Tempotimor (Díli) – Governu iha ona polítika atu funu hasoru lixu iha Kapitál Díli. Tan ne'e, iha tinan 2020 sei implementa oinsá bele raut lixu uza teknolojia.  

"Polítika Governu nian iha 2020 kona-ba saneamentu raut lixu ne'e, sei fó ba kompañia mak jere. Ne'ebé la'ós ona ho servisu manual. Maibé, ho teknolojia,” hatete Diretór Saneamentu Munisípiu Díli, Domingos dos Santos Soriano iha nia knaar fatin, Tersa (10/09/19).

Tuir Domingos, ho teknolojia ne'e foer ne'ebé komunidade sira hatama hotu ona iha lixu fatin ka plastiku, diretamente fakar kedas ba kareta laran. La'ós hanesan agora, ne'ebé sei aplika manual.

"Polítika ne'ebé  Governu planu hela ne'e, sei implementa iha fulan Juñu 2020. Tan ne'e, agora halo hela tenderizasaun ba kompañia hotu-hotu, tantu kompañia internasionál, nasionál inklui lokál hodi tuir projeitu ne'e," Soriano informa.

Kompañia ne'ebé iha futuru sei halo jestaun ba lixu ne'e, iha kompañia tolu. Nune'e, ida halo ateru ba lixeiru iha Tibar, rua seluk halo sirkulasaun iha Dili laran hodi rekolla lixu. Nune'e, iha inisiu tinan 2020 sei hadia fatin lixu nian iha Díli laran tomak.

Tempotimor (Dili) –  Tuir doutór Daniel J. Murphy katak, Klínika Bairru-Pite iha difikuldade ba fasilidade banhira pasiente hala'o tratamentu atu baixa iha klínika refere.

"Susar tebes ba pasiente sira bainhira sira mai halo tratamentu depois atu baixa iha ne'e. Fatin laiha no programa hotu iha Klínika Bairru-pite funsionamentu ladún di'ak. Sala maternidade la loke, nutrisaun no mal-nutrisaun no moras todan labele baixa," dehan doutór Daniel iha nia knaar fatin, Klínika Bairru-pite Dili, Segunda (30/09/19).

Nia afirma, funsionamentu Klínika Bairru-Pite ladún di'ak entaun presiza orsamentu rihun limanulu kada tinan, hodi funsiona klinika refere.

"Funsionamentu atu la'o di'ak, ami presiza orsamentu 50 mil kada fulan, no Governu mós promete ona orsamentu 15 mil kada fulan. Maibé, seidauk sufisiente atu kompleta fasilidade no selu emfremeiru sira," dehan doutór Daniel.

KSOLOK seremonia tinan 20 referendu ka Konsulta Populár, liu tiha ona. Timoroan, liuliu estranjeiru sira ne'ebé hetan rekonesementu no valorizasaun ba sira-nia kontribuisaun ba rai doben ida ne'e mós, fila hotu ona.

Maski nune'e, iha naran ida ne'ebé komisaun organizadora tinan 20 referendu haluha tiha husi lista naran konvidadus estranjeiru sira. Ema ne'e, loloos hetan mós kondekorasaun iha seremonia tinan 20 referendu ka Konsulta Populár.

Saskia Kouwenberg. Feto Olanda ida ne'ebé brani duni. Sei la'ós tan Saskia, mundo internasionál sei la hatene, saida mak akontese iha masakre Santa Cruz, 12 Novembru 1991. Ho ninia brani, Saskia konsege lori sai husi Timor, kasete gravasaun video Max Stahl nian iha Santa Cruz.

“Saskia feto brani tebes no determina subar kasete iha nia roupa laran hodi nune'e mundo bele haree imajen 12 Novembro nian,” hatete A.F de Sa, ema ne'ebé koñese Saskia liu husi istoriador balun.

Tuir fontes ne'e, estadu Timor-Leste kondekora ona ema barak. Maibé, ema ne'ebé merese liu, barak mak estadu haluha ou la hatene, nune’e ladauk valoriza sira nia kontribuisaun inklui Saskia.

Konvite ne'ebé Komité Popular fó sai, Segunda (09/09/19) hatete, komité ne’e sei oferese Prémiu Populár ba Saskia.

“Hanesan Timoroan barak hatene katak mana Saskia (Jornalista Freelance iha tempu ne’ebá) mak lori sai filmajen 12 Novembru 1991 nian ne’ebé Jornalista Max Stahl halo no subar hela iha rate laran, tanba tauk Militár Indonézia hadau husi nia,” hakerek konvite ne'ebé fó sai husi Komité populár.

“Mana Saskia lori sai Filme ne’e ho maneira brani no determinadu. Lori ba hatudu iha nasaun boot sira ne’ebé antes ne'e apoiu Indonézia nia okupasaun. Ikus mai nasaun hirak ne'e muda sira-nia pozisaun, fó sansaun ba Indonézia no apoiu ba Timor-Leste nian auto-determinasaun,” hakerek anunsiu komité populár.

