La'os de'it Covid-19, Dengue mós Ameasa Hela

Ministru Saúde interinu Bonifácio Maucoli ko'alia ba Jornalista sira iha Sentru Konvensaun Dili, Kuarta (08/04/2020). Ministru Saúde interinu Bonifácio Maucoli ko'alia ba Jornalista sira iha Sentru Konvensaun Dili, Kuarta (08/04/2020). Foto Isac Oliviera

Tempotimor (Dili)-Surtu Covid-19 la'os uniku ameasa ba Timor-Leste, tanba daudauk ne'e surtu dengue mós ameasa hela Timor-oan sira, liu-liu labarik. Tuir dadus husi Ministériu Saúde (MS) Munisipiu Dili no Ermera sai nu'udar munisipiu ho surtu dengue aas liu.

Iha dadus MS ne'e, hahú husi fulan Janeiru to'o Abril 2020, iha Timor laran tomak iha kazu dengue 703, kompostu husi Dengue Fever (DF) 622 kazu, Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) 78 kazu, no Dengue Shock Syndrome (DSS) kazu 3.

Husi dadus ne'e, kazu dengue aas iha Munisípiu Dili hamutuk kazu 310, munisípiu Ermera hamutuk 293 kazu, Aileu kazu 1, Ainaro kazu 3, Baukau kazu 4, Bobonaro kazu 10, Kovalima kazu 27, Lautem kazu 10, Likisa kazu 36, Manatuto kazu 7, no Manufahi kazu 2. Enkuantu Vikeke no RAEOA la rejista kazu dengue.

Foin lalais, parte Hospital Nasionál Guido Valadares konfirma katak iha fulan Abril kazu dengue hamate ona labarik na'in tolu. Labarik hirak ne'e hetan DSS.

Ho problema ne'e, MS hahú foku hala'o ninia serbisu rutina hodi entrega surtu Covid-19 ba Sentru Integradu ba Jestaun Krize (SIJK).

"Agora ne'e SIJK mak jere kona-ba Covid-19, tanba ne'e mak fó ona prioridade ba Ministériu Saúde atu fokus ba nia servisu rutina," dehan Ministru Saúde interinu Bonifácio Maucoli iha Sentru Konvensaun Dili, Kuarta (08/04/2020).

Ministru ne'e dehan, munisipiu ne'ebé hetan númeru dengue aas liu mak munisipiu Dili no Ermera. Iha Dili

Ministru ne'e mós dehan, munisípiu tolu ne'ebé hetan ataka husi denge mak Ermera, Dili no Covalima.

"Ita orienta ona Diresaun Prestasaun Saúde (DPS) atu tau atensaun ba munisípiu tolu ne'ebé mak dadaun ne'e hetan surtu dengue," dehan Maucoli.

Tuir Ministru ne'e, dengue sa'e maka'as tanba komunidade sira kuda batar besik sira-nia uma.

"Komunidade sira kuandu kuda batar ne'e besik liu uma hun, entaun susuk ne'e mós hela besik iha ne'e, depois loron susuk tata fali de'it," dehan nia.

Maucoli hatete, presiza iha konsializasaun profunda ba ko komunidade sira atu iha konsensia hodi asegura ijiene iha uma oin no sorin-sorin.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.