Video (23)

Mosu konfrontu entre grupu Timoroan sira iha Norte Irlandia. Tuir video ne’ebe sirkula iha rede social Facebook hatudu Timoroan sira baku malu iha liuron iha Norte Irlandia.

Comment

Tempo Timor live streaming deklarasaun ba Midia husi PM Taur Matan Ruak hafoin remata sorumutuk semanal ho PR Dr. Francisco Guterres Lu Olo iha Palasiu Prezidensial. Enkontru ne’e hahu husi tuku 9:30 OTL no remata iha tuku 10:10. PM deklara HATAMA ona nia PEDIDU DEMISAUN ba PR obrigado

Comment

Comment

Comment

Page 1 of 5

.