Tempotimor (Díli)- Vise-Prezidente Komisaun E Parlamentu Nasionál Fabião de Oliveira hatete, halo mudansa ba meza Parlamentu Nasionál to'o mai komisaun espesializada sira atu hadi'a di'ak liu tan servisu ba oin.

.