Planu No Jestaun Fraku, Eis Merkadu Komoro Abandona  

Fatin abandona iha eis merkado Komoro Fatin abandona iha eis merkado Komoro tempotimor.com

Tempotimor (Dili) – Populasaun komesa okupa filafali fatin mamuk iha eis merkadu Komoro, tan fatin ne'e tinan barak ona husik abandona hela. Xefe Aldeia 03 Suku Fatuhada, Zeferino Bras dehan Governu laiha planu no jestaun ne'ebé di'ak.

“Loloos bainhira muda komunidade husi fatin ida ba fatin seluk, Governu tenke aproveita kedas halo buat ruma, iha fatin ne'ebé hasai ona populasaun ba ne'e. La'ós, hasai tiha populasaun depois abandona fali fatin ne'e to'o tinan ba tinan. Ita mós labele duni populasaun ba mai hela de'it, maibé laiha planu. Ida ne'e nunka atu bele rezolve problema,” Zeferino hatete ba tempotimor.com, Segunda (28/10/19) iha fatin eis merkadu Komoro.

Tuir Zeferino, atu hasai populasaun sira ne'ebé agora okupa filafali ona fatin eis merkadu Komoro mós Governu presiza iha planu ida ne'ebé di'ak.

“Para hasai populasaun mós tenke ho dignu. Labele naran hasai de'it. Maibé, presiza kria tan kondisaun ruma ba populasaun sira," relata Zeferino.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks