Tempotimor (Dili)-Maske molok ne’e mosu kritika kona-ba orsamentu rihun $500 husi fundus Covid-19 ne’ebé aloka ba Parlamentu Nasionál (PN) no iha sujestaun balun husi deputadu PN rasik atu orsamentu refere fila ba kofre estadu, maibé hafoin PN normaliza fila fali, deputadu sira sei la husik osan refere fila ba kofre estadu.

Tempotimor (Dili) - Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe de Jesus la ko'alia ho Vise Prezidente Parlamentu Nasionál sira tanba Partidu FRETILIN, PLP no KHUNTO hatama karta destituisaun hodi troka ninia pozisaun.

Tempotimor (Dili)-Relasiona ho pedidu ne'ebé bankada tolu aprezenta hodi obriga Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) Arão Noé de Jesus da Costa Amaral hodi tau ba ajenda maibe to'o ohin Prezidente PN dezvia hela de'it nune'e deputadu na'iin 33 asina fali tan petisaun seluk ida hodi obriga vise PPN na'in rua atu lidera meza Parlamentu Nasionál tuir rejimentu PN define.
 
Maibe tuir bankada CNRT nia hanoin asaun ne'e hanesan asaltu poder ne'ebé bankada sira FRETILIN, PLP ho KHUNTO halo.
 
"Iha rejimentu no konstituisaun la fó dalan atu vise na'in rua lidera meza PN, depois iha rejimentu ne'e mós dehan klaru katak, bainhira vise na'in rua ne'e halo knaar hodi lidera meza PN, bainhura autirza husi PPN," dehan deputadu Patrocino dos Reis Fernandes iha PN, Tersa (12/05)
 
VIDEO PUBLISIDADE APELU HUSI PM TAUR APLAUS BA FRONT LINE
 
 
 
Deputadu CNRT ne'e fiar vise PPN nain rua la monu ba manobra politika, tanba kareira politika sei joven.
 
"Ha'u fiar katak vise na'in rua ne'e sei la monu ba lasus tentativa ne'ebé atu lori ns iura nain rua ba falan kloot, ne'ebé ha'u  hatene sira nain rua sei la halo," nia dehan 
 
Nia afirma, bainhira PPN la audiénsia iha PN, vise sira laiha kompetensia atu lidera.
 
"Laiha aujensua husi PPN, laiha kompeténsia neim ida hodi lidera, tanba ne'e bainhira sira obriga hodi vise na'in rua lidera ne'e mak hanaran asaltu poder, ne'ebé akontese took ba mak ita haree," dehan Patrocino.
 
PUBLISIDADE
 
Entretantu deputadu Luis Roberto dehan, kona-ba asaltu poder azeptu prezidente PN tuur iha nia fatin mak hadau ne'e sala.
 
"Atu funsiona PN ne'e la'ós asaltu poder, tanba ida ne'e orgaun povu nian. Entaun asaltu poder ne'e, ezemplu Prezidente PN tuur iha nia meza mak ha'u ba hadau de'it, ne'e mak dehan asaltu poder, maibe prezidente husi nia responsabilidade entaun ita mós dúvida," dehan vise daruak PN, deputadu Luis Roberto.
 
Nia mós dehan, asaltu poder ne'e ezeptu (kecuali) señor Arão Noé tuur iha ninia fatin depois ha'u asaltu hodi dudu sees tiha para tuur fali iha nia fatin ne'e ha'u asaltu poder.
 
PUBLISIDADE

Tempotimor (Dili)-Pozisaun deputadu sira husi bankada KHUNTO durante debate ba extensaun Estadu Emerjensia (EE) hamosu hanoin balun katak KHUNTO hahú halis ona ba partidu PLP no FRETILIN.

Tempotimor (Dili) - Deputadu Bankada Partidu Kmanek Haburas Unidade Timor Oan (KHUNTO), Luis Roberto, sujere atu fó subsidiu ba kada uma kain, di'ak liu mak fó hahan direta labele fó fali osan.

Tempotimor (Dili)- Deputadu bankada partidu Klibur Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO) Luis Roberto hatete, la konkorda Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) atu foti desizaun aprezenta mosaun sensura kontra Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak.

.