Tempotimor (Dili)-Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO) husu Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak atu lori lista membru governu husi Partidu KHUNTO ba Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lu Olo hodi hetan pose.

Tempotimor (Dili) - Situasaun politika kontinua lao estavel hafoin partidu koligasaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) vinga malu iha governasaun laran.

Tempotimor (Díli)-Aujensia membru governu balun iha audensia ho Komisaun Parlamentu Nasionál dada naruk nafatin. Mosu tan kritika husi deputadu Bankada CNRT ne’ebé konsidera jerasaun foun sira ne’ebé hetan fiar assume kargu iha governu Aliansa Mudansa ba Progresu laiha sentidu responsabilidade.

Tempotimor (Likisa)-Bloku Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) liu husi Konferensia daruak deside hodi mantein kandidatu membru governu na’in sia (9) ne’ebé Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lu Olo seidauk fó pose.

Tempotimor (Dili)-Prokurador Jeral Republika (PJR) José da Costa Ximenes deklara katak problema Membru Governu na’in 9 ne’ebé to’o ohin seidauk simu pose la’os tanba ninia envolvimentu, maibé ne’e nu’udar kompetensia no desizaun Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lu Olo.

Tempotimor (Dili)-Deputada husi Bankada Klibur Haburas Unidade Timor-oan (KHUNTO) Olinda Guterres husu atu haruka fila fali Orsamentu Jeral Estadu (2020) ba governu tanba konsidera orsamentu ne’e boot demais.

Tempotimor (Dili)-Deputadu husi Partidu Libertasaun Popular (PLP) hato’o fila fali kritika ba membru governu husi PLP, Fidelis Leite Magalhães, hodi hatete katak ministru Fidelis laiha moral no laiha responsabilidade.

Tempotimor (Dili) – Membru Governu na'in 9 ne'ebé to'o ohin loron seidauk hetan pose, tuir Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, nu'udar problema Governu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) ninian.

“Kona-ba ministru sira ne'ebé la hetan pose, ne'e problema sira nian. Ha'u labele ko'alia konaba ida ne'e. Tanba, ne'e AMP. CNRT, KHUNTO no PLP nia problema,” hatete PR Lú Olo bainhira remata Misa Jubileu Extraordinariu no tinan 30 Amu Papa João Paulo II vizita Timor-Leste (TL) iha Tasitolu, Kuarta (30/10/19).

Kona-ba sei karik AMP troka sira-nia membru Governu indijitadu, bele hakotu impase polítika iha rai laran?

"Ne'e desizaun sira-nia oinsá? Ha'u seidauk hatene kona-ba ida ne'e. Nu'udar Prezidente Repúblika iha opiniaun no ideia duni, para atu bele halibur ho se de'it atu bele ko'alia kona-ba destinu TL nian. Ne'e, sei iha tempu para ko'alia," afirma PR Lú Olo.

Hatán ba deklarasaun Primeiru Ministru kona-ba Eleisaun Antesipada (EA), PR Lú Olo hatete EA akontese ona iha 2018.

"Eleisaun antesipada ne'e, Prezidente Repúblika halo tiha ona iha 2018. Ne'ebé, povu fó  votus maioria ba AMP hodi manan iha eleisaun ne'e. Ha'u respeita tebes, povu nia votus ne'ebé fó ba AMP," dehan xefi estadu.

Tempotimor (Díli)-Primeiru Ministru Taur Matan Ruak deklara nia entrega kargu PM ba Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lu Olo hodi deside.

Tempotimor (Dili)-Partidu opozisaun iha Parlamentu Nasionál tuur ho kalma hodi asiste reasaun ne’ebé bankada apoiu governu sira halo relasiona ho númeru asesor iha governasaun daualu ne’ebé atinze to’o na’in 1.014.

Page 1 of 9

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com