Komité Populár sei oferese prémiu rekoñesimentu nian ba Mana Saskia. Ba nia dedikasaun sira ne’ebé nia halo ona ba rai doben Timor Lorosa’e,” komité populár hatete.

Entrega prémiu populár  ba Saskia ne’e sei realiza iha Komité 12 Novembru, Balide, Tersa (10/09/19) tuku 9.30 OTL.

Tempotimor (Dili) – Sekretariu Jeral G7+ Helder da Costa hatete, paz no estabilidade iha nasaun Timor-Leste agora la'o di'ak tebes no sai mós hanesan lisaun ida atu hanorin nasaun pos konflitu sira seluk.

"Lisaun boot ida, ita hanorin ba pais sira seluk mak ne'e, laiha ona konflitu no violénsia. Maski iha empase no inserteza polítika. Kuandu buat hirak hanesan ne'e mak mosu iha rai seluk, funu mosu ona. Tanba, situasaun sira ne'e ema komesa inpasensia azita tun sa'e. Mais, grasas a deus ita Timor la hanoin ona buat sira hanesan ne'e," esplika Sekretáriu Jerál G7+, Helder da Costa ba jornalista sira iha Palásiu Governu, Tersa (10/12/19).

Nia afirma, Timor-Leste agora unidade no paz. Tanba, iha lideransa ne'ebé forte no povu mós  maduru i kompriende ona prinsípiu demokrasia. Liuliu joven sira. Maski tentasaun oioin, maibé hakmatek ona. Ida ne'e, hanesan lisaun ba nasaun sira seluk.

Helder dehan, sidadaun hotu-hotu kompriende ona kona-ba demokrasia. Nune'e, mantein nafatin paz no estabilidade, hodi hala'o dezenvolvimentu.

Nia relata, iha situasaun polítika Timor nian, governu nafatin funsiona ho di'ak. Tanba ne'e, konsidera ita nia rai nafatin, paz no estabilidade. Helder espera, ba oin TL bele dezenvolve di'ak liután.

Tempotimor (Dili) – Ministru Defeza no Seguransa (MDS), Filomeno da Paixão de Jesus hatete, atu halo kontrolu ba fronteira tasi Timor, presiza iha lejislasaun ne'ebé rigór.

Tuir MDS ne'e, iha ona grupu ne'ebé halo hela estudu ho jurista sira no tékniku sira iha konsellu Ministru nian, hodi estuda kona-ba oinsá mak halo patrollamentu iha tasi ho ró no áero.

"Patrollamentu ba fronteira tasi ninian. Maibé, haree mós ba modalidade no lejislasaun ka dekreta lei ida, atu bele oinsá regula ba movimentu ilegál iha tasi ne'e. Austrália mak kaer ka ita mak kaer. Tanba ne'e, presiza konkordansia mós parte defeza Austrália nian para depois bele kaptura (atividade) ilegál  ne'e oinsa," informa MDS iha Palásiu Governu, Kinta (26/09/19).

Alende ne'e, Ministra Defeza Australia deklara ona katak atu implementa polítika ne'e iha Dezembru 2019. Maibé, depende ba lejislasaun.

MDS afirma, orsamentu ne'ebé atu aloka hodi hola transporte marítima no áero nian, ne'ebé atu halo kontrolu ba tasi Timor ne'e diretamente husi Konsellu Ministru ka Gabinete Primeiru Ministru.

Tempotimor (Dili) – Bankada Demokrátika iha Parlamentu Nasionál husu Governu atu konsidera amu João de Deus Pires, SDB nia partisipasaun ba luta libertasaun povu no nasaun Timor-Leste.

"Ita nia luta ne'e maka'as liután. La'o di'ak liután, bainhira igreja Katólika tama iha laran.  Hahú amu na'in rua, ne'ebé mak fasilita hanesan amu Afonso no amu Luis ne'ebé fasilita para Dom Martinho bele hasoru malu ho maun boot Kay Rala Xanana Gusmão iha liurai Miguel nia fatin iha Mehara," deklara Prezidente Bankada PD Mariano Assanami Sabino iha Plenária, Parlamentu Nasionál, Segunda (23/09/19).

Nia afirma, bainhira ita akordu ona katak igreja Katólika partisipa tomak iha luta libertasaun ne'e, maibé estadu iha de'it dalan úniku mak rejistu naran.

