Items filtered by date: Thursday, 26 March 2020

Tempotimor (Dili)-Deputadu husi Bankada Congreso Nacional Reconstrução Timorense (CNRT) Adérito Hugo da Costa husu ba Prezidente Repúblika (PR) Francisco Guterres Lú-Olo atu rezolve imediatu estatutu governu atual hodi bele fó fatin ba governu foun mosu no aprezenta proposta orsamentu foun.

Published in Politika

Tempotimor (Dili)-Primeiru Ministru Taur Matan Ruak husu Timor-oan hotu atu apoiu hodi luta hasoru Corona Virus Deasses 2019 (Covid-19) iha Timor-Leste.

Published in Politika
Thursday, 26 March 2020 11:52

Bankada 6 iha PN Apoiu Estadu Emerjénsia

Tempotimor (Dili)-Bankada neen iha Parlamentu Nasionál (PN) fó apoiu tomak ba estadu emerjensia ba teritóriu Timor Leste tomak hodi funu hasoru Corona Virus Deasses 2019 (Covid-19).

Published in Politika
Page 4 of 5

.