Items filtered by date: Monday, 23 March 2020

Tempitimor (Dili)-Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu nasional haksesuk malu relasiona ho proposta alterasaun urzensia lei jestaun finanseira, deputadu balun apoiu altera i balun lakohi i propoint levantamento fundu extraordinária.

Published in Politika

Tempotimor (Dili) - Prezidente Repúblika,  Francisco Guterres Lú Olo, sei prezide reuniaun Konsellu Defeza no Seguransa no Konsellu Estadu, relasiona ho pedidu Estadu Emerjénsia ba prevensaun Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Published in Politika

Tempotimor (Dili) - Depudatu Bankada Partidu Demokrátiku (PD) Adriano do Nascimento deklara, situasaun atuál urjente, nune'e husu atu deputadu seluk iha Parlamentu Nasionál altera Lei Jestaun Finanseira.

Published in Politika
Page 1 of 4

.