Deputadu FRETILIN husu Tuir Osan ne’ebé Xanana Gasta

Xefe negosiador Prinsipal Kay Rala Xanana Gusmao hamutuk ho Embaixador TL ba Indonezia, Alberto Carlos hasoru malu ho  Ministra Negosiu Estranjeiru Indonezia Retno Marsudi no Ministru Asuntu Justica no Politika Indonezia, Wiranto wainhira hasoru malu iha Indonezia iha tempu ruma liu ba Xefe negosiador Prinsipal Kay Rala Xanana Gusmao hamutuk ho Embaixador TL ba Indonezia, Alberto Carlos hasoru malu ho Ministra Negosiu Estranjeiru Indonezia Retno Marsudi no Ministru Asuntu Justica no Politika Indonezia, Wiranto wainhira hasoru malu iha Indonezia iha tempu ruma liu ba Foto File

Tempotimor (Dili)-Deputadu Bankada FRETILIN iha Parlamentu Nasionál (PN) Marito Mota husu tuir total orsamentu ne’ebé durante ne’e governu fó ba Xefe Negosiadór Prinsipal Delimitasaun Fronteira Maritima, Kay Rala Xanana Gusmão, hodi hala’o ninia serbisu.

Marito dehan, bainhira Xanana asume kargu nu’udar reprezentante espesial governu Timor-Leste nian iha prosesu negosiasaun ba fronteira maritima ho Australia no fronteira rai maran ho Indonezia, governu mós aloka orsamentu lubuk ida ba serbisu ne’ebé Xanana ho nia ekipa halo.

Maibé, nia dehan, to’o Xanana rezigna an husi nia kargu, PN rasik seidauk hatene ho loloos osan hira mak governu aloka no orsamentu ne’e uza ba saida de’it.

“Governu mós aloka orsamentu lubuk boot ida ba serbisu ne’ebé señor Xanana Gusmão hala’o, hodi gasta ba serbisu relavante sira, maibé to’o agora PN seiduak iha informasuan ruma kona-ba ida ne'e," deputadu FRETILIN ne’e kestiona liu husi ninia deklarasaun politika iha plenaria PN, Tersa (21/07).

Tan ne’e, nia dehan, bankada FRETILIN husu atu Kamara Kontas halo mós auditoria detalla ba dezempeñu no ezekusaun iha gabinete Fronteira Maritima, Timor GAP, ANPM no IPG.

Ba kestaun ne’e, deputadu bankada CNRT Patrocino Fernandes hatete, bainhira Kamara Kontas halo auditoria ba Xanana signifika hetan ona influensia husi FRETILIN.

"Iha instituisuan estadu nian ne'ebé fó fali ninia serbisu ba ema atu halo auditoria ne'e ha’u hanoin la presiza ona, tanba ida ne'e instituisaun estadu nian, se karik tanba ne'e bankada FRETILIN toman ona influensia, ne'ebe konforme," dehan nia.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.