MNEK Babo : Governu sei Taka Total Fronteira, Husu Timor-oan Labele Fila

MInistru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun, Dionisio Soares Babo ko'alia ba Jornalista sira iha palasiu Prezidensial Dili MInistru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun, Dionisio Soares Babo ko'alia ba Jornalista sira iha palasiu Prezidensial Dili Foto File

Tempotimor (Dili)-Relasiona ho surtu Covid-19 ne'ebé fó ameasa boot ba nasaun sira iha mundu, Ministériu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK) Timor-Leste husu ba Timor-oan sira iha rai li'ur atu hela metin iha nasaun ne'ebé sira hela ba.

Ministru Dionisio Babo hatete, situasaun ne'ebé mosu daudauk ne'e la permite atu Timor-oan sira iha rai li'ur fila mai TL.

"Ba Timor-oan sira ne'ebé hela iha rai li'ur, agora ne'e la'ós tempu par mai Timor. Agora ne'e, favor ida hela hotu iha ne'ebá, kuidadu aan, tanba governu sei haree liu husi meiu oinsa par liu husi embaixada sira hodi apoiu no ajuda, maibé favór ida labele fila mai Timor," dehan Ministru Dionísio iha Palásiu Prezidensiál Bairro-pite, Dili, Tersa (07/04/2020).

Ministru ne'e dehan, atu prevene surtu Covid-19 daet ba Timor-oan sira iha teritoriu nasionál, iha semana hirak oin mai governu sei taka total fronteira.

"Ita preve katak semana ida ka rua ba oin ita taka kompletamente ita-nia fronteira sira hotu, entaun hela iha ne'ebá, governu mak buka médida hodi apoiu tuir kapasidade governu nian," dehan Babo.

Ttu prevene virus ne'e labele ameasa ba saúde públika, nia dehan, Timor-oan sira mantein hela iha estranjéiru no fiar sistema saúde iha ema-nia rai.

"Buat ruma ba kedas tratamentu no halo teste," nia husu.

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.