Kuda Ai-parapa Hun 50.000 sei Minimiza Risku Tasi Sa'e Featured

Tempotimor (Dili) - Sekretáriu Estadu Ambiente (SEA), Demetrio Amaral de Carvalho konsidera kuda ai-parapa hun 50.000 iha Suku Sabuli, Postu Administrativa Metinaru, nu'udar parte ida atu minimiza risku tasi sa'e.

"Hili Suku Sabuli tanba nakonu ho zona kosteira dominante ho ai-parapa no Timor-Leste ninia ai-parapa restu sei iha ektare 1.000-ital ne'e maioria iha Suku Metinaru.

"Nune'e, restaura fali ai-parapa iha Metinaru ne'e bele dehan kontribui ba mellora ambiente, espesialmente sistema eko-sistema tasi ninin nian", dehan Sekretáriu Estadu, hafoin partisipa kampaiña kuda ai-parapa oan iha Sabuli, Metinaru, Sesta (13/3).

SEA hatutan, funsaun importante husi eko-sistema ai-parapa ninian ne'ebe atu tahan laloran tasi, anin no bele redús karik mosu tasi sa'e (tsunami), nune'e mós bele mellora fali fatin ba kadiuk, boek no ikan nia fatin atu tolun. Tanba ne'e, ai-parapa ne'e espesiea ida importante tebes ba ambiente.

Entretantu, ai-parapa ne'ebé ohin kuda iha área tasi ibun Suku Sabuli, Postu Administrativu Metinaru hamutuk hun 50.000. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.