Deskonfia Ema Balun iha Kuarentena Hahú Hatudu Sintomas Covid-19

Diretora Prestasaun Saúde Ministériu Sáude (MS) Odete da Silva Viegas ko'alia ba Jornalista sira Diretora Prestasaun Saúde Ministériu Sáude (MS) Odete da Silva Viegas ko'alia ba Jornalista sira Foto Suplai

Tempotimor (Dili)-Diretora Prestasaun Saúde Ministériu Sáude (MS) Odete da Silva Viegas informa, iha Timor-oan balun ne'ebé foin fila husi rai li'ur no hela iha kuarentena hahú hatudu sintomas Corona Virus Deasses 2019 (Covid-19).

Diretora ne'e dehan, maske nia seidauk iha dadus kompletu, maibé iha ona ema balun iha kuarentena ne'ebé hatudu sintomas Covid-19.

"Ema sira ne'ebé iha kuarentena ne'e balun iha ona sintomas (Covid-19), ha'u seidauk iha dadus, maibé sintomas ba corona virus iha ona," dehan Odete iha Sentru Konvensaun Dili, Domingu (29/03/2020).

Nia afirma, ema ne'ebé hatudu sintoma Covid-19 ne'e Timor-oan ne'ebé foin fila husi rai li'ur no daudauk ne'e hela iha kuarentena.

"Timor-oan ne'ebé dadaun hela iha kuarentena ne'e, sira balun mós hatete hanesan iha Tibar, balun develop sintomas (Covid-19), entaun tékniku sira hasai amostra. Ha'u mós seidauk iha informasaun, maibé sira-nia observasaun iha kuarentena ne'e, sira bele dezenvolve sintomas," dehan Odete.

Maske nune'e, nia dehan, seidauk iha númeru fiksu ema hira mak hatudu ona sintomas Covid-19.

Rate this item
(8 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.