Tempo Timor

Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

Tempotimor (Dili)-Mala’e ida husi Europa ne’e pozitivu afeta corona virus ne’ebé durante ne’e iha hela izolamentu iha sentru saúde Vera Cruz, hodikalan pelumenus tuku 01, iha ekipa mediku balun ba tula sai antes halo koordenasaun ho parte seguransa hodi tula hamosu deskonfiansa no paniku iha publiku.

Tuir autoridade seguransa ida ne’ebe husu atu labele publika nia naran ba tempotimor.com dehan, ekipa saude ne’ebé estabelese iha Sentru Konvensoens Dili (CCD) tula sai pasiente pozitivu covid-19 laiha koordenasaun ho parte seguransa nune’e parte seguransa buka tuir to’o hetan.

“Ami to’o iha ne’ebá, ita nia médiku timor-oan sira mós iha ne’ebá esplika katak, ita nia segredu para ema labele hatene, entaun ami dehan, ne’e di’ak ba ita hotu nian, maibé loloos fó hatene ami  karik ami orienta membru sira ne’e para akompaña ba fali fatin seguru,” dehan komandante PNTL munisípiu Dili, ba tempotimor.com liuhusi via telefone, Sesta (10/04/2020)

Nia parte akresenta, ekipa ne’ebé tula sai pasiente covid-19 mak ekipa ne’ebé estabelese iha CCD.

“Sira buka tuir maibe depois hatene ami orienta membru sira para hotu, tanba ne’e ekipa ne’ebé establese iha CCD mak mai muda ita nia pasiente ne’e ba fali fatin seguru seluk,” dehan fontes ne’e

Nia muda sai husi ne’ebe (Sentru Saude Vera Cruz) tan ba nia tes ne’e negativu ona. Tuir fontes ne’e katak dala ruma mediku sira prepara fatin ne’e ba pasiente foun ruma karik iha atu tama fali iha Vera Cruz.

Comment

Tempotimor (Dili)-Relasiona ho estadu emerjénsia iha nasaun Timor Leste, tuir loloos politiku nain sira mos susende tiha atividade polítika, maibé iha realidade lider sira kontinua halo poltika. Padre Julio Crispin Belo lamenta ho jogadas politika ne’ebe lider sira halo.

Comment

Tempotimor (Dili)- Medikus Timoroan ne'ebe daudaun ne'e tuir hela prosesu estudu iha area espesialista,  iha nasaun Kuba nain tolu tama kuarentina.

Comment

Page 1 of 696

Anunsiu

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com