Timoroan Rua Suspeitu Covid-19 Iha Suai

dr. Sergio Lobo dr. Sergio Lobo Foto File

 

Tempotimor (Dili) - Koordenador forsa tarefa prevensaun mitigasaun surtu Covid-19, Sergio Lobo hateten to’o iha loron Domingo (5/4) Timor Leste nia  Sidadaun nain rua iha Suai sai suspeitu ba Covid-19.

dr. Sergio dehan kazu Suspeitu, kazu probavel ho kazu konfirmadu iha mudansa oituan kompara ho loron Sabado (4/4).

“Horseik iha kazu suspeitu 42, Ohin total kazu suspeitu hamutuk 44, tan ba iha kazu Suspeitu rua husi Suai, foun. Ne’ebé horseik komunika mai, sira husi Vizilansia epimolojika no laboratiu ba kedan halo investigasaun, hasai kedan ran, e agora ita hein rezultadu,” dehan Sergio Lobo iha Centrru Convensaun Dili, Dumingu (05/04).

Eis Ministru Saúde hatutan, kazu probavel horseik iha 8 pessoal, dadaun ne'e hela rua tamba kazu foun rua ne'ebé foin tama horseik husi Covalima-Suai, purtantu 6 seluk rezultadu iha ona.

Entertantu Kazu Pozitivu kontinua 1 i negativu 41, Total ema iha karantina obrigatoriu total ema 1.220, iha Dili 1.016 ne'ebé karantina obrigatoriu hamutuk 923 (861 iha otel) i 62 iha Ro laran, purtantu iha Munisipiu sira inklui RAEOA hamutuk 204 Pessoal.(*) 

Rate this item
(7 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com