SIJK husu Para Fuma no Hemu Tua

Bir ho sigaru Bir ho sigaru Foto Suplai

Tempotimor (Dili)-Evidensia lubuk husi nasaun afetadu Covid-19 iha mundu tomak hatudu katak ema sira ne'ebé fuma sigaru no hemu tua vulneravel tebes ba kazu grave no kritiku bainhira hetan daet husi Covid-19.

Portavoz Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) Rui Maria de Araujo hatete, ema ne'ebé fuma sigaru no hemu tua iha risku boot tebes bainhira konfirmadu Covid-19.

"Evidensia iha mundu tomak hatudu katak ema ne'ebé fumador, hemu tua dor, iha tendensia boot liu atu tama iha kategória kazu grave no krítiku bainhira detetadu moras Covid-19," dehan Rui iha sala situasaun Sentru Konvensaun Dili, Domingu (26/04).

Bainhira hetan ona kazu grave, nia dehan, ema ne'e presiza oxijeniu atu bele dada iis no kazu kritiku presiza ventiladór hodi bele dada iis.

"Kazu grave signifika sei dada iis susar, nune'e sei presiza ajuda husi oxijéniu. Kazu krítiku presiza mákina ka ventiladór hodi tulun nia dada iis," nia esplika.

Situasaun ne'e, nia dehan, akontese ba fumadór no hemu tua dor sira tanba iritasaun husi tabaku no alku provoka resposta inflamasaun ne'ebé maka'as liu iha pulmaun, kompara ho ema ne'ebé la fuma no la hemu tua.

Tan ne'e, Rui husu ba Timor-oan hotu atu para fuma sigaru no hemu tua atu nune'e labele hetan risku boot bainhira hetan daet husi Covid-19.

"Husu ba ita hotu atu para ona fuma no hemu (tua), tanba perigu ba ita-nia moris. Se hakarak moras entaun kontinua fuma no hemu ba, maibé hakarak saúde di'ak, di'ak liu para fuma ho hemu," dehan eis Ministru Saúde ne'e.

Portavoz SIJK ne'e hatete, governu iha dever atu fó apelu ba sidadaun sira, maibé fatór ne'ebé atu salva mak konxiénsia husi ema ida-idak nian.

 

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.