Tempo Timor Online

 

Dili, Tempo Timor – Tuir nota de imprensa ne'ebe Ministeiru Negósiu Estranjeiru no Koperasaun (MNEK) ne'ebe fo sai iha loron 07/09/2015 informa katak, MNEK, Hernani Coelho iha loron 09 Setembru 2015, sei halao vizita trabalho ida ba iha Japaun. 

Iha vizita trabalho durante loron ida ne’e, Ministru Hernani Coelho sei reprezenta Xefe Estado Timor-Leste, Prezidente Republika (PR) Taur Matan Ruak (TMR), hodi kondekora Sidadaun Japones hamutuk nain 13, ho medalha Ordem Timor-Leste, iha loron 09 Setembru 2015, tuku 17:30, oras Japaun nian.

Sidadaun Japones hirak ne’ebé sei hetan kondekorasaun mak sidadaun sira ne’ebé, hahu iha tinan 1980 to 1999, dedika ona sira nian a’an no tempu hodi fó apoio ba Timor-Leste nian luta ba restaurasaun independensia.

Entre Sidadaun Japones sira ne’ebé sei hetan kondekorasaun maka hanesan Eis Senador no Primeiru Ministru ida, Eis Senador no Ministru Justisa ida, Eis Senadora no Ministra Ambiente ida, matebian Bispo ida, no figura sira seluk iha sosiedade Japones nian balun.

Tuir plano, iha vizita trabalho ida ne’e, Ministru Hernani Coelho sei halao mos reuniaun kortezia ho nian homologo, Ministru Negósiu Estranjeiru Japaun, Fumio Kishida, no sei partisipa iha Business Breakfast ho reprezentante empreza japaun nian balun, ne’ebé, organiza husi Embaixada Timor-Leste nian iha Tokyo, hodi koalia konabá dezenvolvimentu ekonomiku Timor-Leste. 

Durante vizita iha Tokyo, Japaun, Ministru Hernani Coelho sei akompaña hosi Embaixador Timor-Leste ba Japaun, Isilio Coelho no ofisial protokolo hosi parte Prezidensia Repúblika Timor-Leste. 

Ministru Hernani Coelho desloka ba Japaun iha loron 08 Setembru 2015, hafoin akompaña Xefe Estado Timor-Leste, Prezidente Taur Matan Ruak durante nian vizita trabalho loron ha’at iha Xina, hodi partisipa iha seremonia komemorasaun tinan 70, fim hosi funu mundial daruak (Segunda Guerra mundial). Tuir programa, Ministru Hernani Coelho sei fila hikas hosi Japaun iha loron 10 Setembru 2015. 

Publika iha Nasional

MNEK Partisipa ARF iha Malaysia

 

Dili, Tempo Timor – Tuir nota de imprensa ne’ebe hato’o husi departamentu Komunikasaun social Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun (MNEK) informa katak MNEK, Hernani Coelho, partisipa iha Fórum Rejional ASEAN (ARF) ba dala XXII, hahu hosi loron 4 to’o 6 Agostu 2015, iha Malazia.

 

ASEAN Regional Forum (ARF) sai hanesan reuniaun regular ne’ebé involve Ministru Negósiu Estranjeiru sira hosi ASEAN nomos nasaun membru ARF ninian hamutuk 27, hodi diskute konabá kestaun politika no seguransa iha rejiaun Azia Pasifiku no mos global. Timor-Leste rasik hola parte hanesan membru organizasaun nian, hahu kedas iha tinan 2005.

 

Abertura hosi reuniaun refere hahu iha loron 04 Agostu 2015, ho reuniaun Ministru Negósiu Estranjeiru ASEAN sira nian ba dala-48, hodi diskute konabá assuntu sira ne’ebé mak relasiona ho atividades politikas, ekonomikas no sosiais iha rejiaun nomos iha mundu tomak. 

 

“Ohin hanesan loron dahuluk abertura ba sesaun reuniaun ministerial hosi Ministru ASEAN sira nian. Enkontru Ministru Negósiu Estranjeiru ARF sira nian rasik sei hahu iha loron 06 Agostu. Maibé, ohin ne’e hahu uluk ho sesaun abertura ba reuniaun Ministru Negósiu Estranjeiru hosi Países 10 membru ASEAN ninian. Timor-Leste hamutuk ho Papua Nova Guiné sai nudar konvidadu spesial hodi tuir iha sesaun abertura ne’e. Abertura ne’e, hanesan ita hatene, sesaun normal ida konabá serimonial ho intervensaun ne’ebé halo hosi Ministru Negósiu Estranjeiru no Primeiru Ministru Malazia nian. Hafoin sesaun abertura, ami iha oportunidade hodi hasoru malu ho Mnistru Negósiu Estranjeiru hosi rai seluk-seluk no hosi rai 10 membru ASEAN hodi bele koalia ba malu” katak Hernani Coelho.

 

Iha okaziaun ne’e, Ministru Hernani Coelho iha oportunide hasoru malu mos ho Primeiru Ministru Malazia. Iha sorumutu kortezia ne’e, Ministru Hernani hato’o ba Primeiru Ministru konabá koperasaun ne’ebé mak durante ne’e Governu Malazia ho Timor-Leste halao ona, situasaun politika iha rai laran, planu dezenvolvimentu Timor-Leste nian tuir vizaun 2030 no interese Timor-Leste nian relasiona ho kestaun ASEAN. Ministru Hernani mós atualiza konabá Timor-Leste nian involvimentu iha atividade sira seluk iha rejiaun no mundu, nomos preparasaun Timor-Leste nian ba reuniaun Assembleia Jeral Nasõens Unidas iha fulan Setembru, iha Nova Iorke. 

 

Ministru Hernani Coelho haktuir katak Malazia interesadu teb-tebes iha Timor-Leste nian dezenvolvimentu, liu-liu konabá koperasaun iha nivel emprezariu sira nian iha investimentu esternu ne’ebé maka lao iha Timor-Leste no sira ne’ebé maka posivelmente bele loke dalan foun ba koperasaun entre seitor privadu Timor-Leste ho Malazia nian iha area ne’ebé maka konsidera hanesan area estratejika no interese rai rua nian, iha futuru. 

