Hasoru Covid 19 : MS-INS Prepara Pesoál Saúde Iha Munisípiu

Dadus husi Ministeiru Saude Dadus husi Ministeiru Saude Foto Ministeiru Saude
 
Tempotimor (Dili)-Ministériu Saúde (MS) liuhusi Institutu Nasionál ba Saúde (INS) kontinua fó formasaun ba pesoál saúde sira iha nivél munisipál hodi prepara ba kontaminasaun surtu corona virus deasses 2019 nian ba sosiedade.
 
Tuir porta-vóz Sentru Integradu ba Jestaun Krize (SIJK) Doutór Sergio Lobo iha sala situasaun Sábadu ne'e katak, MS liuhusi INS hamutuk ONG balun fó ona treinamentu ba pesoál saúde sira iha munisípiu.
 
"Ekipa husi Ministériu Saúde (MS) liuhusi Institutu Nasionál Ba Saúde (INS) servisu hamutuk ho Organizasaun naun-governamentál La'o Hamutuk (LH) no ONG seluk hala'o dadaun treinamentu ba pesoál saúde sira iha munisípiu," dehan Portavoz SIJK Dr. Sergio Lobo iha sala situasaun ba jornalista sira, Sábadu (18/04)
 
Nia afirma, Governu nia alvu mak kada sentru saúde ema na'in lima tenke iha koñesimentu ba identifikasaun Covid-19.
 
"Liuhusi treinamentu ne'e ita nia alvu atu hetan liu ema na'in lima tuir treinamentu iha kada fasilidade saúde, atu bele iha kapasidade no koñese para identifika suspeitu ba Covid-19," nia dehan
 
 
 
 
 
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Saturday, 18 April 2020 19:05
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.