Items filtered by date: Tuesday, 24 March 2020

Tempotimor (Dili) - Reuniuan Konsellu Estadu no Konsellu Defeza Seguransa konkorda atu Prezidente Repúblika deklara Estadu Emerjénsia. Tanba ne'e, dentru oras 24 nia-laran sei haruka karta hodi husu autorizasaun ba Parlamentu Nasionál.

Published in Politika

Tempotimor (Dili)-Prezidente Bankada partidu CNRT iha Parlamentu Nasional Duarte Nunes hatete, FRETILIN no PLP iha direitu atu asina entendimentu ka forma aliansa.

Published in Politika

Tempotimor (Dili) - Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun, Dionísio Babo Soares rejeita informasaun kona-ba agresaun hasoru sidadaun Portugál relasiona ho Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Published in Seguransa Defesa
Page 5 of 6

.