 

Hafoin sorumutu ho Primeiru Ministru Malazia, Ministru Hernani Coelho halao mos sorumutu ho Ministru Negósiu Estranjeiru Filipinas, Albert F. Del Rosario, hodi fahe informasaun ba malu konabá situasaun polítika rai ida-idak nian nomos diskute konabá assuntu koperasaun ne’ebé Filipinas ho Timor-Leste iha. Parte rua mos konkorda malu katak iha tinan ida ne’e nian laran sei iha troka vizita nivel Ministru Negósiu Estranjeiru nian.

 

“Ami konkorda malu katak iha tinan ida ne’e nian laran, sira konvida hau atu bele ba vizita Filipinas ofisialmente nudar Ministru Negósiu Estranjeiru, no ita mos aproveita oportunidade ne’e konvida fila fali Ministru Negósiu Estranjeiru Filipinas nian atu vizita Timor-Leste iha tempu badak. Ami mos koalia konabá kestaun ne’ebé pratiku liu,konabá dialogu politiku ne’ebé mak Filipinas ho Timor-Leste bele halao. Relasiona ho kestaun ASEAN, Filipinas mantein nafatin sira nian pozisaun konabá apoiu total ba Timor-Leste atu bele sai membru ASEAN iha tempu badak. Alende ne’e, ami mos koalia konabá kestaun Sul Mar Xina ka South China Sea no koalia mos konabá kestaun Tasi Timor ninian,” dehan Ministru Hernani Coelho.

 

Entertantu, Ministru Hernani Coelho hasoru malu mos ho Embaixador Ukraina naun rezidente, ne’ebé kobre mos Timor-Leste, ho rezidente iha Malazia hodi koalia konabá kestõens koperasaun entre Timor-Leste ho Ukraina.

 

“Ho Ukraina, konsentra ba area possibilidade ka potensialidade ba formasaun rekursu humanu, liu-liu area enerjia, tamba Ukraina mos iha esperiensia bo’ot hanesan pontu pasazen ba industria bo’ot barak iha area gas ninian. Ita hatene katak situasaun agora iha Ukraina laos fasil. Sira liu hosi periodu ida hafoin tinan kotuk mosu diferensa opiniaun entre partidu opozisaun ho governu. Ita aprezenta ita nian solidariedade no hanoin konabá rezolusaun ba problema sira ne’ebé maka akontese liu hosi ita nian esperiensia rasik durante tinan 24. Ita hato’o mos esperansa katak sira bele hetan solusaun ne’ebé sustentavel, atu nune’e bele retoma fila fali sira nian prosesu dezenvolvimentu ba moris diak. Kestaun seluk mak koalia konabá sira nian kandidatura ba Konselhu Seguransa ba membru naun permanente. Ita mos esplika konabá prinsipiu sira ne’ebé Timor-Leste advoka, relasaun konabá reforma Konselhu Seguransa no ita nian pozisaun konabá situasaun pas, stabilidade no operasaun pas iha mundu tomak,” haktuir Hernani Coelho. 

 

 

Tuir programa, iha loron 05 Agostu, Ministru Hernani Coelho partisipa mos iha reuniaun Southwest Pacific Dialogue no sei kontinua mos ho reuniaun bilateral ho Reprezentante rai balun, ne’ebé hola parte mos iha fórum ne’e.

Publika iha Nasional

 

Dili,Tempo Timor – Vise-Ministru Negósiu Estranjeiru no Koperasaun Timor-Leste, Roberto Soares, iha loron 30 Julhu 2015, halo intervensaun iha debate abertu Konselhu Seguransa Nasõens Unidas, iha Nova Iorke, ho tema “Manutensaun pas no seguransa internasional: dezafius pas no seguransa ne’ebe Estadu ilha ki’ik sira hasoru no foti mos kestaun maritima, nune’e Roberto Soares reitera ba Membru Konselhu sira katak Governu Timor-Leste fo importansia bo’ot tebes ba prinsipiu fundamental sira husi Konvensaun Nasõens Unidas konaba Lei Tasi nian, atu assegura Timor-Leste nian direitu soberanu ba teritoriu nasional inklui mos fronteira tasi nian.  

 

“Ho konsiderasaun ida katak Timor-Leste nudar mos nasaun maritima, ami fiar metin no respeitu ba direitu internasional atu rezolve disputa internasional ho pas liu hosi kuadru ka mekanismu multilateral,” dehan Vise-Ministru Roberto Soares.    

 

Iha debate abertu ne’ebe lidera hosi Nova Zelandia nudar Presidente ba Konselhu Seguransa Nasõens Unidas, periodu fulan Julhu, hetan partisipasaun hosi orador liu 70. Tuir dokumentu ne’ebe prepara hosi delegasaun Nova Zelandia nian haktuir katak Nasõens Unidas klasifika territoriu hamutuk 52 nudar Estadu ilha ki’ik, inklui mos Estadu Membru hamutuk 37.

 

Iha debate ne’e, Vise-Ministru Roberto Soares relata ba membru Konselhu Seguransa Nasõens Unidas ho delegasaun sira, informasaun konabá Timor-Leste nian dezenvolvimentu iha setor hotu-hotu no susessu ne’ebe Timor-Leste atinzi ona.

 

“Nudar nasaun soberana, ami sente orgulhu tamba iha Dezembru 2012, Timor-Leste la tama ona iha ajenda Konselhu Seguransa nian. Ida ne’e hatudu vontade lideransa no povu Timor-Leste nian determinasaun atu moris iha pas no prosperiedade nian laran. Ami agradese mos komunidade internasional no Nasoens Unidas ba susessu ida ne’e. Aproveita mos oportunidade ida ne’e, lori povu Timor-Leste nian naran, hau hato’o gratidaun ba Sekretáriu Jeral Nasõens Unidas, Excelensia Sr. Ban Ki-Moon, ba nian involvimentu pessoal no kompromisu ba ita nian prosesu konstrusaun pas no estadu,” katak Vise-Ministru Roberto Soares.

