Seminariu no Misa Hamutuk ho Amu Bispo Dom Carlos Featured

By Jose Raimundo Ximenes February 20, 2019 2120

Jogjakarta-Amo Bispo Don Carlus Filipi Ximenes Belo, hamutuk ho estudante no maluk Timor oan sira ne’ebe hela no halao hela estudu iha Yogyakarta, halo seminariu ida ho tema: “Dame no Lia-Los.” Estudante ho inan-ama (sarani balun), simu Amo Bispo Belo iha Konventu St. Bonaventura (OFM) ho tebedai no bidu tuir lisan Timor nian wainhira simu bainaka.

Iha seminariu ne’e Amo Bispo Belo rasik mak sai orador no Seminariu ne’e taka ho misa homutuk no misa ne’e dirije husi Amo Bispo Belo rasik. Iha seminariu ne’e Amo Bispo hateten iha buat tolu mak sai pontu importante hodi kria dame no lia los:

“Paz, tranquilidade, no orden; sai hanensan bajiku ba dejenvolvimentu katak tenki kria dame ho haraik-an hodi respeitu humanidade.”

Dame no lia los ne’e mosu tanba ita iha inisiativu atu kria dejenvolvimentu. Dejinvolvimentu ne’ebe atu ita kria mak dejenvolvimentu iha edukasaun, sistema politika, sistema lei, denjenvolvimetu iha infrestutura, ekonomia, no ikus liu mak kria dame no lia los ba ema hotu.

Atu dejenvolve rai ida (nasaun) la presija hare ba kultura, lian, suku, kulit no diferensia seluk tan (katak hadok an husi sistema familiarismu, individualismu, engoismu). Sai pontu inportante iha dejenvolvimentu ne’e mak kria paz no lia los hodi kaer metin ba prinsipiu ida katak mai ita servisu hamutuk hodi kria dejenvolvimentu ne’ebe saudavel ba ema hotu.

Liu-liu labele halo dikriminasaun ba ema selu nia direitu no dever atu hodi respeitu humanidade no garante/asegura moris diak ba ema hotu.

Rate this item
(4 votes)
Last modified on Wednesday, 20 February 2019 23:46

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com