Pasiente Covid-19 Ida Rekopera Ona, Tama Auto Kuarentena

dr. Sergio Lobo ko'alia hela ba Jornalista sira iha sala de situasaun, akompana husi Brigadeiru Jeneral Aluk Laskati, iha CCD (10/4) dr. Sergio Lobo ko'alia hela ba Jornalista sira iha sala de situasaun, akompana husi Brigadeiru Jeneral Aluk Laskati, iha CCD (10/4) Foto tempotimor.com

Tempotimor (Dili)-Sidadaun estranjeiru ne'ebé pozitivu Covid-19 no tama iha fatin izolamentu iha Vera Kruz, daudauk ne'e livre ona husi surtu Covid-19 ne'e, no daudauk ne'e tama fali iha auto kuarentena durante loron 14.

Tuir doutor Sergio Lobo, pasiente ne'e rekopera ona husi moras Covid-19, tanba hala'o teste iha laboratoriu nasional no komfirma iha laboratoriu Darwin, Australia, dala rua no hatudu rezultadu negativu.

"Hakarak informa ba publiku katak, kazu pozitivu ida uluk ita halo tratamentu iha Vera Cruz, nia teste negativu dala rua tuir-tuir malu, ne'ebé nia elizivel atu fila ba uma, la presiza halo tratamentu ona, maibé nia to'o iha uma nafatin auto karantina minimu loron 14," dehan nia iha Sentru Konvensaun Dili, Sesta (10/04).

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 13 April 2020 12:12
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.