 

Iha biban ne’eba, Vise-Ministru Roberto Soares realsa katak mudansa klimatika iha potensia atu halo esforsu dezenvolvimentu lao ba kotuk, habo’ot tensaun no bele hamosu konflitu. Tamba ne’e, atuasaun liu hosi kordenasaun global hodi hasoru ameasa hirak ne’e, importante tebes. Vise-Ministru Roberto hatutan katak assesu ba rekursus naturais no distribuisaun reseita ne’ebe hanesan, ba povu , importante tebes ba seguransa. Timor-Leste bele orgulhu tamba iha nivel global, sai mos nudar nasaun ne’ebe durante ne’e sempre iha linha-oin wainhira koalia konaba jestaun rekursu natural. Kestaun mudansa klimatika, alende, afeta Estadu ilha ki’ik sira, afeta mos pas no seguransa global. 

 

Iha okaziaun ne’e, orador sira hosi Estadu ilha ki’ik sira akresenta katak situasaun hirak hanesan krime transnasional, explorasaun ilísita ba rekursu, mudansa klimatika, dezastre naturais no fator sira seluk ne’ebe ameasa Estadu ilha ki’ik sira tenke dirije globalmente no iha kontestu stabilidade internasional. Iha sorin seluk, Sekretáriu Jeral Nasõens Unidas, Ban Ki-Moon hato’o katak kestaun hirak ne’ebe Estadu ilha ki’ik sira hasoru sai nudar dezafiu global tamba ne’e, situasaun ida ne’e  sai nudar responsabilidade koletiva.   

 

 

 

Iha Debate ne’e, Vise-Ministru Roberto Soares akompanha hosi Embaixadora Sofia Borges, Diretor Licinio Branco no Segundu Sekretáriu Misaun Permanente Timor-Leste iha Nova Iorke.

Publika iha Nasional

 

Tempo Timor: Relasiona hokomemorasaun loron atus lima (500) invazaun kolonial ne’ebe sei realiza iha zona espesial Oekusi, Governu deside sei fó sai vistu ofisial hodi bele fasilita komunidade ne’ebé atu ba partisipa serimonia refere.

 

“ami sei hasoru malu ho embaixador Indonesia hodi ko’alia kona ba selebarsaun ne’ebe sei hala’o iha Oekuse, tanba komunidade Timor-Leste barak sei ba partisipa mos selebrasaun ne’e,  sei liu husi Treste, Angkatan Udara no Maritima,” dehan Ministru Negosiu Estrangeiru  Kooperasaun (MNEK), Hernani Coelho ba Jornalista sira Segunda–Feira (27/7) iha ninia kanr fatin Praia de Coceiros. 

 

Hernani haktuir, MNEK sei buka mekanismu oinsa atu halo tratamentu ba Vistu no Vistu Ofisial ba selebrasaun 500 anus iha Munisipiu Oekuse.

 

Iha biban ida ne’e, Hernani deklara katak, nia parte seidauk simu relatoriu ofisial no nia rasik la hatene kona ba situasaun ka problema ne`ebé akontese iha Mota-Ain foin lalais ne’ebé parte Imigrasaun Indonesia haruka fila no la taka visa gatung ba ema ne`ebé atu ba Oekuse. 

 

“Kona ba komemorasaun ba 500 iha Munisipiu Oekuse ita iha mekanismu rasik atu trata vistu sira ne`e no vistu ofisial sei husu ba Indonesia tuir nesidade no servisu ne`ebe hala’o iha ne`eba,” afirma Ministru  Hernani.

 

MNEK rekoñese katak, situasaun iha frontera tenke hadia buat balu tanba agora daudauk marka ona loron no fulan atu halo enkontru nivel Diretor Ministeriu Negosiu Estrangeiru no Koperasaun Timor-Leste ho nivel Diretor husi parte Indonesia sei koalia kona ba Join Border Comity iha lina fronteira.

 

 

Nune’e mos kona ba visa gantug latama iha servisu iha disionariu Ministeriu Negosiu Estrangeiru no Koperasaun (MNEK) ne’e duni bainhira ema idak-idak ba ne`e prolema ninia tanba iha Embaixada Indonesia iha Timor-Leste atu hatan ba prekupasois ne`ebe mak mosu. (**) 

Publika iha Nasional


 
Tempo Timor: Hafoin fila husi vizita ofisial iha Portugal, Ministeriu Negosiu Estrajeirus Koperasaun(MNEK), Hernani Coelho hakat ba Palasiu Governu hodi informa rezultadu vizitasaun iha Portugal ba Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Araujo.
 
Aliende informa rezultadu vizitasaun nian, iha oportunidade ne’e MNEK informa mós serbisu Ministeriu nian ba Xefe de Governu, liu-liu ko’alia kona ba kazu Rejional Forum nomos preparasaun ba iha atividade seluk ne’ebé sei hala’o.
 
“Durante iha Portugal, MNEK hala’o negosiasaun ho Governu Portuguesa hodi hamosu akordu foun iha area justisa nian nomós hala’o inkontru ho Ministru Negosiu Estrajeirus Portugal hodi ko’alia kona ba akordu koperasaun entre Timor-Leste (TL) ho Portugal.” dehan MNEK hafoin hasoru malu ho PM Rui iha Palasiu do Governu, Kinta-Feira (9/7)
 
Hernani haktuir, hare ba instrumentu legais ne’ebe regula nasaun rua ne’e, (TL-Portugal) bazeia  ba akordu koperasaun ne’ebé hala’o entre nasaun rua ne’e iha tinan 2002 no agora to’o ona 2015 entaun ita presiza hadia fali akordu hirak ne’e hodi hare fila-fali buat ne’ebé nasan rua ne’e iha.


 
“tinan sanulu resin tolu(13) ne’e duni, ita presiza hadia fali akordu ne’e para hare fali ba buat sira ne’ebe mak ita iha, liu-liu hare fila-fali kuadru koperasaun TL ho Portugal, hanesan estrutura regulatoriu servisu ne’ebe mak TL halo ho Portugal, intermus aktividade saida mak ita atu halo no ema atu ba servisu hanusa, ”esplika Hernani. 


