TempoTimor (Dili) - Iha loron Kuarta Feira (29/07) Ministru Obras Publika (MOP) mais ou menus tuku 08:30 vizita ba edifisiu Prokurador Jeral da Republika iha Kolmera Dili hodi kompri notifikasaun ba presta deklarasaun relasiona ho deskonfiansa balun iha prosesu supervizaun ba konstrusaun edifisu komisaun funsaun publika iha kaikoli.

Ministru Obras Publika, Salvador Pires presta deklarasaun iha Ministeiru Publiku durante oras hat liu. 

Hafoin iha loron Kinta Feira (30/07) mais ou Menus tuku 08:00 Ministru Salvador ba hasoru malu ho Xefe Governu Taur Matan Ruak iha palasiu Governu Dili.

Tuir mai ita ba akompana hamutuk deklarasaun husi Ministru Salvador iha video badak ida iha karaik ne'e.

 

Tempotimor (Dili) - Governu liuhusi Ministériu Obras Públika (MOP) oferese tan subsídiu pulsa eletrisidade ba kliente sira hotu iha territoriu nasionál durante fulan ida bazeia ba númeru rejistu pre-pagu.

Tempotimor (Dili)-Iha implementasaun estadu emerjensia ba faze daruak Ministeriu Obras Publika (MOP) sei kontinua politika oferese prepagu (pulsa) eletrisidade gratuita ba kliente sira iha teritoriu nasional.

Tempotimor (Dili)-Ministériu Obras Públika (MOP) hato'o klarifikasaun relasiona ho informasaun balun ne'ebé hatete katak kliente sira sei selu fila fali pulsa eletrisidade $15 ne'ebé MOP oferese ona.

Tempotimor (Dili)-Hahú iha Segunda (06/04) númeru hotline ba kliente Eletrisidade Timor-Leste (EDTL) hahú ativu. Kliente sira bele haruka númeru rejistu kontadór ba númeru 12150 hodi bele hetan prepagu eletrisidade gratuita.

Tempotimor (Dili)-Ministru Obras Públika (MOP) Salvador Pires hatete, governu sei fasilita eletrisidade no bee-moos gratuita ba sidadaun sira iha teritoriu nasionál durante periodu estadu emerjensia.

Tempotimor (Dili) - Hafoin akontese inundasaun iha Dili laran Governu presiza hasai tan osan hamutuk tokon $15 hodi rekupera kondisaun sira sosiedade nia-leet.

Tempotimor (Dili)-Atu evita inundasaun ne'ebé boot liu tan mosu iha kapital Dili, Ministériu Obras Públika sei tau prioridade hodi normaliza mota hirak ne'ebé sai fukun ba inundasaun.

Tempotimor (Dili)-Inundasaun ne'ebé akontese iha Sesta (13/03) sai nu'udar dezastre naturais boot liu ne'ebé mosu iha kapital Dili iha tempu ukun aan ida ne'e. Hafoin inundasaun ne'ebé kauza uma-kain 1.105 sai vitima, tahu no lixu nakonu iha area sira ne'ebé afetadu.

Tempotimor (Dili) - Governu liuhusi reuniaun Konsellu Ministru aprova rezolusaun hodi muda Eletrisidade de Timor-Leste (EDTL) ba Empreza Públiku.

Page 1 of 3

.