Print this page

KHUNTO: Angela Manifesta Nia Inkapasidade

Organizasaun Feto husi KHNUTO halo konferensia imprensa iha Dili (5/6) Organizasaun Feto husi KHNUTO halo konferensia imprensa iha Dili (5/6) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)- Organizasaun Feto Partidu Klibur Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO) konsidera Prezidente Partidu Trabalista Angela Freitas manifesta ninia inkapasidade bainhira deklara lia-fuan vigansa hasoru Prezidente Partidu KHUNTO no atual Vise Primeira Ministra Armanda Berta.

Deklarasaun organizasaun feto KHUNTO ne’e relasiona ho deklarasaun husi Angela liu husi konferensia imprensa ne’ebé públika iha media nasionál balun.

Iha intervista ne’e, Angela akuza katak Prezidente KHUNTO Armanda Berta nia aman sidadaun Portugal no nia inan sidadaun Indonezia. Ho nune’e, Angela konsidera Primeiru Ministru Taur Matan Ruak nomeia ema estranjeiru hodi ba kaer pasta Vise PM.

Ba deklarasaun ne’e, organizasaun feto partidu KHUNTO hatan katak, Angela manifesta ninia vigansa politika hasoru Prezidente KHUNTO no la hatudu maturidade nu’udar figura politika.

“Atetude ne'e manifesta inkapasidade politika no laiha respeita ba regra sira no atetude politika hanesan ne'e sei bele hamosu inserteza politika ida naruk iha sosiedade demokratiku, tanba deklarasaun ne'e bele konklui nu'udár meius ajitasaun atu sobu viabiliza oitavo governu nian," deklara portavoz Organizasaun Feto Partidu KHUNTO liu-husi konferensia imprensa iha Manleuana, Sesta (05/06).

Portavoz ne’e hatete, deklarasaun Angela kontra konstituisaun RDTL artigu 3 kona-ba sidadania orijinal no hakhusu (perolehan).

Tuir portavoz ne’e, Armanda Berta nu’udar sidadaun TL orijinal, tanba nia inan orijin Timor-oan husi uma-lisan Bertai no nia aman mós Timor-oan husi uma-lisan Daisua Soro.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com