Molok taka ninia liafuan Hernani haktuir katak, parseiru sira iha Portugal konkorda ho TL nia proposta, ne’e duni agora daudauk komesa hahu servisu para hala’o rivizaun ba akordu ne’e.(**)
 

Publika iha Nasional



Tempo Timor Dili, – Tuir nota de imprensa ne;ebe fo sai husi Ministeiru Negósiu Estranjeiru no Koperasaun (MNEK) Timor-Leste informa Ministru Hernani Coelho halao hela vizita ofisial ba Portugal iha loron 30 Juñu – 04 Julhu 2015. Vizita ida ne’e sai nudar vizita ofisial daha’at, hafoin vizita ofisial ba Repúblika Indonezia iha fulan Abril, Australia no Nova Zelandia iha fulan Maiu 2015.

Iha loron 3 Julhu 2015, Ministru Hernani Coelho hasoru malu ho nian homologu, Ministru Estadu no Negósiu Estranjeiru Portugal, Rui Machete, iha edifisiu MNE Lisboa.

Sorumutu entre parte rua ne’e hodi diskute konabá kestaun hirak ne’ebé iha relasaun ho koperasaun entre Timor-Leste ho Portugal no sai mos nudar momentu ida atu fahe informasaun konabá dezenvolvimentu rai rua ne’e nian iha aspetu oin-oin.

“Enkontru ne’e aborda kestõens barak ne’ebé iha relasaun ho koperasaun entre Timor-Leste ho Portugal, kestaun judisial ho nian koperasaun teknika no nian aspetu estratejiku,” katak Hernani Coelho.

Ministru Hernani Coelho aproveita mos biban ne’ebá hodi hato’o ba nian homologu informasaun konabá programa no planu hosi estrutura VI Governu Konstitusional tuir vizaun no objetivu Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional 2011 - 2030. Alende ne’e, parte rua mos troka hanoin konabá servisu ne’ebé halao ona, atividade ne’ebé presija hadia no programa foun ne’ebé Timor-Leste ho Portugal possivelmente presija hare hamutuk hodi lao ba oin. Assuntu CPLP, avaliasaun konabá situasaun iha rejiaun Europa, Azia, liu-liu konabá prosesu adezaun Timor-Leste nian ba ASEAN no mos organizasaun sira seluk ne’ebé Timor-Leste prepara atu adere ba, sai mos nudar topiku diskusaun iha sorumutu entre Ministru Hernani Coelho ho Ministru Rui Machete.

Iha sorumutu ne’e, Ministru Rui Machete hato’o mos sira nian preokupasaun konabá implementasaun vistu ne’ebé Timor-Leste foin assina ho Uniaun Europeia ke iha implikasaun ba akordu vistu espesial ba sidadaun Portugal, ne’ebé mak eziste ona entre Timor-Leste ho Portugal. Hatan ba kestaun ne’e, Ministru Hernani Coelho hato’o katak antes atu assina akordu izensaun vistu ne’e, Timor-Leste mos estuda tiha ona konsekuensia konabá implementasaun ba akordu refere, liu-liu nian impaktu ba sidadaun Portugueza. Ministru Hernani hatutan katak Ministériu Interior iha ona preparasaun ida hodi responde ba kestaun sira ne’ebé sei mosu, relasiona ho konsekuensia hosi assina akordu izensaun vistu ho Uniaun Europeia.


Iha oportunidade ne’e, Ministru Hernani mos foti kestaun konabá akordu kuadru koperasaun ne’ebé Timor-Leste ho Portugal assina iha tinan 2002 no públika iha Jornal Diariu Republika iha Portugal iha 2004. Ministru Hernani husu ba nian homologu atu hare hikas fali akordu refere atu nune’e, bele responde ba realidade ne’ebé iha.

Hatan ba kestaun ne’e, Ministru Rui Machete hato’o katak Portugal mos iha interese bo’ot atu hare hikas fali akordu ne’e, hodi halo ajustamentu no halo atualizasaun ba akordu refere. Em prinsipiu, parte rua aseita ona no hein katak iha tempu badak tekniku sira bele estuda fali akordu ne’e atu nune’e bele hare proposta revizaun ba akordu refere.

Ikus liu, Ministru na’in rua koalia mos konabá akordu entre instituisaun diplomatika Portugal ho instituisaun diplomatika MNEK Timor-Leste, ne’ebé hare’e liu ba koperasaun teknika, sientifika no eventuais. 

Iha loron hanesan Ministru Hernani Coelho ho komitiva hasoru malu mos ho Prokuradora Jeral Portugal, Joana Marques Vidal. Iha sorumutu ne’e, parte rua koalia mos konabá assuntu judisial no justisa tamba assuntu rua ne’e iha ligasaun ba malu.

Prokuradora Jeral Joana hato’o katak sira prontu atu kopera ho Timor-Leste iha aspetu ne’ebé nessesariu hanesan apoiu tekniku, formasaun no estajiu no mos iha area seluk tan ne’ebé Timor-Leste presija. Maibé kondisaun ida para atu hahu fali koperasaun iha area hirak ne’e, parte rua tenke reativa hikas fali programa judisial atu nune’e fo dalan ba atividade sira seluk nian lalaok ba oin.

Ministru Hernani Coelho afirma katak Timor-Leste sei hare ida ne’e no Governu Timor-Leste iha empeñu no kompromisu atu hare ba oin.

“Buat ne’ebé liu-liu ona no ita presija hare ba oin atu nune’e, koperasaun ne’e bele sai diak liu tan, sustentavel no fo benefisiu ba rai rua ne’e,” katak Hernani Coelho.

Entertantu, iha loron 02 Julhu 2015, Ministru Hernani Coelho vizita mos sede CPLP no hasoru malu ho Embaixador sira hosi Estadu Membru CPLP nian, ne’ebé lidera hosi Sekretáriu Ezekutivu, Embaixador Murade Murargy.

