Konstrusaun Edifisu Foun PNTL, Governu Tau Tokon $10

Seremonia lancamento fatuk dahuluk konstrusaun kuartel Jeral PNTL Seremonia lancamento fatuk dahuluk konstrusaun kuartel Jeral PNTL Foto suplai

Tempotimor (Dili) - Orsamentu ne'ebe atu utiliza ba konstrusaun edifisiu foun ba Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL) hamutuk tokon $10 hetan ona aprovasaun husi Governu.


Ministru Defeza no Seguransa, Filomeno Paixao de Jesus hateten, edifísiu ne'e ho durasaun konstrusaun tinan rua laran.

Nia afirma, PNTL mak sai seguransa interna tanba ne'e politika kontinuidade hahu husi VI mai to'o VIII Governu, nafatin husu ba governu atu apoiu PNTL atu hadi'a lalais edifisiu ba PNTL hodi sira bele hetan instalasaun ba ambiente ne'ebe bele hala'o servisu ho diak.

Edifisiu foun ne'ebe dadaun ne'e atu halo ba PNTL. Tanba ne'e, Paixao husu mos ba membru polisia sira atu hala'o servisu ho diak, tanba orsamentu ne'ebe gastu ba edifisiu ne'e osan povu nian.

Rate this item
(0 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.