MTKK Limete Sai Turista no Foku Turizmu Domestika

Vice-ministra Turizmu Komunitariu no Kultura, Inacia da Conceicao Teixeira ko'alia ba jornalista sira hafoin hasoru-malu ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha palasiu governu, tersa (07/07). Vice-ministra Turizmu Komunitariu no Kultura, Inacia da Conceicao Teixeira ko'alia ba jornalista sira hafoin hasoru-malu ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha palasiu governu, tersa (07/07). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili) - Haree poténsia turístika Timor-Leste ne'ebé to'o ohin loron sei abandonadu, Ministériu Turizmu Komunitaria no Kulturál iha polítika hodi limita viajen estranjeiru no foku ba dezenvolvimentu turizmu iha rai-laran.


Vise-Ministra Turizmu Komunitariu Kulturál (MTKK), Inacia da Conceição Teixeira hatete, agora lalika preokupa de'it atu halo viajen ba rai-li'ur, maibé tenke halo planu hodi dezenvolve turizmu iha rai-laran.

"Agora ita labele halo viajem ba rai-li'ur maibé tenta para halo planu oinsa atu dezenvolve turizmu doméstika ninian", dehan nia, hafoin hasoru-malu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, iha Palásiu Governu, Tersa (07/07).

Nia dehan, atu halo dezenvolve turizmu doméstika, dahuluk tenke halo planu ba fatin sira ne'ebe prioridade.

Nia dehan, turizmu atu sai dezenvolvidu presiza investe iha setór privadu, tanba ne'e governu iha ninia papél liuhusi Ministériu Turizmu Komérsiu Indústria (MTCI) iha ona planu atu halo jestaun.

"Atu dezenvolve turizmu ne'e iha empreza privadu, entaun papél governu nian liuhusi turizmu para oinsá joven sira bele jere rasik fatin potensiál sira ne'e", katak Inacia.

Alende ne'e, nia dehan, soru-mutu ho Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, simu mos orientasaun atu hala'o servisu ira área turizmu no liga ba rekuperasaun ekonomia husi impaktu Covid-19. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.