"Ita haree katak estadu iha de'it mak ema tau naran.  Entaun, ema balun husi igreja Katólika lakohi tau naran. Tanba nia sente nia kontribui, komite omenajem, Sekretáriu estadu veteranus, atu identifikasi sira duni. Partisipasaun maka'as liu iha funu ne'e mak amu João de Deus ne'ebé mak horseik laiha ona ita nia leet. Amu Locatelly ne'ebé oras ne'e sei moris. Inklui iha kongregasaun salezianu ne'ebé kontribui amu barak," Assanami afirma.

Tuir Assanami, estadu durante ne'e la rekoñese kontribuisaun husi amu sira nian iha situasaun defisíl nia laran.

"Estadu ne'e la rekoñese, la respeita no la melloria ba ninia ema ne'ebé mak involve. Dehan ema hotu tenke mai tau naran, só rejistu, se la rejistu prontu estadu mós haluha ona nia. Madre Guelhermina nomós amu barak ne'ebé mak katuas ona, ita halo saida? Governu mós tenke tau espesiál," dehan Assanami.

Assanami husu ukun na'in sira atu ukun estadu ne'e ho nakloke tanba estadu ne'e la'os partidu polítika nian, inklui Governu mós la'os partidu polítika nian. Nia dehan, ukun ne'e hanesan instrumentu ida para hetan konfiansa husi povu para ba kaer ukun.

Nia sujere fó fatin ba matebian Amu João de Deus Pires,SDB hodi haloot iha Jardín Dos Erois Metinaru.

Tempotimor (Dili) – Uniaun Nasionál Eskuteiru Timor-Leste (UNE-TL) halo ona planu para bele servisu hamutuk ho Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), hodi nune'e bele rezolve problema juventude nian, ne'ebé durante ne'e akontese iha rai laran.

"Iha diskusaun balun ne'ebé ami halo, konaba formasaun ba karater foinsae sira nian, para juventude bele halo servisu, haklekar liután informasaun ba joven sira. Tanbá, ita preokupa loos ho problema barak ne'ebé akontese iha TL," dehan Prezidente UNE-TL, Idelta Maria Rodrigues iha Kuartél Jerál PNTL, Tersa (29/10/19).

Nia dehan, enkontru ho Komando Jerál PNTL ida ne'e, atu informa kona-ba movimentu eskutismu  iha Timor-Leste. Hato'o mós servisu no progresu saida mak bele halo hamutuk no hanoin katak iha aseitasaun ida ba futuru, atu bele asina akordu entre PNTL no UNE-TL.

"Hau hanoin konflitu ne'ebé mosu la'ós PNTL no Governu nia responsabilidade mesak. Maibé, hanesan UNE-TL ne'ebé hamahan an ba joven sira, hamutuk dirijente sira iha movimentu eskutismu ne'e, presiza koopera hamutuk hodi buka dalan no meius oioin atu nune'e bele responde ba problema ne'ebé estadu hasoru," dehan Idelta.

Iha fatin hanesan, Komandante Jerál PNTL, Komisario Faustino da Costa haktuir, PNTL nia atividades ruma bele iha suporta husi UNE-TL no husi informasaun balun ne'ebé ko'alia ona ida ne'e, presiza sensibiliza liután. Tanba, maioria iha TL barak sei intende katak UNE-TL ne'e dalaruma halai liubá eskuteriu Katóliku.

Ba oin sei hare'e mós para bele servisu hamutuk iha área balun. Tanba, PNTL mai ho nia filozofia servisu prosimidade Polísia Komunitaria. Tanba, PNTL eziste mós estrutura kona-ba Polísia  prosimidade, hahú kedas husi suku katak Konsellu Polísia Komunitariu (KPK).

"La'ós PNTL mesak, maibé husi lider komunitariu no reprezentante juventude feto no mane ate mai to'o nivel munisípiu ne'ebé hanaran Konsellu Seguransa Munisipál (KSM). Iha future, UNE-TL bele tama iha KSM ou KPK," hakotu Faustino.

Tempotimor (Dili) – Situasaun Governu Konstitusionál daualu ne’ebé kontinua la’o ho membru ne’ebé la kompletu, hamosu preokupasaun husi deputadu Koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP).

Situasaun ida ne’e mosu tanba Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo pendente kandidatu membru governu na’in sia (9), no to’o ohin loron seidauk iha solusaun ba problema ne’e.

Vise Prezidente Parlamentu Nasionál, Maria Angelina Sarmento konsidera desizaun PR Lú Olo hodi pendente kandidatu membru governu na’in 9 ne'e, haksoit liu kompetensia tribunál nian.

Tuir nia, loloos PR Lú Olo labele deside ema ida sala ka komete krime, bainhira tribunál seidauk foti desizaun.

“Ita labele haksoit liu kompetensia orgaun seluk nian, ne’e mak tribunál. Tribunál kuandu seidauk deside, nein ema ida, nein forsa polítika ida foti fali knaar tribunál nian hodi deside katak ema ne’e kulpadu ona, ka ema ne’e komete ona krime boot ida hasoru estadu,” deklara Vise Prezidente PN ne’e iha PN, Segunda (09/09).