Embaixador Murade hato’o agradesimentu ba apoiu tomak ne’ebé Governu Timor-Leste hato ona durante ne’e, ba Estadu membru CPLP, liu-liu ba Guiné-Bissau.

Iha biban ne’e, Ministru Hernani Coelho informa Embaixador sira hosi Estadu Membru CPLP konabá servisu ne’ebé Timor-Leste kumpri ona, halao hela no sei halao durante assume prezidensia rotativa CPLP to 2016, tuir rezolusaun ne’ebé hasai ona hosi Chefe Estadu no Governu sira iha tinan 2014, iha Dili. Ministru Hernani mos hato’o konabá preparasaun ne’ebé Timor-Leste halo dadaun relasiona ho enkontru Konselhu Ministrus CPLP ne’ebé tuir planu sei halao iha fulan Julhu nian laran, iha Dili.

Embaixador sira hosi Estadu membru CPLP hato’o agradesimentu bá Timor-Leste nian esforsu tomak durante ne’e no hato’o mos hanoin balun konabá assuntu importante hirak ne’ebé presija atu koloka iha ajenda hodi diskuti iha reuniaun preparatoria no mos reuniaun Konselhu Ministru sira nian iha Dili.

Iha loron hanesan, Ministru Hernani Coelho hasoru malu mos ho Ministra Justisa Portugal, Paula Teixeira Cruz.

Iha oportunidade ne’e, Ministru reiteira fali Timor-Leste nian interese atu kopera nafatin ho instituisaun judisial iha Portugal no nessesidade atu halao akordu ne’ebé iha ona entre Timor-Leste ho Portugal, liu-liu iha area justisa, ne’ebé permite profesionais hosi Portugal mai iha Timor-Leste, nune’e mos Timor oan sira ne’ebé ba halo formasaun ka interkambiu iha Portugal.

“Ita hatene kazu ne’ebé akontese iha tinan kotuk. Ne’e duni, vizita ida ne’e, importante para hato ba Portugal konabá kompromisu dispozisaun no hanoin ne’ebé Timor-Leste iha ba oin,” dehan Ministru Hernani Coelho.

Hatan ba kestaun ne’e, Ministra Paula Teixeira Cruz simu hanoin hirak ne’e no hein katak iha tempu badak akordu ne’e bele finaliza, atu nune’e, bele reativa fali koperasaun iha area judisial entre Timor-Leste ho Portugal.

Iha loron hanesan, Ministru Hernani Coelho hamutuk ho komitiva hasoru malu mos ho Prezidente Konselhu Superior Majistura Portugal nian, Antonio Silva Henrique Gaspar.

“Objetivu hosi enkontru ho Prezidente Konselhu Superior Majistura Portugal nian ne’e, hodi koalia konabá assuntu ne’ebé relasiona ho aspetu tekniku no politiku entre Timor-Leste ho Portugal iha area justisa nian,” katak Hernani Coelho.

Parte rua koalia mos konabá akontesimentu iha tinan kotuk no mos medida sira oinsa atu bele reativa fali koperasaun ne’ebé uluk iha ona. Responde ba ida ne’e, hosi instituisaun Magislatura nian hato’o katak iha mos interese ne’ebé diak atu servisu hamutuk ho Timor-Leste iha futuru. Parte Magislatura mos afirma katak ho prezensa Ministru Hernani Coelho nian hatudu Timor-Leste nian komitimentu atu hametin liu tan koperasaun iha area justisa no hatutan katak importante mak governante rai rua nian bele kontinua servisu hamutuk atu hametin liu tan koperasaun entre Timor-Leste ho Portugal.  

Vizita Ofisial hosi Ministru Negósiu Estranjeiru no Koperasaun Timor-Leste, Hernani Coelho, hakotu ho partisipasaun iha seremonia transladasaun restu mortais jogador Portugal nian, Eusébio da Silva Ferreira ba iha Panteaun Nasional. 

Publika iha Nasional



Dili, Tempo Semanal – Tuir nota de imprensa ne’ebe Tempo Semanal simu husi parte Departamentu Relasaun Publika MNEK iha loron 28/05/2015 infoma klean liu tan katak Vise-Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun Timor-Leste, Roberto Soares, iha loron 26 Maiu 2015, hasoru malu ho Ilze Juhansone, Reprezentante Permanente Latvia, nudar mos Prezidente Konselhu Europeiu no Yolanda Gallego-Casilda Grau, Reprezentante Komisaun Europeia, hodi assina akordu konaba izensaun vistu ho kurtu durasaun ba Timor-Leste, wainhira tama ba nasaun Uniaun Europeia ho espasu Schengen nian.

“Ohin honra bo’ot tebes ba Timor-Leste tamba ata oan hau reprezenta ita nian Estadu no Governu, ofisialmente assina akordu ne’ebe importante tebes ba relasaun Timor-Leste ho Uniaun Europeia, liu-liu konaba konfiansa tomak Uniaun Europeia nian ba nasaun Timor-Leste hodi fasilita izensaun vistu ba Timor-Leste wainhira tama ba rai sira iha Uniaun Europeia. Liu hosi seremonia assinatura ne’e, hau aprezenta apresiasaun no gratidaun Timor-Leste nian ba Uniaun Europeia liu hosi Presidensia Konselhu Europeiu nian, ne’ebe oras ne’e dadaun nasaun Latvia mak lidera. Ho assinatura dokumentu importante ne’e, dala ida tan manifesta konfiansa ba Timor-Leste nian maturidade politika, diplomasia, progressu ekonomiku no servisu imigrasaun nian, reitera nafatin vontade diak hosi Uniaun Europeia atu fo apoiu ba Timor-Leste iha prosessu konsolidasaun Estadu. Timor-Leste sei aproveita maximu oportunidade ida ne’e, hodi fortifika liu tan koperasaun entre Timor-Leste ho Uniaun Europeia, laos deit hosi governu ba governu maibe mos hosi povu ba povu,” katak Roberto Soares.

Vise-Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun, Roberto Soares hatutan katak akordu ida ne’e sei ajuda no fasilita konetividade entre povu Timor-Leste ho povu Uniaun Europeia. Tamba ne’e, dokumentu ne’ebe assina ne’e konsidera nudar dokumentu historiku no bazeia ba prinsipiu resiprosidade katak Timor-Leste bele hela iha nasaun membru sira ne’ebe tama iha espasu Schengen ho durasaun maxima loron 90 iha kada periodu loron 180 nian laran, nune’e mos ba sidadaun hosi nasaun membru bele hela iha Timor-Leste ho durasaun hanesan.

Akordu ne’e la aplika ba ema ne’ebe halao viagem ho objetivu atu buka servisu. Sidadaun Timor oan sira ne’ebe utiliza passaporte validu ho kategoria hotu-hotu, bele tama la ho visto no hela iha nasaun membru sira ne’ebe tama iha espasu Schengen ho esesaun ba Reinu Unidu no Republika Irlanda.

Iha parte seluk, ho konsiderasaun ba relasaun besik entre Uniaun Europeia ho nasaun Islandia, Noruega, Suisa no Liechtenstein ne’ebe hola parte mos iha espasu Schengen, Timor-Leste ho nasaun hirak ne’e halo deklarasaun konjunta hodi konklui iha tempu badak nian laran, akordu bilateral konaba izensaun vistu ho durasaun badak tuir akordu ne’ebe Timor-Leste halo ona ho Uniaun Europeia.    

Akordu ne’e rasik tenke hetan ratifikasaun ka aprovasaun hosi parte rua ne’ebe involve, tuir prosedimentu internu parte rua ne’e nian. Maske nune’e implementasaun provisoria hosi akordu refere hahu kedas hafoin akordu ne’e assina.

Ho assinatura akordu ida ne’e, Vise-Ministru Roberto Soares hein katak Timor-Leste bele introdus no hadiak liu tan kestaun teknika, seguransa no kualidade konaba Timor-Leste nian passaporte atu nune’e ema seluk labele aproveita hodi utiliza fali passaporte Timor-Leste ba sira nian interese.

Akordu ne’e sei fasilita Timor oan sira hodi bele movimenta ba mai iha nasaun membru ho espasu Schengen, iha okaziaun ferias, vizita familia no atividade sira seluk ne’ebe iha ligasaun atu reforsa koperasaun entre Timor-Leste ho Uniaun Europeia.

“Hau aproveita oportunidade ida ne’e fo mos hanoin ba sidadaun Timor oan sira hotu atu bainhira iha hanoin ka planu viagem ba iha rai liur, liu-liu iha rai sira membru Uniaun Europeia nian, Timor-Leste livremente utiliza ita nian passaporte rasik, ne’ebe reprezenta ita nian identidade, ita nian nasaun nian dignidade ba iha Uniaun Europeia. Ne’e duni, husu mos para ita kuidadu no salvaguarda ita nian passaporte rasik,” tenik Roberto Soares.

Entertantu, Vise-Ministru Roberto hato katak atu assegura implementasaun hosi akordu refere, papel Ministeriu Justisa, Ministeriu Finansas liu hosi servisu Alfandegas, Ministeriu Obras Publikas, Transporte i Komunikasaun, Ministeriu Interior liu hosi servisu imigrasaun no Ministeriu Negosiu Estranjeiru no Koperasaun liu hosi parte Konsular importante tebes atu fortifika koordenasaun hodi fasilita implementasaun no koperasaun ba  akordu ne’e.

Iha okaziaun ne’e, Vise-Ministru Roberto Soares agradese mos ministeriu ho entidade hotu-hotu ne’ebe kontribui ona iha prosesu elaborasaun no final hosi dokumentu historiku ida ne’e.

“Hau hakarak agradese no rekunhese ministeriu no entidade tomak ne’ebe kontribui ona iha prosesu finalizasaun ba dokumentu historiku ida ne’e, hanesan, Ministeriu Justisa, Miniseriu Finansas, Ministeriu Obras Publikas, Transporte i Komunikasaun, Ministeriu Interior, inklui ita nian orgaun soberanu sira i konserteza ba servisu diplomasia atraves MNEK ho ita nian embaixada sira, liu-liu embaixada iha Bruxelas ne’ebe halo esforsu no kontribuisaun extraordinaria ba prosesu assinatura dokumentu ida ne’e. Ida ne’e dala ida tan manifesta determinasaun no kompromisu povu Timor-Leste nian atu salvaguarda soberania no independensia Timor-Leste nian, no mos reforsa liu tan koperasaun ho Uniaun Europeia,” dehan Roberto Soares.

Publika iha Nasional



Tempo Semanal - Tuir komunikadu de imprensa ne’ebe simu husi Ministeriu Negosiu Estranjeiru Timor Leste iha loron 21/05/2015 informa katak Hernani Da Silva Coelho, Ministru Negósiu Estranjeiru no Koperasaun (MNEK) Timor-Leste, iha loron 19 Maiu 2015, hasoru malu ho Julie Bishop, Ministra Negosiu Estranjeiru (MNE) Australia, iha Canberra.

Sorumutu entre parte rua ne’e akontese durante vizita ofisial daruak Ministru Hernani Coelho nian, ne’ebe hahu iha loron 18 – 20 Maiu 2015. Molok ne’e, iha fulan Abril 2015, Ministru Hernani Coelho halao uluk ona vizita ofisial dahuluk ba Jakarta, Indonesia no tuir plano sei halao mos vizita ofisial datoluk ba Nova Zelandia iha loron 25 Maiu 2015.

Objetivu hosi sorumutu ho Ministra Negosiu Estranjeiru Australia, Julie Bishop, koalia konaba assuntu estratejiku entre nasaun rua ne’e, vizaun no aspirasaun Timor-Leste konaba kestoens rejionais.

