku nian.” dehan Simão da Costa Xavier estudante husi Eskola Tekniku Profesional (ETP).

Lee kontinua... 0

FAMILIA –vitima husu ba governu Timor-Leste (TL) hala’o kordenasaun ho governu portugal hodi bele hatudu rate Dom Boaventura bainhira halao revolta kontra malae iha  tempu okupasaun Portugal tinan 1912.

Ho ezijensia husi parte familia kona ba rate dom Boaventura Vice PM Fernando Lasama hateten, ladun todan ba kintu governu atu husu tuir ba governu portuges tanba sira sempre iha arkivu. Vice PM mos konkorda  ho familia ninia ezijensia atu buka tuir liu husi nasaun protugues. Tanba, komunikasaun di’ak hela.

Lee kontinua... 0
Joomla SEF URLs by Artio

Copyright © 2015 Agora Tempo Intermedia Ltd. All Rights Reserved.
Online since February 01, 2013
Creative Commons License
This work by Tempo Semanal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Top Desktop version