Paz No Estabilidade, Lisaun Boot Ba Mundu

Sekretáriu Jeral G7+ Helder da Costa Sekretáriu Jeral G7+ Helder da Costa Foto: youtube

Tempotimor (Dili) – Sekretariu Jeral G7+ Helder da Costa hatete, paz no estabilidade iha nasaun Timor-Leste agora la'o di'ak tebes no sai mós hanesan lisaun ida atu hanorin nasaun pos konflitu sira seluk.

"Lisaun boot ida, ita hanorin ba pais sira seluk mak ne'e, laiha ona konflitu no violénsia. Maski iha empase no inserteza polítika. Kuandu buat hirak hanesan ne'e mak mosu iha rai seluk, funu mosu ona. Tanba, situasaun sira ne'e ema komesa inpasensia azita tun sa'e. Mais, grasas a deus ita Timor la hanoin ona buat sira hanesan ne'e," esplika Sekretáriu Jerál G7+, Helder da Costa ba jornalista sira iha Palásiu Governu, Tersa (10/12/19).

Nia afirma, Timor-Leste agora unidade no paz. Tanba, iha lideransa ne'ebé forte no povu mós  maduru i kompriende ona prinsípiu demokrasia. Liuliu joven sira. Maski tentasaun oioin, maibé hakmatek ona. Ida ne'e, hanesan lisaun ba nasaun sira seluk.

Helder dehan, sidadaun hotu-hotu kompriende ona kona-ba demokrasia. Nune'e, mantein nafatin paz no estabilidade, hodi hala'o dezenvolvimentu.

Nia relata, iha situasaun polítika Timor nian, governu nafatin funsiona ho di'ak. Tanba ne'e, konsidera ita nia rai nafatin, paz no estabilidade. Helder espera, ba oin TL bele dezenvolve di'ak liután.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 10 December 2019 15:55
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks