Kazu Rekuperadu 318, Pasiénte Covid-19 Foun 67

Covid-19 Timor-Leste. Covid-19 Timor-Leste. Foto Suplay

Tempotimor (Dili)-Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araújo informa, kazu rekuperadu 318 no kazu pasiénte Covid-19 foun 67.

"Kazu rekuperadu ne’ebé relata ohin, 21 Setembru 2021 foun 318 no kazu detetatu 67 (iha Dili 42, Baukau 10 ho munisípiu seluk hamutuk 15), mane 29 no feto 38", dehan nia liuhusi komunikadu imprensa, tersa (21/09).   

Husi totál kazu detetadu foun ho idade 20 na'in-12, ho idade entre 12-59 na'in-49 ho idade 60 na'in-6, kazu ativu 1.319 no totál kazu konfirmadu kumulativu iha 21 Setembru 2021 (sura husi 21 Marsu 2020) hamutuk 19.125.

Hahú husi loron 20 to’o 21, hamutuk hotu Laboratóriu Nasionál Saúden (LNS) halo 372 testes PCR iha Dili, ho detalla hanesan vijilánsia sentinela 6, rastreiu ba kontaktu (contact tracing) 20, rastreiu aleatóriu (random screening) 47, viajen sai husi serka sanitária munisípiu Dili 125, viajen internasionál 43 no follow up iha kuarentena 131.   

Rezultadu testes PCR ne’ebé halo iha loron 20 fulan-setembru, iha munisípiu sira seluk REAOA ho HNGV, hamutuk 480, ho detalla hanesan Baukau 114, Ermera 22, Maliana 37, Maubisse 7, RAEOA 57, Covalima-Suai 35, Vikeké 9, Lautein-Lospalos 83 no HNGV 116. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« November 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Tempo Timor Networks

Online Counter