Maria husu ba Xefe Estadu atu labele halo interpretasaun no foti desizaun ba individu ida-idak, ne’ebé la bazeia ba ninia kompetensia.

“Ida ne’e mak ha’u hanoin, ita hotu presiza iha sensibilidade ida kona-ba sasan sira hanesan ne’e, atu nune’e ita labele tama iha situasaun ida ke ita hola desizaun, halo interpretasaun ba individu ida nia lala'ok iha estadu ida ne’e, tuir ita nia kompetensia fali, ka tuir ita-nia poder fali. Ne’e la loos,” Maria dehan.

Tempotimor (Dili) – Deputadu Sabino Soares 'Guntur' konsidera, operasaun Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) durante ne'e la profisionál. Tanba, molok ba operasaun alerta uluk ona ba públiku.

"Tuir loloos polísia labele halo deklarasaun polítika iha públiku. Sira atu ba halo saida, ba nonok no halo de'it. O fó hatene tiha ona ba ema autór krime sira, konserteza sira mós antisipa. Tanba ne'e, PNTL looos nein atu halo deklarasaun polítika katak agora ne'e ha'u la fó fatin," dehan Deputadu husi bankada Partidu Libertasaun Populár (PLP) ne'e, iha Parlamentu Nasionál, Kinta (19/09/19).

Nia akresenta, autoridade seguransa tenke iha polítika di'ak para bele deteta autór kriminozu sira.

"Autoriedade seguransa tenke iha polítika di'ak, hodi deteta no kaer autór kriminozu. Labele aban ba halo operasaun iha fatin ruma, kalan fó sai ona husi média katak aban ba halo operasaun iha fatin ida ne'e. Ida ne'e halo ema kriminozu sira ses-an husi fatin ne'e," Guntur afirma.

Nia mós husu atu lider PNTL labele halo polítika iha sosiedade nian leet. Nia dehan, PNTL iha dever obrigasaun atu asegura povu.

"Komandante sira, ba halo fali kampaíña polítika. Autoridade seguransa nunka mais ba halo polítika iha sosiedade. Sira nia dever obrigasaun oinsá atu antisipa krime ne'ebé mak mosu. Tenke koopera ho autoridade lokál sira, hodi sensibiliza sasan hirak ne'e. Mas, tanba ne'e mak ita nia  polísia ne'e la profisionál. Kuandu sira nia lider mak la  profisionál ona,  satán ninia elementu sira," Guntur hatete.

Tempotimor (Dili) – Fundu Dezenvolvimentu Capitál  Humanu (FDCH) fó tan bolsu estudu ba estudante na'in 10 iha nivel lisensiatura hodi ba estuda iha Kamboja.

Tuir Ministru Ensinu Superior Siénsia no Kultura (MESSK), Longuinos dos Santos hatete estudante nain 10 ne'e sei kontinua sira nia estudu durante tinan haat nia laran.  

"Totál benefisiariu hamutuk na'in 10. Kompostu husi mane na'in 8 no feto na'in 2. Sira sei ba estuda liuliu iha área relasaun internasionál, negósiu internasionál no administrasaun eskolar iha nivel lisensiatura nian durante tinan haat," dehan MESSK iha nia knaar fatin, Segunda (14/10/19).

Longuinos afirma, bolseiru sira ne'e estudu iha Kamboja sei la liu tinan 4. Tanba, iha sira-nia kontratu preve ona kuandu sira la remata tuir durasaun tempu ne'ebé iha, tuir lei sei prolonga tan tinan ida. Bainhira iha tinan ida mós la remata tan, sira tenke fila.

Iha fatin hanesan, representante Sekretáriu Ezekutivu FDCH, Leila Cárceres dos Santos haktuir, FDCH sente orgullu tebes bainhira halo kooperasaun di'ak ho nasaun Kamboja hodi haruka estudante sira ba estuda iha ne'ebá.

"Orgullu tebes bele hetan kooperasaun di'ak. FDCH sempre prontu atu fó apoiu ba bolseiru sira sei hamutuk nafatin ho Ministeriu Ensinu Superior Siénsia no Kultura hodi bele haree no kontrola nafatin bolseiru sira,” Leila hatete.

Entretantu, bolseiru Ricardo Valente Basmeri dos Reis Araujo dehan, nia promete banhira remata nia estudu iha área ne'ebé nia estuda ba, nia sei fila mai hodi dezenvolve nasaun Timor ho di'ak liután.

"Bainhira ami akaba tinan haat, iha mehi ida fila mai iha nasaun Timor hodi dezenvolve no kontribui maximu tebes liuhosi área ne'ebe ami estuda iha nasaun Kamboja," Ricardo promete.

Page 1 of 27

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com