Kuarentena Suspeitu Covid-19 iha Tibar Atinji 85% 

Komunidade Tibar halo protesta ba desizaun Estadu liu husi Ministeiru Saude hodi hari fatin kuarentine ba moras Covid-19 iha Tibar (0/3) Komunidade Tibar halo protesta ba desizaun Estadu liu husi Ministeiru Saude hodi hari fatin kuarentine ba moras Covid-19 iha Tibar (0/3) Foto suplai

Tempotimor (Dili) – Maske komunidade Tibar rejeita maibe Ministériu Saúde (MS) konstrui ona fatin kuarentena ba suspeitu Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) iha Tibar. 

Ministra Saúde (MS) interina, Elia dos Reis Amaral hatete, fatin kuarentena ne'ebé prepara ba izolamentu suspeitu Covid-19 atinji ona 85%. 

"Fatin kuarentena kerdizer só suspeitu ne'ebé durante halo observasaun no fatin kuarentena ne'e rasik preparadu ona 85% preparadu ba iha suspeitu", dehan nia, Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, Tersa (10/3). 

Governante ne'e relata, fatin kuarentena ne'ebé infraestrutura apropriadu mak iha Tibar no fatin ne'e sei uza tuir rekomendasaun husi Organizasaun Mundiál Saúde (OMS), atu bele hetan observasaun husi pesoál saúde sira. 

Ministra Elia hatutan, fatin kuarentena Tibar indikadu husi governu atu proteje populasaun no hetan apoiu mós husi OMS, liña-ministeriál no ajénsia internasionál sira, atu apoiu no asegura ba situasaun moras Covid-19. 

Nia hakotu, moras Covid-19 ne'e hanesan situasaun nasionál, tanba ne'e governu, sosiedade no unidade Taks Force tenke servisu hamutuk hodi prepara hodi asegura situasaun. (*)

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.