“Hau nian enkontru ho Ministra Julie Bishop ne’e hanesan enkontru ofisial. Ami koalia konaba assuntu hirak ne’ebe sai hanesan interese estratejiku entre Timor-Leste ho Australia. Ami koalia konaba assuntu koperasaun ekonomika, koperasaun sosial-kultural no area edukasaun. Ami hare hikas fali buat sira ne’ebe mak Timor-Leste ho Australia halo ona hodi hare fali ba oin, saida mak ita bele halo. Ami aproveita mos oportunidade ida ne’e hodi atualiza Ministra Julie Bishop konaba situasaun politika, sosial, ekonomika no mos konaba vizaun no aspirasaun Timor-Leste nian iha kestoens rejionais, kestoens trans-rejionais no mos kestoens globais, liu-liu foka ba assuntu sira ne’ebe mak ita sei aborda ka koalia iha reuniaun sira ne’ebe mak sei akontese iha Assembleia Jeral Nasoens Unidas iha fulan Setembru, iha Nova Yorke,” katak Ministru Hernani Coelho.

Konaba kestaun delimitasaun fronteira entre Timor-Leste ho Australia, Ministru Hernani akresenta katak iha vizita refere, Timor-Leste iha oportunidade atu rona Australia nian preokupasaun no opiniaun sira konaba prosesu ne’ebe oras ne’e lao dadaun, hanesan prosesu arbitragem no prosesu negosiasaun konaba revizaun ne’ebe Timor-Leste hanoin atu halo relasiona ho akordu ne’ebe existe entre rai rua ne’e, ne’ebe, nudar konsekuensia ida hosi evolusaun eventu hirak ne’ebe mak akontese ona iha tinan hirak ne’e nian laran.

“Ministra Julie Bishop mos foti kestaun balun ne’ebe relasiona ho kestaun arbitragem ne’e rasik no mos proposta balun ne’ebe maka Australia hato ba Timor hanesan apoiu ba area patrulha maritima ninian, iha mos area ne’ebe relasiona ho kontratu ke ita halo ho kompania sira ne’ebe mak halo explorasaun iha ita nian Tasi Timor no mos hare konaba assuntu sira ne’ebe iha relasaun ho akordu Koperasaun Trilateral ne’ebe oras ne’e sei iha prosesu nian laran entre Timor-Leste, Norte Australia no mos ho parte Oriental hosi Indonezia ninian,” dehan Ministru Hernani Coelho.

Relasiona ho assuntu hirak ne’e, Ministru Hernani Coelho hatutan “ita hateten ba Ministra katak los duni ita iha diferensa iha buat balun ke presijamente ita hanoin la hanesan, maibe ba ita, importante katak Australia ita nian rai vizinhu ida, ita hanesan belun, iha diferensia ne’e buat ida ke normal maibe presija tau diferensa sira ne’e iha meza para ita koalia, diskute hodi hetan dalan klaran hodi responde ba ita nian preokupasaun ne’ebe bele satisfas ba ita nian nessesidade no mos bele estabelese baze ida ke diak liu tan ba ita nian relasaun ba futuru nian. Ita mos hato ba Ministra dehan katak ita Timor cautious, conscious, realistic but pragmatic iha ita nian aprosimasaun ba buat sira ne’ebe mak oras ne’e halao hela dadaun iha prosesu entre Timor-Leste ho Australia.  Australia agradese ita nian nakloke no seriedade ba kestaun sira ne’e no mos ita nian honestidade iha ita nian pozisionamentu iha kestaun sira ne’ebe ita iha.” 

Timor-Leste mos hato’o ba Australia iha enkontru ofisial ne’e katak Timor-Leste konsidera assuntu delimitasaun fronteira ne’e importante teb-tebes, tamba ne’e mak Governu Timor-Leste estabelese ona Konselhu Delimitasaun Definitiva ba Fronteira Maritima. Iha oportunidade ne’e, Ministru Hernani explika mos konaba importansia hosi estabelesimentu konselhu ne’e, ninian mekanismu servisu, pozisaun iha futuru, no preparasaun saida deit mak sei halo ba assuntu ne’ebe konsidera hanesan assuntu importante ba rai rua ne’e hotu.

Iha vizita ofisial ne’e, Ministru Hernani Coelho hamutuk ho komitiva hasoru malu mos ho Ministru Defesa Australia, Kevin Andrews, hodi koalia konaba koperasaun entre Timor-Leste ho Australia iha area Defesa nian.

“Iha enkontru ne’e, ami hanesan halo revizaun jeral ida konaba atividade hirak ne’ebe iha, konaba evolusaun koperasaun ne’e nian hodi hare ba oin saida mak Australia ho Timor-Leste bele halo hodi servisu hamutuk atu nune’e bele responde ba nessesidade rai rua ne’e nian no mos responde ba potensialidade hirak ne’ebe bele mosu iha regiaun. Potensialidade ne’e bele mosu iha aspetu rua. Ida mak ameasa no ida seluk mak oportunidade atu bele servisu hamutuk hodi dezenvolve, mantein no amplia ita nian atuasaun iha rejiaun liu-liu iha aspetu ne’ebe relasiona ho krime transnasionais, peska illegal no trafiku humanu,” dehan Hernani Coelho.

Entretantu durante vizita ofisial loron tolu iha Australia, Ministru Hernani Coelho hasoru malu mos ho entidade oin-oin hanesan Dekanu Korpu Diplomatiku iha Canberra, Embaixador Pedro Villagra Delgado, grupu solidariedade ba Timor-Leste (The Canberra Friends of Dili) hamutuk ho estudante no komunidade Timorense iha Canberra, Embaixador Portugal no Reprezentante Brasil iha Canberra, Embaixador sira hosi rai ASEAN no Pasifik, Embaixador Kosovo, Sabri Kiqmari, no Prezidente Nasional Veteranu Australia nian, Admiral Ken Doolan. 

Hafoin remata vizita iha Canberra, Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun Timor-Leste, Hernani da Silva Coelho, hamutuk ho komitiva kontinua halao viagem ba Darwin iha loron 20 Maiu 2015, hodi halao sorumutu ho Xefe Ministru Territoriu Norte Australia (Australian Northern Territory), Adam Graham Giles no Ministru Assuntu Multikultural Territoriu Norte, Peter Styles. Iha sorumutu ho Xefe Ministru Territoriu Norte, parte rua diskute konaba koperasaun teknika iha area ekonomia, liu-liu ba iha oportunidades investimentu no komersiu entre Timor-Leste ho Territoriu Norte Australia.

