MS Elia ‘Asalta Kompetensia’ Ekipa Jestaun Krizi Kona ba Relata Dadus Covid-19 

Ministra Saude Interina, Elia dos Reis Amaral Ministra Saude Interina, Elia dos Reis Amaral Foto Midia MS

Tempotimor (Dili)- Ministra Saude (MS) Interina Elia dos Reis ho surpreza to’o iha CCD, kuartel Gabinete Jestaun Krize iha momentu ne’ebe ekipa gabineti jestaun krizi fo sai  ona ba midia kona ba total dadus suspeitu Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19) iha nasaun ne’e. Dadus ne’ebe ne’ebe aprezenta husi Parte rua la hanesan hodi hamosu konfuzaun.

Tuir lian nain husi ekipa gabineti gestaun krizi, Rui Maria de Araoju hateten dezde governu Timor Leste prepara a’an kombate pandemia Covid-19 to'o agora, ihaTimor-Leste numeru kazu to’o on a 30.

"Iha periodu hahu kedas governu halo preparasaun atu emfrenta pandemi ida ne'e to'o ohin meudia kazus ne'ebe suspeitu hamutuk ema 35, suspeitu signifika ema ne'ebe mai husi fatin afeitadu ho kazu komfirmadu ne'ebe hahu ona hatudu infeksaun sintomas respiratoriu aguda hanesan isin manas, mear no seluk tan", relata Rui iha Sentru Konvensoes Dili, (2/4).

Iha momentu refere no fatin hanesan hanesan, Ministra Saude Elia dos Reis ne'ebe saruntu tama ba fatin Midia Center Gabinete Jestaun Krize sa'e direitamente ba podium hodi relata fali dadus suspeitu Covid 19 tuir versaun Ministeiru Saude nian ne’ebe tuir nia to'o mai loron ohin hamutuk ema 23. Husi numeru ne’ebe halo ona komfirmasaun iha Darwin ema ida pozitivu, 22 negativu.

"Ita boot sira hatene laboratorium nasional superviziona ba ministeriu saude, entaun ami mak tenke relata rezultadu husi laboratorium, tuir lolos dadus ne'ebe sai ne'e sai husi ministeriu saude ", tuir Nia 

Tuir Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial (SEKOMS) Mericio Juvinal dos Reis katak, Iha situasaun ida agora gabinetin gestaun krizi mak iha kompetensia tomak atu anunsia informasaun relasiona ho Covid-19 ba publiku.

"Lina kordenasaun entre gabineti gestaun krizi ho parte Ministeriu saude iha, maibe kuandu asaun individu la reprezenta gabineti gestaun krizi", tenik Nia 

"Legalmente situasaun Emergensia agora komandu direita husi primeiru ministru la iha tan kndu A ou B, tanba ne'e komandu gabineti gestaun krizi mak fo instrusaun ba ema ida atu fo sai informasaun, ida agora MS ne'e asaun individual", Nia hakotu

Rate this item
(5 votes)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.