Video (18)

Iha loron Segunda (09/12) mosu pawai iha Oecusse hodi halo kampaña hapara violência ba feto ho labarik.

Iha tinan kotuk mosu kazu violasaun sexual hasoru minor idade, iha uma mahon Topu Honis, Kutet iha Ambeno ne’ebe deskonfia komete husi padre ida husi kongregasaun SVD.

Hafoin SVD iha Roma simu keixa ne’e, hahu halo investigasaun nunee iha Novembru 2018 Vatikanu expulsa Padre R.D. husi nia kna’ar.

Hafoin prosesu naruk ida, iha Abril tinan nee autoridade judisiariu halo kapturasaun ba eis padre refere no lori sai husi oekusse mai hela iha Maliana,

Iha Loron 12 fulan Novembro R.D. hela Maliana ba Dili sae feri hodi ba Oekusse no 13 Novembro eis padre ne’e hetan detein hikas husi PNTL iha Portu Mahata.

Iha loron tolu 03/12/2019 PNTL Oekusse lori hikas R.D. mai Dili no daudaun ne’e hela iha PNTL sira nia kna’ar fatin ida iha Dili. Tuir informasaun ohin lokraik sei Tribunal sei Tesi lia ba R.D. nia situasaun.

Tempo Timor (Dili) Iha loron Domingo (08/12) dadersan, oan mane husi eróina nasaun Timor Leste, Dona Isabel Barreto, ho nia kaben eroi bo'ot eis II Prezidente RDTL, Nicolau dos Reis Lobato, Jose Lobato hamutuk ho familia balun ba Kari aifunan iha tasi besik Leste husi ponte Kais Dili.

Tuir informasaun, Jose Lobato nia mama ho populasaun balun hetan oho husi militar Indonesia sira besik ponte kais hafoin tropas sira nee soe herói sira nia mate isin ba tasi.

Timor Leste kada tinan selebra loron hitu fulan Dezmbro nu'udar aniversariu militar indonezia sira invade kapital Timor Leste. Iha tinan ne'e Estadu Timor Leste selebra loron ne'e konsentra iha Jardim dos erois Metinaro hodi hakoi restu mortais eroi da patria sira ne'ebe konsege rekolla ona.

Ho Despacho Siluman husi Prezidente KFP, MS Troka DNA. Seremonia Hand Over serbisu husi DNA MS tuan ba DNA MS FOUN iha MS.

Page 1 of 4

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com