Covid 19 : Istoria Viajen Bus Maliana husi Batugade to'o Dili

dr. Rui Maria de Araujo Portavoz Sentru Integradu jestaun de Krize, ko'alia ba Jornalista sira iha Sala Situasaun iha CCD (14/4) dr. Rui Maria de Araujo Portavoz Sentru Integradu jestaun de Krize, ko'alia ba Jornalista sira iha Sala Situasaun iha CCD (14/4) Foto Isac Oliviera

Tempotimor (Dili)-Viajen Timor-oan sira husi rai liur mai Timor-Leste hamosu preokupasaun hafoin mosu kazu pozitivu iha kuarentena iha Hotel Katuas. Ema na'in lima konfirmadu pozitivu Corona Virus Deasses 2019 (Covid-19).

Publiku preokupa liu tan hafoin Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) anunsia istoria viajen Timor-oan ho bus Maliana ho naran Bintang husi Batugade mai Dili.

Tuir informasaun husi SIJK, ema na'in lima ne'ebé pozitivu nu'udar grupu ida ne'ebé mai ho travel husi Kupang.

Sira tama iha Timor-Leste iha 1 Abril no bus Bintang tula sira husi Batugade hodi mai hatama iha kuarentena Hotel Katuas.

Bus ne'ebé tula pasajeiru sira ne'e, SIJK dehan, tula de'it Timor-oan husi rai liur, la inklui pasajeiru komun.

Esplikasaun ida ne'e bele responde ona preokupasaun balun kona-ba paradeiru pasajeiru balun ne'ebé sa'e bus hamutuk ho sira ne'ebé daudauk ne'e pozitivu Covid-19.

"Sira na'in lima ne'ebé oras ne'e konfirmadu no ita halo izolamentu iha sentru Vera Kruz sira viajen hamutuk iha kareta ida de'it iha dia 1 de Abril husi fronteira Mota Ain mai to'o iha Otel katuas".

"Viajen ne'e sira halo iha auto caro ka bus ida ne'ebé ekipa vizilansia espitomolojia Ministériu Saúde nian aluga atu tula espesifikamente Timor-oan sira ne'ebé tama husi fronteira mai. Auto caro ka bus ida ne'e la tula tan pasajeiru seluk. Auto Caro ne'e mai ho motorista ida ho nia ajudante na'in rua, Auto caro ne'e nia naran Bintang, nia xapa matrikula 37811 TLS, nia motorista naran Deolindo Perreira," dehan portavoz SIJK Rui Maria de Araujo iha Sentru Konvensaun Dili, Tersa (14/04).

Daudauk ne'e, Rui dehan, kondutor bus Bintang ho nia ajudante na'in rua tama ona iha

"Motorista ho ajudante na'in rua ne'e oras ne'e iha Kuarantena Mota Ain, ekipa laboratoriu nian halo serbisu atu foti sira-nia sampel par analiza," dehan eis Primeiru Ministru ne'e.

Rui dehan, hahú husi kazu Timor-oan pozitivu dahuluk to'o kazu dalima tama iha grupu ida de'it, katak sira mai ho bus ida no kuarentena iha Hotel Katuas.

"Ne'e signifika potensia ka posibilidade atu hadaet ba liur kiik tebes, to'o agora situasaun kontroladu, publiku labele paniku," nia hatete.

Entertantu, total ema ne'ebé hamutuk iha bus Bintang hamutuk na'in 21, inklui kondutor no ajudante na'in rua.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.