Prevene Krime Organizadu iha TL, Angela Husu Kaputura Uluk Naimori

Portavor RNDKJ Angela Freitas ho nia ekipa Iha konferensia himprensa, iha bairo Grilos, kinta (24/9) Portavor RNDKJ Angela Freitas ho nia ekipa Iha konferensia himprensa, iha bairo Grilos, kinta (24/9) Foto Tempo Timor

Tempotimor (Dili)-Atu prevene krime organozadu iha Timor-Leste, portavoz grupu Rezitensia Nasional Defende Justisa no Konstituisaun RDTL Angela Freitas husu ba parte seguransa atu hala'o kapturasaun ba Konseleiru Masimu Partidu KHUNTO, Naimori Bucar.

"Husu mos ba Orgaun Kompetente atu lalais halo kapturasaun no investigasaun hasoru KRIME ORGANIZADU nebe Lidera  husi NAIMORI,"dehan Nia liu husi komunikadu imprensa iha nia knar fatin RNDKJ  Bairos Grilos, kinta (24/9).

nia konsidera durante ne'e NAIMORI uza krimi organizadu hodi   halo influensia no lidera estadu liu nusi nia kaben nudar Vise Primeira Ministra.

Tuir nia, maske kaer pasta rua hanesan Vise PM, no Ministra  Solidaridade sosial maibe  laiha kaasidade i pior liu sra.Berta ne'e sidadaun estrangeiro, la iha direitu atu sume Pasta estadu.

Tanba ne'e RNDJK husu Husu Ministeriu Publiku PROKURADOR JERAL atu halo investigasaun profunda no halo akuzasaun nebe forte no aprezenta ba tribunal, tuir lei haruka, tanba hare katak ema estrangeiro laiha diretu assume kargu politiku iha RDTL hodi liu husi konflitu de interese.(*)

Rate this item
(1 Vote)
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

.