Polisia sei Teste Mental husi Suspeitu ne’ebé Tenta Soke Aviaun Sriwijaya

Suspeitu CdJ submete hela iha prosesu investigasaun. Suspeitu CdJ submete hela iha prosesu investigasaun. tempotimor.com

Tempotimor (Dili) – Polisia Nasionál Serbisu Investigasaun Kriminal (PNSIK) sei lori suspeitu ne’ebé tenta soke aviaun Sriwijaya ba Hospital Nasionál Guido Valadares (HNGV) hodi halo atestadu mediku atu hatene suspeitu ne’e sofre moras mental ka lae.

Suspeitu ne’ebé Tenta Soke Aviaun Sriwijaya tempotimor.com

Polisia deside hodi halo atestadu mediku ba suspeitu tanba molok ne’e suspeitu deklara rasik katak Maromak mak haruka nia halo asaun halai hasoru aviaun iha Segunda (14/10).

“Na’i Maromak mak haruka sa. Tama ne’e husi Nicolau ne’ebá, ha’u sei ba haris tiha, hemu tiha bee, depois mak ha’u tuun ba,” deklara suspeitu.

Xefe Serbisu Investigasaun Kriminal Nasional, Superintendente Xefe Henrique da Costa informa, suspeitu nu’udar kaben-nain ne’ebé mai husi Aldeia Lakoiku, Railako, Munisipiu Ermera.

Ba proseu haspru suspeitu ne’e, Henrique hatete, suspeitu ne’ebé rejistu ho númeru unidade krime (NUC) 0201/19.PNSIK to’o oras ne’e sei iha hela prosesu investigasaun nia laran.

Henrique hatutan, PNSIK sei lori suspeitu ba HNGV hodi halo atestadu mediku atu hatene suspeitu ne’e sofre moras mental ka lae.

“Agora ita seidauk hatete katak nia moras mental ka la’e, maibé polisia investigasaun kriminal sei lori suspeitu ne’e ba iha Hospital Nasionál Guido Valadares hodi halo atestadu médiku,” hatete Superintenden Xefe Henrique liu husi konferensia imprensa iha Kuartel Jeral PNTL, Kaikoli, Tersa (15/10/2019).

Defisil no imposivel atu ema hotu atu tama ba aviaun nia tuun fatin (run way), maibé fasil tebes ba suspeitu CdJ ho motor Honda Revo tama ho intensaun atu soke aviaun Sriwijaya.

Xefe Serbisu Investigasaun Kriminal Nasional ne’e, preokupa de’it ho situasaun no promete katak sei hadi’ak liu tan serbisu seguransa iha aeroportu hodi evita kazu ne’e labele akontese tan iha tempu oin mai.

“Ida ne’e sai nu’udar preokupasaun no atensaun ami nian hodi nune’e ba oin situasaun hanesan ne’e labele akontese tan, no la’ós husi parte seguransa polisia ninian de’it, maibé inklui mós seguransa iha aeroportu ninian,” promete Henrique.

Hatan kona-ba asaun suspeitu ne’e nu’udar asaun indiviu ka hetan suporta, Henrique dehan, PNSIK seidauk bele deteta, no prosesu investigasaun sei kontinua la’o.

“Prosesu investigasaun sei kontinua, no to’o agora ami foin mak hetan informasaun hosi suspeitu, maibé depois ami sei ke’e klean liu tan hodi bele hetan informasaun katak nia mesak mak halo asaun ne’e ka iha tan ema seluk ruma mak envolve. Prosesu investigasaun sei kontinua,” nia esplika.

Mosu mós komentariu balun liga ba kazu suspeitu ne’e katak nu’udar tipu sabotajen ida hodi hatama sasan balun husi aeroportu internasional ne’e ba fatin seluk liu-liu ba Indonezia, maibé  Henrique nafatin firme hodi dehan seidauk hatene motivu orijin husi asaun suspeitu CdJ ne’e.

“Ita seidauk hatete katak ne’e sabotajen ka la’e, tanba prosesu investigasaun sei kontinua hela,” nia afirma.

Entretantu, suspeitu nia familia sira inklui nia kaben vizita ona suspeitu.

Oan feto husi suspeitu CdJ, JS ho idade tinan 17 hatete, iha Domingu (13/10) sira kompleta hela iha uma, maibé iha parte dadeer mak nia aman CdJ lakon ona husi Railako no foin mak rona informasaun katak nia aman tenta atu soke aviaun Sriwijaya.

“Ami foin rona informasaun ne’e ohin dader. Ha’u-nia apa lanu-teen. Ami hamutuk na’in 12. Feto 9, mane 3,” hatete oan-feto ne’e.

Informasaun hanesan mós haforsa husi Costantinho de Araújo Exposto ne’ebé kaben ho suspeitu CdJ nia feton katak, nia rian CdJ ne’e durante ne’e nunka halo problema. Maibé, nia rekoñese nia rian lanu-teen ida.

“Nia problema de’it ho tua sabu. Nia foin fila hosi Ambeno nia tiun ida mate iha ne’eba depois ohin dader mak ami foin rona informasaun ne’e,” Costantinho informa.

Suspeitu CdJ ne’e to’o oras ne’e sei iha hela sela detensaun PNTL Munisipiu Dili hodi kompleta oras 72 hafoin submete ba prosesu sira seluk.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 16 October 2019 00:23
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.