MAE Sei Altera Lei Resenseamentu Eleitorál ho Eleisaun Suku

Ministru Administrasaun Estatál, Miguel Pereira de Carvalho ko'alia ba Jornalista sira  iha salaun Laline-Lariguto, CNE, Kinta (16/7) Ministru Administrasaun Estatál, Miguel Pereira de Carvalho ko'alia ba Jornalista sira iha salaun Laline-Lariguto, CNE, Kinta (16/7) Foto tempo timor

TempoTimor (Dili) - Governu deteta mosu lakuna balun iha eleisaun hirak liubá. Tanba ne'e, Ministériu Administrasaun Estatál (MAE), no Comissăo Nacional de Eleições (CNE) sei halo alterasaun ba lei kona-ba Resenseamentu Eleitorál no Lei Eleisaun Suku.Ministru Estatál, Miguel Pereira de Carvalho hateten, molok atu hakat ba realizasaun eleisaun jerál sira ne'ebé sei mai, governu sei halo uluk alterasaun ba lei resenseamentu eleitorál, eleisaun suku, inklui lei kona-ba partidu polítiku sira nian, liuliu ligadu ho eleisaun Prezidénsial no Parlamentár ninian.

Nia dehan, alterasaun ba lei sira ne'e la'ós tanba la nesesáriu ona, maibé lei sira ne'e sei kontinua relevante nafatin, tanba eleisaun jerál sira iha tinan ba kotuk, esperiénsia identifika no eziste lakuna balu hasoru lei sira ne'e.

"Entaun, importante teb-tebes para ita diskute lakuna sira ne'e, hamutuk ho entidade relevante sira para depois governu bele konsidera hodi halo revizaun hodi aprezenta ba Konsellu Ministru ho Parlamentu Nasionál atu halo aprovasaun", hateten Ministru Miguel, iha salaun Laline-Lariguto, CNE, Kinta (16/7).

Nia hateten, agora daudaun governu sei rona no sei konsulta hela ho órgaun eleitóral, no mós ho partidu polítiku sira, espera iha tinan ne'e bele hetan ona rezultadu finál, nune'e bele aprezenta ba Konsellu Ministru no Parlamentu Nasionál hodi halo aprovasaun.

"Idealmente ita tenke iha kuadru legál ne'ebé previzadu ona antes atu eleitóral sira. Ba revizaun sira finaliza molok hakat ba eleisaun tuir mai", tenik nia.

Iha fatin hanesan, Prezidente CNE, Alcino de Araújo Barrís hateten, iha soru-mutu ne'e atu haree lakuna sira ne'ebé mosu iha eleisaun jerál sira liubá, iha ne'ebé regulariza kona-ba atu eleitoral sira hanesan lei ba resenseamentu eleitorál, eleisaun Prezidensiál, parlamentár, órgaun eleitorál rasik, no mós kona-ba lei partidu polítiku.

"Buat sira ne'e hotu identifika tanba supervizaun CNE nian iha tempu naruk to'o mai halo tan peskiza para haree ema nia reasaun ka opiniaun ba todu prosesu hodi hadi'a tuir lei", hateten nia.

Tuir Alcino, razaun atu halo alterasaun ba lei sira ne'e tanba iha lei balu ne'ebé regulariza kona-ba atu eleitorál sira ladun kondís ba malu.

Tanba ne'e, depois iha sira (CNE) nia aprezentasaun, sira hamosu kedas artigu no rekomendasaun balu hodi haree kona-ba lakuna sira iha eleisaun mai labele tan akontese. (*)

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Friday, 17 July 2020 00:25
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.