Aplika Metode 5 atu Prevene Covid-19, Pontu 3 no 4 sei Problematiku

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak komprimenta Prezidente da republika wainhira sorumutuk iha palasiu prezidensial, Dili (19/3) Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak komprimenta Prezidente da republika wainhira sorumutuk iha palasiu prezidensial, Dili (19/3) Foto Midia PR

Tempitimor (Dili) - Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak hatete, esforsu tomak governu sei halo hanesan aplika metode lima.

Tuir esplikasaun Xefe Governu kona-ba metode lima ne'ebé planeia no sei implementa karik situasaun Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) obriga. 

  1. Kuidade Ijiene: labele kumprimenta malu liuhusi kaer liman. Labele rein malu. Fase liman ho sabaun no tau maskra bainhira sai ba li'ur ka halo atividade.
  2. Interdisaun: bandu rai sira ne'ebé hetan moras Covid-19 no bandu sira atu tama iha Timor-Leste, karik tama ona mos presiza semana rua atu halo izolamentu to'o semana haat.
  3. Restreiu: atu identifika ema iha moras Covid-19 ka lae, daudaun ne'e governu halo iha fronteira terrestre no aeroporto. Maski nune'e, Timor-Leste seidauk halo massal katak restreiu (identifika) iha fatin públiku para hatene keta moras ne'e iha ona ka lae. 
  1. Izolamentu: ema sira ne'ebé infetadu, katak bainhira deteta ona ema iha sintoma Covid-19, entaun presiza izola iha fatin izolamentu para fo asisténsia. Kuidadu intensivu liuliu sira ne'ebé mas vulneravel, liuliu sira ne'ebé asma, tensaun no dadaun ne'e iha fatin perparativu tolu hanesan Formoza, Vera Crus no Tibar, mas governu mos iha aternativa hanesan Sentru Konvensaun Dili (CCD) no otél sira. 
  1. Distansiamentu Sosiál: bandu ema labele lao ba-mai, hotuhotu iha uma deit no labele halibur malu, movimentu labele iha, maibé ne'e liga ba estadu emerjénsia. 

Taur hateten, Konstituisaun RDTL artigu 25 no sikulasaun artigu 44, liberdade iha artigu 30 no reuniaun no manifestasaun artigu 42.

"Tamba ne'e mak ita presiza husu autorizasaun estadu-de-situ karik ita tama ba ida ne'e", dehan nia.

Entertantu, dadaun ne'e Timor-Leste seidauk identifika hetan Covid-19 ne'ebé mak sai prekupasaun bo'ot iha mundu tomak. (*)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 19 March 2020 14:19
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.