Hasai Negosiante Ai-Mutin, Autoridade Lokál La Hatene  

Roupa obralan Roupa obralan negociomerkadoriadili.blogspot.com

Tempotimor (Dili) – Xefe Aldeia Ai-mutin, Martinho Gomes hatete, nu'udar autoridade lokál, nia rasik seidauk hatene ho informasaun ne'ebé kari atu hasai negosiante obralan iha Ai-mutin.

"Nu'udar autoridade lokál ha'u la satisfás, tanba laiha koñesimentu ka karta ida mai iha autoridade lokál. Loloos atu fó informasaun ruma ba komunidade, presiza fó koñesimentu ba autoridade lokál. Tanba ne'e hanesan lider lokál ida atu tau matan no kontrola povu iha baze," tenik Martino Gomes, Kinta (26/09/19).

Lider ne'ebé tau matan ba komunidade Ai-mutin ne'e, rejeita átu husi autoriedade Munisípiu Dili nian, tanba la konsidera autoriedade lokál.

"Ha'u la simu, bainhira laiha koñesimentu ba autoridade lokál. Derepente de'it avizu ba komunidade inosente sira atu hasai sira husi fatin ne'e. Atetude ne'e signifika la konsidera ami iha ne'e. Ami mak terus ho povu, imi iha ne'ebá tuur iha AC laran," Martinho afirma.

Nia dehan, atetude ne'ebé la konsidera autoridade lokál hodi avizu ba povu sira hodi hasai povu, depois loron rua avizu ba populasaun Ai-mutin dehan komunidade iha ne'ebá ilegál.

"Avizu ba populasaun katak fó loron rua i depois atu hasai populasaun. Loloos atu hasai populasaun  ne'e fó hatene autoridade lokál antes semana ida hanesan ne'e, para bele konvoka enkontru ida antes atu hasai populasaun," tenik Martinho.

Iha fatin hanesan, negosiante Elia Soares sente triste tanba seidauk iha enkontru entre autoridade lokál no negosiante sira. Maibé, avizu mai dehan atu hasai negosiante sira iha ne'e.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.