Tempotimor (Dili) – Populasaun komesa okupa filafali fatin mamuk iha eis merkadu Komoro, tan fatin ne'e tinan barak ona husik abandona hela. Xefe Aldeia 03 Suku Fatuhada, Zeferino Bras dehan Governu laiha planu no jestaun ne'ebé di'ak.

“Loloos bainhira muda komunidade husi fatin ida ba fatin seluk, Governu tenke aproveita kedas halo buat ruma, iha fatin ne'ebé hasai ona populasaun ba ne'e. La'ós, hasai tiha populasaun depois abandona fali fatin ne'e to'o tinan ba tinan. Ita mós labele duni populasaun ba mai hela de'it, maibé laiha planu. Ida ne'e nunka atu bele rezolve problema,” Zeferino hatete ba tempotimor.com, Segunda (28/10/19) iha fatin eis merkadu Komoro.

Tuir Zeferino, atu hasai populasaun sira ne'ebé agora okupa filafali ona fatin eis merkadu Komoro mós Governu presiza iha planu ida ne'ebé di'ak.

“Para hasai populasaun mós tenke ho dignu. Labele naran hasai de'it. Maibé, presiza kria tan kondisaun ruma ba populasaun sira," relata Zeferino.

Tempotimor (Dili) – Vendadores obralan iha área Ai-mutin, husu fatin dignu ba Governu, bainhira hasai sira husi sira-nia fatin ida agora ne'e.  Vendadores sira dehan, autoridade Munisípiu Dili no parte seguransa laiha justifikasaun klaru, kona-ba atu hasai sira husi fatin refere.

"Ami vendedores Ai-mutin la aseita no la simu asaun ne'ebé seguransa sira kria ho tempu ne'ebe badak. Tanba ne'e, ami negosiante Ai-mutin sei la halo mamuk fatin refere, enkuantu laiha justifikasaun klaru husi estadu," tenik portavóz Isabel Cabral iha Ai-mutin, Sesta (27/09/19).

Iha fatin hanesan, negosiante Aniceto da Rosa mós ejize justifikasaun husi autoridade Munisípiu Dili no parte seguransa.

"Ami sei la sai iha tempu ne'ebé de'it, sei laiha justifikasaun ne'ebé klaru. Ami mós hatene atu halo sidade moos ne'e ami pronto. Presiza hasai ami husi fatin ne'e, hanesan sidadun ida husi nasaun ne'e," Aniceito haktenik.

Xefe Suku Comoro, Eurico da Costa de Jesus katak, nu'udar autoridade lokál nia parte prontu atu muda sai negosiante sira. Maibé, nia dehan, Governu mós tenke prepara uluk fatin foun ba negosiante sira.

"Ami prontu muda vendedores sira iha Ai-Mutin, bainhira Governu prepara ona fatin ne'ebé di'ak ba sira," dehan Eurico.

Tempotimor (Dili) – Xefe Aldeia Ai-mutin, Martinho Gomes hatete, nu'udar autoridade lokál, nia rasik seidauk hatene ho informasaun ne'ebé kari atu hasai negosiante obralan iha Ai-mutin.

"Nu'udar autoridade lokál ha'u la satisfás, tanba laiha koñesimentu ka karta ida mai iha autoridade lokál. Loloos atu fó informasaun ruma ba komunidade, presiza fó koñesimentu ba autoridade lokál. Tanba ne'e hanesan lider lokál ida atu tau matan no kontrola povu iha baze," tenik Martino Gomes, Kinta (26/09/19).

Lider ne'ebé tau matan ba komunidade Ai-mutin ne'e, rejeita átu husi autoriedade Munisípiu Dili nian, tanba la konsidera autoriedade lokál.

"Ha'u la simu, bainhira laiha koñesimentu ba autoridade lokál. Derepente de'it avizu ba komunidade inosente sira atu hasai sira husi fatin ne'e. Atetude ne'e signifika la konsidera ami iha ne'e. Ami mak terus ho povu, imi iha ne'ebá tuur iha AC laran," Martinho afirma.

Nia dehan, atetude ne'ebé la konsidera autoridade lokál hodi avizu ba povu sira hodi hasai povu, depois loron rua avizu ba populasaun Ai-mutin dehan komunidade iha ne'ebá ilegál.

"Avizu ba populasaun katak fó loron rua i depois atu hasai populasaun. Loloos atu hasai populasaun  ne'e fó hatene autoridade lokál antes semana ida hanesan ne'e, para bele konvoka enkontru ida antes atu hasai populasaun," tenik Martinho.

Iha fatin hanesan, negosiante Elia Soares sente triste tanba seidauk iha enkontru entre autoridade lokál no negosiante sira. Maibé, avizu mai dehan atu hasai negosiante sira iha ne'e.

.