Tempotimor (Dili)-Relasiona ho kondisaun Aeroportu Baukau nian oras ne'e Governu iha ona planu atu hadi'a, nune'e iha mós planu harii aeroportu rejionál hodi kompleta konstrusaun balun ne'ebé iha ona.

Tempotimor (Dili)-Mundu globalizasaun teknolojia informasaun iha benefisu hodi ajuda ema, maibe mós bele fó efeitu negative ba mentalidade no moral ema nian bainhira utiliza sala meiu komunikasaun ne’e.

Tempitimor (Dili)-Ministru Transporte no Komunikasaun José Agostinho da Silva husu atu ro Nakroma labele tula pasajeiru liu kapasidade ro refere.

Tempotimor (Dili) - Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), José Agostinho da Silva, konsidera informasaun ne'ebé mosu iha publika katak deskonfia kompañia estranjeiru lori ínternet ilegalmente ne’e rumoris.

Tempotimor (Dili)-Iha Tersa (28/07) tuku 7.45 dader, parte seguransa iha aeroportu hakfodak bainhira joven mane ida halai tama ba fatin aviaun tuun iha aeroportu Komoro. Ho kazu ida ne’e, iha ona ema na’in rua mak halo asaun ne’e iha aeroportu Komoro.

Tempotimor (Dili)-Tuir planu, iha inisiu 2021, governu sei hahú prosesu konstrusaun ba Aeroportu Internasional Nicolau Lobato, Komoro, ne’ebé tuir estimasaun governu nian sei gasta osan besik tokon $500.

Tempotimor (Dili)-Konstrusaun ba Ro Ahi Nakroma II iha Republika Popular Xina no finaliza sei mai Timor-Leste maibé, governu sei kria planu politika ida atu investe ba rekursu umanu, tanba to’o agora Timor-oan ne'ebé sai hanesan kapitaun hodi lori ro seidauk iha.

Tempotimor (Dili)-Ministériu Transporte no Komunikasaun (MTK) iha projesaun ne’ebé as atu bele rekolla reseita boot ba kofre estadu, maibé realidade, MTK la konsege atinze tanba pandemia Covid-19 ne’ebé afeita mundu tomak.

Tempotimor (Dili)-Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK) Jose Agustinho da Silva husu ba transporte públiku sira ne’ebé hala’o movimentu buka pasajeirus atu kontinua kumpre regras estadu emerjensia (EE) relasiona ho prevensaun Covid-19.

Tempotimor (Dili)-Governu Timor-Leste dada hikas desiza taka aeroportu ba movimentu aviaun husi rai li'ur mai Timor-Leste.

Page 1 of 2

.