Vizita ofisial Ministru Hernani Coelho iha Australia hakotu ho ninian partisipasaun iha seremonia selebrasaun restaurasaun independensia RDTL, iha uma fukun Parlamentu Norte Territoriu no misa hamutuk ho komunidade Timorense hodi hanoin hikas tinan 13 ukun rasik an nian.  

Publika iha Nasional

Dili, Tempo Semanal – iha loron 09 Abril 2015, Vise Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun, nudar mos Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun Interinu iha momentu ne’ebá, hasoru malu ho Embaixadora Estadus Unidus Amerika, Karen Clark Stanton, iha lorokraik tuku 14h30, iha sala reuniaun MNEK.

Iha sorumutu ne’e, parte rua koalia konaba rezolusaun ne’ebé halo entre nasaun hirak ne’ebé involve iha negosiasaun ba nuklear Iraun ninian.

Publika iha Nasional



Dili, Tempo Semanal – Tuir nota de imprensa ne’ebe fo sai husi gabinete Komunikasaun social MNEK informa katak Ministru Negósiu Estranjeiru no Koperasaun Interinu, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, iha loron 07 Abril 2015, tuku 14h30, simu vizita kortezia hosi Embaixadora Extraordinaria no Plenipotensiaria Estadus Unidus Mexicanos, Melba Pria, iha sala reuniaun, MNEK.

Objetivu hosi vizita ne’e hodi hato’o agradesimentu ba koperasaun entre Governu no Povu Timor-Leste ho Governu no Povu Mexicanos durante mandatu Embaixadora nian.

“Embaixadora ne’e mai para aprezenta konabá fim hosi nian mandatu durante tinan 7 iha ita nian rain. Nia hetan konfiansa tomak hosi nian governu hodi estabelese relasaun diplomatika ho ita, estabelese koperasaun iha area ne’ebé fó benefisiu ba nasaun rua ne’e i iha tempu hanesan, hato’o mós nian agradesimentu bo’ot teb-tebes ba ita nian estadu, Prezidente Repúblika, ita nian Primeiru Ministru, Ministériu Negósiu Estranjeiru no Koperasaun, órgaun soberanu sira seluk no sosiedade sivil ne’ebé durante ne’e, direta ka indiretamente fó mós apoiu ba nia hodi halao nian misaun reprezentasaun iha ita nian rain ho rezidensia iha Jakarta. Nia mós hato’o nian prontidaun atu kontinua servisu hamutuk hodi hare konabá area koperasaun balun iha futuru mai,” Informa Ministru Negósiu Estranjeiru no Koperasaun Interinu, Roberto Soares.

Roberto Soares lori Ministériu Negósiu Estranjeiru no Koperasaun ho Governu nian naran hato’o mós agradesimentu ba esforsu Embaixadora Melba Pria, ne’ebé halao ona papél no misaun importante hodi reforsa koperasaun bilateral entre Timor-Leste ho Mexico.

“Hau lori mós Ministériu no Governu nian naran agradese ba koperasaun assistensia espesifika ne’ebé sira fó liu hosi komisaun nasionál ba eleisaun, ne’ebé marka momentum importante tebes iha prosesu reforsa Timor-Leste nian kontribuisaun ba promosaun demokratizasaun, fair election, no kontinua dezeja sussesu ba Embaixadora iha nian misaun ne’ebé tuir mai. Hau expressa mós ita nian vontade no prontidaun atu esplora liu tan area koperasaun bilateral ho Mexico iha areas konkretas balun hanesan sosió kultura, muzikas, filme no investimentu potensial iha area enerjia mina no gas no mos iha area industria sira seluk,” haktuir Roberto Soares. 

Entertantu, ho reprezentasaun Embaixada Mexico iha Jakarta, Governu Mexico rasik mós iha sira nian Konsul Honorariu ida iha Dili, ke kontinua akompaña koperasaun ne’ebé ejiste entre Timor-Leste ho Mexico.

Alende sorumutu ida ne’e, iha tuku 15h30, Ministru Negósiu Estranjeiru no Koperasaun Interinu, Roberto Soares, halao mós sorumutu ho delegasaun Grupo Amizade Parlamentu Portugal-Timor ne’ebé lidera hosi Arménio dos Santos, Deputadu Assembleia Repúblika Portuguesa.

“Hau simu mós delegasaun parlamentar hosi Portugal ne’ebé halo vizita kortezia. Vizita ida ne’e nudar vizita dahuluk hosi delegasaun parlamentar Portugal ne’ebé reprezenta partidu sira hotu ke hetan assentu Parlamentar iha Parlamentu Portugues nian. Sira mai hodi hare diretamente prosesu konstrusaun no konsolidasaun Estadu no buka atu reforsa liu tan koperasaun parlamentar entre Timor-Leste ho Portugal, liu-liu entre povu rai rua ne’e nian. Hau mós hato’o Timor-Leste nian agradesimentu ba apoiu tomak ne’ebé durante ne’e Portugal fó bá Timor-Leste, hahu kedas iha prosesu luta nian ba to’o iha faze restaura hikas ukun rasik a’an. Lori mós Ministériu Negósiu Estranjeiru no Koperasaun nian naran, hau agradese ba sira nian vizita no manifesta nafatin ita nian prontidaun atu fó apoiu no reforsa koperasaun entre Timor-Leste ho Portugal, laos deit iha nivel bilateral, maibé mós iha nivel CPLP i nivel internasional iha kontestu Nasõens Unidas nian,” katak Roberto Soares.

Publika iha Nasional
Page 1 of 2
Joomla SEF URLs by Artio

Copyright © 2015 Agora Tempo Intermedia Ltd. All Rights Reserved.
Online since February 01, 2013
Creative Commons License
This work by Tempo Semanal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Top Desktop version